Responsive Ad Slot

Hmarbiel khuo hran hran ah thlai thar lawmna nei

Monday, August 17, 2020

/ Published by Simon L Infimate
Parbung, August 17, 2020, Virthli (ONP): Tulai hin Pathiena inthawka malsawmna an idawng thlai thar lawmna Hmarbiel khuo thenkhat a hai nei mek a nih. Kum dang angin hripui inleng leiin ursun takin thlai thar lawmna hunser hi hmang theinaw hai sien khawm, lo sin thawa fak zawng hai ta ding chun a hlu bik a, an lo hmasuok hai tha taka an sik thei pei leiin lawm lo theiloa an ngai leiin Sawrkarin dan a zam hai inza tak le zawm pum zingin Pathien kuomah lawmthu hrilna hunser an hmang tawl.

Zani August 16, 2020 khan Parbung ICI North Kohran hai chun hun khir tak kara cheng ni inla khawm, an kut sinthaw  na a hai Pathienin mal a sawm pei leiin le an lo a haia thlai thar lawm um tak tak hmel an la hmu pei leiin, an thlai thar hai chawi khawm-in Pathien kuoma lawmthu hrilna hunser an hmang.

Hma bak peia khawm a kum tluonin an lo a hai thlai le bu hai  tamtak sik ding an la neia, chu huna khawm chun iengkim thaw thei Lalpa Pathien chun an lo hmasuok hai tha takin a ra an sik tir ngei an ring ngam a, tu chena  an sik tah po a khawm an lawm hle thu an hril a, chawimawi a phu ta hle thu an hril. Tuipui sen, sen zuoi zuoi mi thuoi kaitu le khawvela hri mak tak tak inlengtir theitu le sukdam theitu chun, nikhat chu tulai hripui inleng mek hi ami la hlip kieng pek ngei an ring thu an hril bawk a nih.Don't Miss
© all rights reserved
made with by Simon L Infimate