Responsive Ad Slot

HSA Platinum Literary Meet hmang

Sunday, July 20, 2014

/ Published by VIRTHLI
CCPUR: July 19, 2014 zing dar 10:00am a’nthawk zantieng dar 5:00pm vel chen khan hun sawttak a inthawka lo induong lawk tah, Hmar Students’ Association (HSA) a Kum 75-na (Platinum Jubilee Year-long Celebration) le inzawma LITERARY MEET (Seminar) chu Trinity College & Seminary, Sielmat, Churachandpur, Manipur hmun ah nei a nih a. Hi hun a hin Tuithaphai phairuom a HSA JHQ le HSA College, School, Khuo Unit tum tum a inthawk a palai le an hotuhai , Hmar hnam sunga Organisations palai le inhnikna nei mipui an fekhawm tha hle.


Hi hun a hin Resource Person in Rev. Dr. Rochunga Pudaite, Rev. Hranghmingthang Varte le Pu L. Keivom hai an thang a. Session hun thum a thein, Response petuin Dr. L. Fimate, , Pu James Songrolal, Pu David L. Lungtau, Pi Lalrothar, Pu David Buhril, Pu Joseph Lalrothang hai an thang bawk. Closing Remark hriltuin Pi J.L. Sawmi (President, HWA GHQ) le Pu Zothanmawia (President, HYA GHQ) hai an thang bawk. Hi hun a hin Thupui chi tum tum hai hriltlangna nei a nih a. Hiengang hun hi, hi hun a fekhawm laia inthawk mi tam takin nei rawp tha an ti thu le hiengang organisetu hai chungah lawmthu an hril. Hnam hmasawnna ding chun Literature pawimaw zie le a bulpui tak a ni zie hai, Ei tawng le hnam hi ngun taka ngaituo veng veng a suk hmasawn a ngai zie hai, Inchukna tieng a thanglak a ngai zie hai, tumruna hi hlawtlingna bulpui tak a ni zie hai ngaithlak a nih a. Ei tawng a suok nitin chanchinbu le hun bi neia suok hlak magazine tum tum hai hlutsak a, a man pek that le suk hring hi hnam damna dinga pawimaw tak a ni thu le ei tawng a siem thu le hla lekhabu, hla tieng a audio le video album khawm siem le inchawk uor nawk zuol a tul zie, Hmar hai thu le hla ah Pathien zar ei zova ei in hnuoi naw zie, Ei unau hai khawma malsawmna tam tak an lo dawng pha thu le ram lakna dinga Literature hi a tu tukhawm a hlutsak a ngai zie, hla khawm a thluk ngui chau uor lova, a thluk intawm chi Pathien hla le sai hla khawm nisien (rock music) le phur taka sak chi hai dam phuok uor a that zie hai hriltlang a ni el bakah ei tawng ziek dan thu ah naupang inchuklai mek ha’n harsatna an tuok mekna thu ah sukfel a tul zie hai, Thangthar ABC chau inchuk a hung seilien inchuklai ha’n A, AW, B... a’nthawka inchuk a pawimawzie le ziek dan hawrawp chungchang a khawm hawrawp ei hmang mek hi ngaituo veng veng a suk hmasawn khawm a tul zie hai mithiem, mivar fekhawm hai hin chipchiertakin an hril. Naupang Sunday School a hai chen khawm ei hawrawp A, AW, B inchuk a tul tak zie, chu naw chun hun la hung um peia harsatna lientak inchuklai ha’n an tuok theihai ngaithlak a nih. Hiengang Literature thu hi kulmut taka hriltlangna hun platform lien taka buotsai hnamin a pawimaw zie le Hmar MIL Mark hmu insang chungchang a, A awl lei am? Ei thiem lei? Ei subject siem, inchuk hin quality education a mi pek phak am? ti hai chen khawm ngaituo a ngai thu le hiengangtienga hmala bik tuhaiin hma an hung lak nuomum an ti thu hai khawm hrilna, thurawn le ngaithlakna a um bawk. Hi hun hi zantieng dar 5pm in suk tawp le Bufaktlangna nei nghal a nih.


Hi hun a hin Invocation- Rev. Tlanghmingthang, Keynote Address- Pu Joseph V. Tuolor (Secy., Edn. HSA GHQ), Inspirational Talk- Dr. John Pulamte (President, Hmar Inpui), Result Puongna Ms. Niangngaihlun Buhril, Vote of Thanks- Pu Joseph L. Infimate (Secy., PJCC, HSA), Benediction- Rev. Saithanglur Joute ha’n an nei bawk. Hi hun a hin June 28, 2014 a HSA Platinum Jubilee Yearlong Celebration hawngna hun le ni a inelna Essay Writing le Drawing & Painting Competition haia Result puongna nei a ni a. Lawmman dawngtu dinghai chu- Drawing & Painting: Class IV to VI ah 1st- Elvis Thangrohlun (AG H/S Rengkai); 2nd- Clevent Hrangrolien (Young Learner’s School, Lower Lamka); 3rd- Roland (Young Learner’s School, Lower Lamka). Class- VII to VIII ah (Drawing & Painting) 1st Remnalal (North Eastern Children Academy, Rengkai); 2nd Hosea Ramthlunglien Infimate (AG H/S); 3rd Mark Ramneisang (AG H/S); 4th Immanuel Laldawmsang (AG H/S). Essay- BA/B. Sc ah 1st Roland Lalhmasuon (Manipur University, Canchipur/Rengkai); 2nd Alfred Ngamthanlien Pangamte (CCPur Govt. College); 3rd Jessi Lalnunvel (CCPur Govt. College); 4th Romeo Lalruotthar (CCPur Govt. College). Class IX to XII ah 1st Miriam Lalhadam (Sielmat Christian Hr. Sec. School); 2nd George J. Infimate (Sielmat Christian Hr. Sec. School); 3rd Florence Lalthazuol (Sielmat Christian Hr. Sec. School); 4th Merina Lalngaihlu (Sielmat Christian Hr. Sec. School) hai hi an nih. Lawmman semna chu hun danga la nei ding le event hran hran ankhattawka nei nawk pei ding a ni thu PJCC chun an hril. Hun remchang hmasataka Cereer Conference le a dang dang inchuklai hai lai nei nawk a ni ding thu ei dawng. Item hran hran a bat bat a nei pei a ni ding thu le hi Event Sponsor, Event Partner, Media Partner ni nuom le lawman mani sunghai lo famtah hriet zingna ding ang zawng khawm a tum nuom hai chun Advertising and Publicity Department ah i/c LRS Puruolte 09856261702 & Alan Famhoite hai kuoma in hriettir thei zing a nih.


Don't Miss
© all rights reserved
made with by Simon L Infimate