Responsive Ad Slot

BJP CCPur in an hmalak dan ding an hriltlang

Wednesday, November 5, 2014

/ Published by VIRTHLI
CCPur, 4th Nov., 2014: BJP chun zani 10:30AM khan Tuibuong, CCPur-a an office-ah meeting an nei a, hi huna hin BJP state le National Executive member, Manipur Ex-MLA/Minister lo ni hlak Pu Ngursanglur Sanate, Pu Chungsei le Pu Gouzadou hai khawm an thang ve. Hi meeting chun BJP membership enrolment thaw nuom hai ta dingin November 13-December 20, 2014 inkar sung Mandal tum tuma hun hawng dingin an rel. 58/CCPur Mandal Office, Rengkai Road a chun hi Mandal (A/C) sunga mi enrolment thaw nuom han Thawtanni-Nilaini haiah 7AM-2PM inkar thuchieng kan le inzieklut thei a ni thu President, 58/CCPur Mandal chun a hril. Pu Chongthang Aimol, President, Kisan Morcha, BJP/Chandel chun, BJP hnuoia hin Kisan Morcha (Farmer’s Assn.), Kisan Pension, All India Kisan Seva hai Central BJP Sawrkarin Farmer hai ta dinga an din thu hai le hmalak dan hai hi huna hin a hril a. Kum thara MDC election um dinga BJP ticket a candidate ni nuom hai ta dingin form khawm pekdawk vat a nit a ding thu, Bharatya Janata Yuva Morcha (BJYM) khawm hawng vat a nita ding thu a hril.

Hi meeting huna hin BJP hmalak pei dan ding le District hmasawnna ding ngaituona dinga Inrinni zat zing dar 8 a BJP District Office-a meeting nei hlak dingin an rel. (LRS)
Don't Miss
© all rights reserved
made with by Simon L Infimate