Responsive Ad Slot

DAWN LUNGRÛKAH I HLUI SI NAWH

Sunday, March 6, 2011

/ Published by VIRTHLI

~ Kama Sungte


Hunhai an liem, kumhai an dang,
Dâwn lungrûkah I hlui si nawh;

Aw ka ngai che Sawkhlei vul mawi,

Ka tieng nghaa in nui sieu hin,

Kei di’n khawvel a pâr nawk hlak.

 

Kârah zalêng tam hai sien khawm,

I lungril her chuong nw, Parte;

Hmangaina hruolhrui ang a sei,

Kara’n zam hi intan lovin,

Kumtluong rûn hmuna ei lêngna’n.

 

Sawrthla a êng zântlai nêmah,

Mate’n kan vai I ṭhang si nawh;

Rûn hmuna ei lêng ve phâ chun,

Nangma ngaia ka ṭaplai hi,

Nghil tang ka tih, aw Lungrûnpui.

 

Sâm ang ka zâl zânmû kan sîm,

Ka tawnmangah ka lo hmu che;

Hai ang ṭhangin lunglam kan vai,

Ami iengin ka hril thiem nawh,

Lunglairûkah ka hmangai che.

 

 
Don't Miss
© all rights reserved
made with by Simon L Infimate