Responsive Ad Slot

Dr. Chaltonlien Amo in pawl sawm pass hai a lawmpui

Thursday, September 17, 2020

/ Published by Simon L Infimate

Rengkai, September 17, 2020, Virthli (ONP): PAC Chairman le Tipaimukh MLA Dr. Chaltonlien Amo chun vawisun khan a hmaa a lo intiemkamna chu hlenin tukum pawl sawm result suoka Pherzawl District sunga D.R. Thruoma Memorial High School, Patpuihmun a pawl sawm pasi- Ms. Lalhrietkim d/o Robert Songate le Pherzawl Govt. High School a inthawka 1st division a pasi le an sangtak ni bawk- Mr. Ngurditsak s/o Lienneithang hai chu Rengkai, Thailane ah lawmpuina neiin lawmpuina thilpek inhlanna a nei.



Hi huna hin Dr. Amo chun lekha inchuk hlutzie hrilin Officer, sum dawngtu, politician, contractor le kohrana rawngbawltu ni ding khawma lekha inchuk le thiem a ngaizie hai a hril a, Pherzawl District sunga inthawk ngeia pawlsawm pass thar hai a lawmpui ruol ruolin hmatieng peia khawm tha taka lekha inchuk pei dingin an fui a, hieng ang lawmpuina hunser huoihawta um hi Tipaimukh biel le Pherzawl district sunga sikul naupang hai chawkphur na dinga thaw a ni thu hrilin, a nawk a khawm thaw pei tum a la neiin sikul kai mek hai chu lawmman dawng ngei tumin hma la nawk sau sau dingin inchuklai mek hai an fui tawl.


Hi huna hin Pherzawl District sunga pawl sawm exam ding hai ta dinga Remedial Coaching thaw a ni huna hma nasataka latu-  Lalthrangpui Zote le Pu Rochunghnung hai kuomah khawm chawimawina thilpek inhlan an nih.


Hi huna hin Pherzawl ZEO Pi Lalhminglien a'nthawk thuhril ngaithlak a nia, hi hunser hi Pherzawl District sunga Govt High School a Headmaster le Staff hai baka HNU thuoituhai le Retired ZEO hai khawma an uop ve.










Don't Miss
© all rights reserved
made with by Simon L Infimate