Responsive Ad Slot

Dr. Chaltonlien Amo-in 21 May 2020 Mumbai traina hung suok hai thlahuolna nei a tih.

Sunday, May 24, 2020

/ Published by Simon L Infimate
CCpur, May 24, 2020: 21 May 2020 zan dar 10 vela Mumbai a'nthawka hung mek ei unau hai an hungna train a tluong naw leia harsatna nasa tak an tuok mek hi vai rama hai thaw thei ei nei naw leiin HYA General Headquarters-in ngênna an siem chu lâwm taka pawmin le ngênna an siem neka ropui lem daiin Train a hung chuong hai po po Jiribam an hung tlung pha Dr Chaltonlien Amo, Tipaimukh Biel MLA-in an thlahuolna'n fak lo siempek a tih.


Hi taka fâk lo siem ding hi a bul tan chu Hmarhai chau ding tih a nih a, sienkhawm hnam bing chaua thaw kha thiltha tak le remchanga a'n lang naw leiin 21 May 2020 Mumbai traina hunghai po po thlahuolna'n khawp taka an fak ding Jiribam railway stationah Dr Chaltonlien Amo, bieltu MLA Tipaimukh-in bu le hme lo buotsai a tih.

Fak le dawn hi Jiribam hmunah HNU, HYA; HSA hai le tlawmngaipawl thangkhawmin lo buotsai an t'a, fak ding le Tuithienghlim dawn ding hai hi "kei ka chang ve nawh" ti ding um thak lo khawpa hnínghnâra lo buotsai tum a nih.

A mi hai trap ri ngaithla a, a mi hai chau ni lovin state sunga hnam dang dang hai trap ri khawm hre a; an mamâw ngawi ngawi hun laia an harsatna sawk zangkhai thei ding khawpa lungril hausa le mi hai lainatna nei MLA ei nei hi HYA General Headquarters chun lawmum a ti hle a, Chukhela, mi sang chuong fak ding lo buoipuitu Jiribam tlawmngaipawl hai chunga Social Media fethleng hin HYA General Headpuarters chun lâwmthu an hril.
Don't Miss
© all rights reserved
made with by Simon L Infimate