Responsive Ad Slot

ATSUM bandh in nundan pangai a sukbuoi

Friday, August 22, 2014

/ Published by VIRTHLI
Economic Blockade thaw zawm an tum
CCPur, August, 2014 (HT): All Tribal Students Union Manipur (ATSUM)- Emboi Serto pawlin zani zanril-a inthawka Manipur Hill Districts pumpuia darkar 24 sung Bandh an thaw chun zanikhan CCPur khawpui sung hmun į¹­henkhat- ah Bandh umaw sienkhawm hmun į¹­henkhata chun nundan pangngai nasa takin a sukbuoi. CCPur Police station a inthawk saktieng Tiddim Road/Tipaimukh Road haia chun nundan pangngai a sukbuoi naw a, dawr hai an inhawng bakah motor hai khawm an tlan inlawn. CCPur Police Stationa inthawk thlangtieng po ruok chu Pharmacy ti lo dawr inhawng an umnaw bakah Security motor ti lo le Pass nei lo motor inlawn an um nawh. ATSUM Bandh hi HSA le KSO khawmin an thlawp a ni a, hi lei hin Tuibuong area, Kangvai chena bandh hi a hrat. Bandh lei hin CCPur khawpui sunga Schools tam lem hai chu khar an nih. ATSUM chun 2014-15 Session a inthawk Educational Institutions (Reservation in admissio) Amendment Act 2012 hmang dinga phutnaa bandh hi an thaw a ni a. CCPur a chun KSO, CCPur Gen. Secy. Haoneu Baite chu CCPur Police han an vuok a, sienkhawm a hnungin inbiekrem nawk a nih. Bandh leia buoina suok hriet ding a um nawh. Bandh hi August 21, 2014 zanril chen dai dinga an thaw a nih.


ATSUM Preisdent Emboi Serto chun, sawrkarin inbiek dingin a fiel a, sienkhawm hun hawng sunga fiel an ninaw leia a hnawl thu a hril. August 22, 2014 zanril- a inthawk tiemchin um lo Economic blockade thaw zawm tumna le inzawmin Aug. 22, 2014 hin Imphal hmuna Executive meeting um a ta, hmatienga hmalak pei dan ding an rel ding niin Emboi Serto chun a hril. Zanita ATSUM bandh hi Sadar Hills huom sunga Motbung, Sapermaina, Champhai, Leimakhong le Saikul hai bakah Senapati District Hq., Maram le Mao haia chun a hrat hle tiin ei thu dawngna chun a hril. (with inputs from UNA)Don't Miss
© all rights reserved
made with by Simon L Infimate