Responsive Ad Slot

HSA Platinum Career Conference hlawtling taka nei a nih

Sunday, August 24, 2014

/ Published by VIRTHLI
HSA PLATINUM JUBILEE YEARLONG CELEBRATION
CAREER CONFERENCE HLAWTLING TAKA NEI A NIH

By LRS Puruolte

Tuithaphai/CCpur: Hmar Students’ Association (HSA) GHQ chun an pawl indin a ni a’inthawka a Kum 75 tlingna, kumtluon a lawmna le inzawma Event chi tum tum an duonghai laia mi CAREER CONFERENCE chu Vawisun August 23, 2014 khan HL Daka Memorial Hall, HSA Campus, Rengkai, CCPur, Manipur ah 10:00am - 2:50pm inkar sung khan hmang a nih. Hi hun a hin HSA memberhai an fekhawm tha hle leiin Hall in a keng naw hiel. School 10 (Sawm) chuong a inthawkin inchuklai tamtak hi hun a hin an thang a nih.

Hi hun hi Ms. Lalhlimum in a keithuoi a. Rev. V. Lalthalien Zote in Pathien kuoma Tawngtainaa hun hai inhlanna a nei zovin hun hi hmang zawm pei a nih. Pu (Dr.) Lallukhum Fimate HoD, Forensic, JNIMS & Rtd. Director, RIMS chu hi hun a hin Khuollien a thangin hi Career Conference hi Mombati pathum laia pakhat chu mei insit kaiin hawngna a nei a. Ama meiser insit zo hin Pu Joseph Lalrothang Adviser, HSA GHQ/PJCC le Pu Robert L. Hmar Secretary Education, HSA GHQ haiin an sunzawm a. Hi hun a Khuollien hin Thuhrilna a neina a chun hieng thuhai hi a hril. Inngaihnuoina (Inferiority Complex) hi nei ngailo ding, Lungril thlek dan indik (Positive Thinking) nei lem dingin mipui fekhawmhai an fui a. Talent ei nei ve ti hre tlat a, in suk tribal rak ding ei ni naw zie le mi hlawtling tamtak hai hi vawi tamtak fail/hlawsam an ni hlak thu hai a hrilsa bawk. Ama ngei khawm Lungthulien, Parbung a lo seilien, Class X 3rd a passed, Class XII 2nd , MBBS a hung ni chun a Classmate chu Manipur Topper dam a hung ni a, Inchukna hmunkhat, Zirtirtu hmunkhat an hung ni a, tumruna le tuorsel taka hma ei lak phawt chun ei thluok a sie bik naw zie hai a hril. Hun hung fe peia Manipur a Doctor thiem filawr tamtak khawm ama hnuoiah an thawk thu hai a hrilsa bawk. Ama hi National le International a hai khawm Award tamtak lo dawng ta hlak a nih. Ama hi Pension hnung khawma Sawrkarin a la sawr nawk thei ngat khawpa mani sin a inpe zo mi a nih. A hril peina a chun, Pu Joseph Lalrothang hi huna Resource Person khawm Senvon khawsuok nisienlakhawm National Award dawng thei khawpa a um thu hai a hrilsa bawk. Hi hun a a thuhril hin inchuklai fekhawmhai chona thar peiin a sukphur thar hle.

Hi zo hin 1st Session a Paper Presentation Pu Joseph Lalrothang Rtd. ZEO/Adviser HSA GHQ/PJCC in “Secret of Success” (Hlawtlingna Thuruk) ti thupui a hmangin a neia. Chu hun a chun hieng thu hai hi a hril. Hlawtlingna ding chun mani le mani in ringzo a tul zie hai uor takin a hril a. In hma chun Class XII Result a suok hun a hai 2nd Division a Passed tlawmte chau an um hlak a, 3rd Result chu inchuklai tamtakin an en dum dum hlak. Tulai chu 3rd an tlawm tak ta thu hai hrilin, Maths le Science Subject khawm Subject in tak an naw zie le a awl dan hai hrilin Scoring Subject a hung ni tah dan hai a hril. ‘Uisa fa thluok in a phak nawh’ ti hi a ni naw zie hai fie takin a hril. Vawisunni a inchuklaihai chun an inchukna le inzawm a an mamawhai a tha tha neiin an inchuk thei ta thu le anni hun a chu ke ngawt a Tuithaphai/CCPur le Parbung inkara hai ke a an lawn hlak thu, Teacher tha khawm an nei naw thu hai a hril a. Mi tumru tak tak hai tading chun harsatna le pasietna kha a daltu a ni naw zie hai ama tawnhriet tamtak leh a hril a, Hmar hai ti vawg ding khawpin UPSC, MPSC le a dang dang a hai khawm hma hung la di’n inchuklai fekhawmhai an fui sa bawk. Hlawtlingna ding chun tuor huoma, rimsik khawm inchuk sa dingin a fiel bawk.

