Responsive Ad Slot

Unau Suopui Cultural Festival 2023 a Ni Hnina Ropuitaka Hmang: Minister Robert Romawia Royte in Ruonglevaisuo-ah 'Suopui Lung' a hawng

Saturday, January 14, 2023

/ Published by VIRTHLI
Ruonglevaisuo/Tipaimukh, January 13, 2023, Virthli (Online News Portal):
Unau Suopui Cultural Festival a ni hnina chu January 13, 2023 khan Ruonglevaisuo/Tipaimukh-ah ropuitaka hmang a nih. Hi huna hin Khuollien Pu Robert Romawia Royte, Minister of State (Independent Charge) Sports and Youth Services, I & CT, and Tourism, Govt. of Mizoram in Ruonglevaisuo hmun ngeia 'Suopui Lung' a hawng a, Suopui Festival Balloon inthlasuokna a nei zoin phusui takin Ruonglevaisuo Ṭieupho ngeiah program hmang a nih. Hi hunser a hin Functional President in Dr. L. Fimate, Chairman, Core Committee a ṭhang a, Guest of Honour in Dr. Chaltonlien Amo, Former Minister, President HNU a ṭhang.

Khuollien Pu Robert Romawia Royte in thu a hrilna a chun Unau Suopui Festival hmang dinga hung khâwm Suopui hnam hrang hrang hai chu hlim le lawm taka Suopui Festival hi hmang dingin a fiel a, Pu Romawia chun Zohnathlak hai hi ei thu ni dêr loin ei neka hrât lem British le India sawrkar in Boundary tum tumah an mi lo ṭhe dar thu a hril a, MNF sawrkar a thiltum lien tak chu hmun hran hrana ṭhedar a lo um tahai, Zohnathlak hai kei khâwm hi a nih tiin a hril a, chu le inzawma hieng ang program lo buotsaitu Dr. L. Fimate le a Team hai lâwm in um takzet a, Mizoram Sawrkar hmâ lâkna ding ni âwm tak buotsai theia in um hi inpâk in um hle tiin a hril.

A hril peina a chun Vairengte Bazar hai um hma daia Zohnathlak hai Bazar hmun, hmun pawimaw tak el lo ni tah, Ruonglevaisuo hi sukvul thar nawk ei tiu, hi lai hmun pawimâwzie mit ngeia hmutu ka ni ve, Central Sawrkar a khawm Inland Waterway dinga hnina kan lo thelût ta chu sukpuitling dingin sawrkar a'nthawk Green Signal ei hmu tah a. Hun sâwtnâwte ah a takin ei hmu ka beisei tiin a hril. Unau inhmangai le inngai êm êm hai Tuivai chite in a mi dang el hi lungnat um ka ti hle a, an rang thei ang taka Tuivai Leilâk dâw zawm a ni theina dingin Sawrkar nawr ṭan nghal ka tih tiin a hril.

Vawisuna Unau Suopui hai ei inhmukhâwm hi a tâwpna niloin a bul ei ṭan thar nâwkna dinga mêllung pawimaw tak a ni ngei ding a nih. Chu ding chun, hma lâk ning a tih tiin a hril. Hieng ang Festival pawimaw State sawrkar hmalâkna ding ni âwm tak mi ṭhahnem ngai Pu Dr. L. Fimate le a team han in hung huoihawt hi kan zâ hle a, chuleiin vawisuna mipui fêkhawm mi 1278 hai fâk ding hi tum ka tih tiin a hril.

Guest of Honour- Dr. Chaltonlien Amo in thu a hrilna a chun Unau suopui Cultural Festival program hmang dinga, sak le thlang, sim le hmar, ṭawng dang dang lo hmang tahai, khuo hran hran, district hran hran, state hran hran, muol za tamtak dana umhai vawisun Ruonglevaisuo hmun ngeia ei hang intuok khawm hi a ropuizie a hril a. Mi ṭhuoikhawmtu ei Pathien chungah ei lâwm tak zet a. A bîk takin vawisuna ei Khuollien Pu Robert Romawia Royte, Hon’ble Minister, Mizoram, ei Suopui-Unauin a mi hung uopa, ei lâwmin ei thla a muong hle a nih tiin a hril.

A hril peina a chun ''Saruong umna ta phawtah Mulukawl khawm an um hlak” angin a thawpui, a mipuihai umkhâwmna chu a umna ding a nih tiin, taksa tieng lo bawrsawm deu sien khawm a ngai pawimaw em leia hung ṭhang a ni thu a hril a. Unau Suopui inkhâwmpui hi kum 1994 February thla khan Hmarkhawlien khuo ah Pu B.K.Hrangkhawl inrawinain ei lo hmang ta thu a hril a. A sun zawm nawkna dingin Pu B.K.Hrangkhawl leh an inrawn hlak thu, Tripura a khawm inzinin an inhmu thu a hril a. Amiruokchu, buoina dang dang leiin huoihawt el thei an ta naw thu a hril a, vawisuna, hieng ang intuokkhâwmna-ropui program buotsaituhai chungah a lawm tak 
zet a. Ditsakna hun pêka a um ve hi a lawm thu a hril bawk a nih.

