Responsive Ad Slot

HSA-PJCC in an inhmupui tawl: Theitawp suo an lo in tiem

Friday, October 10, 2014

/ Published by VIRTHLI
Imphal/CCPur, Oct. 9, 2014: Vawisun khan Dr. John H. Pulamte Hon. Chairman inrawinain Hmar Students' Association, Platinum Jubilee Celebration Committee (HSA-PJCC) chun Puhai- (Tv.) B. John Tlangtinkhuma IAS, Director, Commerce & Industries, Govt. of Manipur, Dr. Saidokhum Joute Director, Vety & AH, Govt. of Manipur, Zorisang Pangote MSS, Section Officer, Govt. of Manipur le Tribal Affairs & Hills Department, Govt. of Manipur hai chu an inhmupui a. HSA in kum 75 (Platinum Jubilee) hmel a hmu lawmpuinain thei tawp a an thang ve ding thuhai an lo hrilin, an lo intiem tawl. Pu Zorisang Pangote chun hmatieng peia thahnemngai tak pumin hi hun a hin thilpek a lo nei nghal bawk.
 Chun, hi hun a an tiemna dungzui hin Pu (Tv.) B. John Tlangtinkhuma IAS hin HSA Platinum Jubilee Lawmna hun puitak (Grand Finale) Dec. 11 - 14, 2014 a Ngurte, Tuithaphai (Churachandpur, Manipur) a hung um ding a khin. Hi huna fiel a um hai laia Sawrkar milien, milalhai le hi hunser hmangna hun a chanvo pawimaw nei hai po po Hmar Thangsuopuon a tum pek (Sponsored) vawng ding baka HSA Platinum Jubilee Hrietzingna le Sinsiena (Souvenir), Kut thiem thil le kut ngeia siem (Handicraft) ei hnam nunphung le inkawp tlat, Siel lu lim mawitaka siem chu a hung tum sa bawk ding a nih. Hienganga mi thahnemngai le inhawng tak tak Officer lien le Sawrkar tienga hotu ei nei hi HSA-PJCC chun lawmum le inpakum an ti hle thu ei palai an hril a, hmatieng peia khawm ram le hnam, mipui tadinga an thahnemngainahai hi insuo sunzawm peia Pathien malsawmna tamtak dawng dingin an ditsakna an inhlan bawk.

Don't Miss
© all rights reserved
made with by Simon L Infimate