2nd Session hun ah Pu (Tv.) Lalrobul Fimate MCS, SDO/BDO Singat Sub-Divn. Chun “Civil Services (UPSC/State Services)” (Sawrkar le mipui inkara Sinthawtu/Rawngbawltu) ti Thupui hmangin hun a hmang a. Competitive Exam pek dan ding chipchier takin MS Power Point Presentation hmangin Projector leh hun a hmang a. In buotsai dan le a kal hmang hriet a pawimaw tak a ni zie le hun hmang dan ding a tha, ama ngei khawma a hlawtlingna dinga a lo inbuotsai dan hai a hril. Ei memory hi expiry date nei ve a nih a. Revise rawp a ngai zie le thaw ding, tiem ding a um hai chu inngha lova a thaw/tiem ngal pei chu hlawtlingna dinga pawimaw tak a ni dan hai a hrilsa bawk. UPSC fe dan Preliminary Exams- Main Exams –Interview le Optional Subject hai a fe dan hrilhrietna a nei a. Question um dan hai khawm a hril bawk. Competitive, National, International, Magazine, Newspaper hai khawm tiem rawn a ngai zie hai a hrilsa bawk.

3rd Session hun a Pi Ramsiemzo Tusing Principal, Young Learner’s School (YLS) in “Ethics and Moral” (Nundan mawi) ti Thupui a hmangin hieng thuhai hi a hril. Ethics and Moral hi School/College/Uniersity a inchuklai Subject tinah a um vawng thu hai hrilin, Lekhathiem ringawt hi a hun tawknaw zie le nunchang tha a pawimaw zie hai a hril. Nungchang hi a sie pha chun thlarau nun le politik a khawtlang nun khawm a suksiet vawng thei zie hai a hril. Hi huna fekhawm inchuklaihai chu Kum 10 hnunga iengang Nuhmei-Pasal am an zawng ding?, chu huna chun iengang mi am an thlang ding? Ti indawnin, Lekhathiem chau nilova ngaidan tha nei, mi nungchang tha la hung ni ding le Bible a Daniel chu entawn tlak a nizie hai le Pathien ti a pawimaw zie hai uor takin a hril. Mani inthunun hi Lekhathiem ta dinga thil pawimaw tak, indikna, midanghai inzana, neka upa, nulepa le hotu hai inzana nei hi mitin mawphurna a ni zie le Inza tlaka um ding chun nungchanga phursuok a ngai zie hai a hril. Hausakna nasatakhai neka hming thatna thlang lem ding a nizie hai a hrilsa bawk.

Hi huna hin HSA GHQ tienga Thuoitu, HSA PJCC member, HSA JHQ, CCPur le Tuithaphai laia Unit tum tuma inthawka OB’s han an tawiawm bawk. Khuollien le hi huna Paper Presenttuhai hi Memento HSA PJCC chun inhlanna an nei. Hi hun a hin hun kar laka hai Career le inzawma Defence, Army, Navy tieng Film insuo a en a nih a, Grace Laltanpui AG H/S, Grace Lalnunpui, Grace Famhoite haiin Hmar hnam hla, HSA hla mawi tak tak hai sakin mipui fekhawmhai an in awi. Hun khar Tawngtaina Pastor Lalsiemtharin a nei zovin hun suk tawp a nih. Hiengang hun hi nei rawp dinga tha an ti thu le an hlawkpui thuhai mitamtakin an hril. Hi hun a Refreshment chu Khuollien hin a hung tum vawng leiin HSA GHQ/PJCC chun a lawm tak zet.

Photo credit: Alan Famhoite
Don't Miss
© all rights reserved
made with by Simon L Infimate