Sim-le-Hmar, Sak-le-Thlang, Ruom inthûk le Tlângsâng-a inthawka Vadungte luong khâwmhai Vadungpui, Ruonglevaisuo-ah inthuruol taka an luong lut diel angin, State hran hran, District hran hran, khuo hran hrana inthawk Unau Suopui hai Ruonglevaisuo (Tipaimukh) hmun ngei, Nau Upa, Hmarhai chengna hmun ah ei hang luong khawm hin umzie inthûk tak a nei a, Ra ṭha tak a hung insuopei a beisei thu a hril. Suopui-Unau umkhâwmhai hi Pârhuon lien tak sunga Parmawi tak tak parkhâwm ang ei nih a. Pârhuon enkawltu chu “Pathien” a nih ti theinghil lo dingin le, Parte chu a vuoi hlak, ei ni chu vuoi lovin parmawi sunzawm pei ei tiu tiin mipui fe khawm kuomah ngenna a siem.

A hril nawk peina a chun tuta ṭum, unau le mikhuol ditum le inza um tak tak hai tlungna ding Sipuikawna Guest 
House tlung le riekna thei a ni naw chu pawi a ti thu le Inzakum a ti thu a hril a. Hieng ang Tlung-In pawimaw taluo, Sum, Cheng Vaibelsie nga (5 Crore) lai hiel sawrkarin a sunction, puitling loa um chu vangduoina rapthlâk a nih tiin a hril.

Dr. Amo chun Pu Robert Romawia, Hon'ble Minister, Mizoram kuomah Manipur le Mizoram infepawna 'Tuivai Leilak' chungchâng a'n tlun a, Tuivai Leilâk hi Dr. Amo in a ngaipawimaw thu hrilin an hma tienga daw dan ding Mizoram sawrkarin hma la raw seh' tiin a hril.

Hun hmangna hi Mr. John L. Varte le Ms. Mercy Lalumpui han an keihruoia, Hon'ble Capt. R.H.L. Lalliansanga Commandant, Salvation Army in hun hawng ṭawngṭaina a nei zoin Suopui Festival a ni hnina program ṭan a nih. Rev. Ros Infimate keihruoinain mipuiin ṭawngṭaina an nei a, Mr. Immanuel Lalneisang, Hmar Cultural Warrior in Hla do a'n sam zoin Suopui Choir, Hmarram Chapter han 'Vawisun Suotlanga' ti hla an sak a, Unau Suopui Cultural Troupe inzawmkhawm haiin  hnâm lâm en nuomum tak tak an pholang a, Chawn Lam le Fahrel Tawk Lam hmu nuomum tak tak el pholang a nih. Hi huna hin Mr. David Darlong, Mizo Idol Top-3 in mipui fe khawm hai hla'n an âwi.

Hi hunser a hin Unau Suopui Tribe Leaders han thuhrilna an nei seng a, Unau Suopui hnam hran hran fêkhawm haiin Pi le Pu hai lo inṭhedarna hmun Ruonglevaisuo ngei ah Thupuong siemin lungruol takin sui an kei seng.

Suopui Festival a hin Suopui hnam hai laia hlasak thiem han hlâ'n mipui fe khawm hai an inâwi. Vote of thanks Dr. David Buhril, Secretary, Core Committee in a hril zoin Rev. Laldawnsang in Unau Suopui Ruoi inhlanna a nei a, Khuollien Pu Robert Romawia Royte in Unau Suopui hnam chi tin reng hai kiltlâng dinga Sielchal a hung tuok chu khawp le tlei takin kiltlâng a nih.

Zân program Parbung khelmuol-ah Hla Ruoi hmang nawk a ni a, hi huna hin Chief Host in Mr. Lalvenhima Hmar, Executive Member, Sinlung Hills Council, Govt. of Mizoram a ṭhang a, Guest of Honour in Dr. Ngamkholien Chiru, Secretary, Chiru Union Literature a ṭhang. Thu hrilna an nei zoin Hla Ruoi ṭhe a ni a, Suopui Artiste hai le Sinlung Express Band han mipui fe khawm hai hla'n an inâwi. January 14, 2023 hin Parbung Khelmuol-ah Suopui Festival a ni thumna hmang nawk ning a tih.

Don't Miss
© all rights reserved
made with by Simon L Infimate