Responsive Ad Slot

BJYM CCPur Dist. Office hawngna nei

Sunday, November 16, 2014

/ Published by VIRTHLI

BJYM CCPur Dist. Office hawngna Shri O. Malesh State President, BJYM Manipur Pradesh in a nei: Narendra Modi in Manipur State a dingin 2017 chen ah Imphal-Jiribam Road double lane-a kek lien dingin a puong


Tuthaphai/CCPur: Nov. 15, 2014 Sun dar 12 khan Bharatiya Janata Yuva Morcha (BJYM), Churachandpur District Office chu Tuibuong Bazar, CCPur hmun ah hawngna hunser hmang a nih. Hi hun a hin BJP Thuoitu, Mandals (A/Cs) Presidents, Morchas, Mahilas, National le State Executive members,  Dist. BJP Executive Committee Members le Mandal tum tum a BJP members le BJYM members hai an thang a. BJP Ex-MLA, Ex-Minister hai baka BJP MDC le Social Worker hai baka Media Persons ha’n an uop bawk. 

Hi Office hawngna hun hi Ribbon Cutting le Flag Hoisting Shri O. Malesh State President, BJYM Manipur Pradesh in a nei a. Hi zo hin ursuntaka hi Office hawngna le inzawm hin programme hmang zawm nghal a ni a. Shri O. Malesh in thuhrilna hun a neina a chun PM Narendra Modi in thalai hai a ngai pawimaw thu uor takin a hril a, kum 1978 khan BJYM hi phun a nih tiin a hril. Narendra Modi in Manipur State a dingin 2017 chen ah Imphal-Jiribam Road double lane-a kek lien dingin a puong a, hi thil a hung hlawtling theina dingin ei thangruol a tul tiin a hril. Hi hun a hin BJP hotu dang danghai khawmin thuhrilna hun an nei tawl. Hi hun hmangpui ding hin State BJYM a inthawk Shri O. Malesh State President, BJYM hi Shri Robin Blacky, Shri Basanta le Shri Gopi haiin an hung zui bawk. Anni hai hi lo lawmnain hnam tum tum puonzie muffler, Hmar Thangsuopuon muffler thangsa-in le parte bawr inhlan an nih. 

Hi hun a hin CCPur District le Zohnathlakhai laia inlar phak, Pu L.L. Muona , Nk. Gladys Lalparzo Sanate le Nk . Julie Gangte haiin CCPur a hnam tum tum tawngin hla mawi tak tak sakin mipui an in awi a, mipui na tlai hle. Hi BJYM Office Building hi Pi Tingkhonei President, Bharatiya Janata Mahila Morcha (BJMM), CCPur Dist. in BJP tadinga a tuok (donate) a nih. Nakie tieng peia hi building hi BJP chun an department tum tum hai Office Complex in an la siem tum thu  Gen. Secy., (Publicity), BJYM/BJP CCPur chun Hmasawnna Thar Daily le Virthli Palai kuomah  a hril. Hi building hi a hnuoi dawr a ni a. Room khat BJYM Office ding le a chung (Dawr chung) po po 70x100 feet biel vel ding chu BJP tading hin a thlawnin a peksuok tawp a nih. Hienganga CCPur mipui tadinga inphal Pi Tingkhonei chung a hin BJP chun lawmthu an hril. 

Hi hun a Shri J. Haokip President, BJP CCPur Dist. In thuhrilna a nei hun a chun, Khawvel pumpuia mihriem um hai laia a zatve (50%) chu thalai an ni leiin thalai hai hin khawvela inthlakthlengna (change) an intlun thei a nih. Mi tam takin ei zalenna chau ei hriet a, ei mawphurna ei hriet sa ngai nawh. Tu ang hun hi ei mawphurna suklang hun chu a nih tia hrilin le Lekhathiem tak tak haiin sin an hmu thei ta naw a, mi hausahai chauin Sawrkara sin hai an nei thei ta a. Za ah 95% deu thaw hi mi pasiehai an nih. Hieng a ni lei hin sin neilo ei punga ei khawtlang nun khawm inruithei a sumdawngtu an pung a ni thu hai, BJP hmalakna thlawp ding le a Party a lut dingin mipuihai a fiel baka Fakrukna hai do tlang  dingin mipuihai a fiel. Gladys Lalparzo

J. Haokip President BJP CCPur Dist.

Julie Gangte

Pu LL Muona

O Malesh Don't Miss
© all rights reserved
made with by Simon L Infimate