Responsive Ad Slot

Blessed Choir music video thar tlangzar

Monday, July 5, 2021

/ Published by VIRTHLI

Muolvaiphei, July 4, 2021, Virthli (ONP): Hmun tin le ramtin a inpakna hla hmanga rawngbawlna nei hlak, Blessed Choir in hun sawt tak a inthawka inpakna hla music video " Lalpa  Kohran" an buotsai chu mitin enthei dingin vawisun chawhnung dar 2:00 PM khan mitin enthei dingin Blessed Choir Official youtube Channel ah tlangzar a lo ni tah. Tlangzarna hunser a hin Blessed Choir Conductor- L.Z Hmar in inpakna hla tlangzara um hi ngaithlatuhai po povin thlarau malsawmna an dawng ngei theina dingin Pathien kuomah inhlanna a nei. Hunser hmang ani huna hin Blessed Choir members han Pathien thutak a inpawltlangna hun hlu tak el an hmang a, Choir members covid hripuiin a lo man fuk ve hai a'nthawkin sharing hai ngaithlak a ni a, damna an chang vawng ta leiin a lawmna'n thlaithleng hai buoitsai a nih. Inpakna hla tlangzara um hi Pu Thangzarlien, Blessed Choir Chairmanin a phuok le a thluk hi a siem ani a, Mr & Mrs Lalsawmlien kungate in an produce a nih.Khawvelin hun khir tak a tawng mek laiin Blessed Choir chun inpakna hla hmanga rawngbawlna an nei hlak chu tawp el an tum naw a, rimawi le inpakna hla hai hmanga mi tamtak ta dinga thlarau malsawmna intluntu ni ding Pathien inpakna hla hai hmanga nun chau le beidawng hai kan thar nawk hih an thil tum ani thu Virthli Palai an hril a, hlawk taka rawngbawlna an nei pei theina dingin tawngtaina a hai lo san pei hlak dingin mitin an fiel bawk a nih.

 

Don't Miss
© all rights reserved
made with by Simon L Infimate