Responsive Ad Slot

Saikot Biel-ah mipui mamaw chi tum tum sem

Wednesday, April 15, 2020

/ Published by Simon L Infimate
Saikawt, April 14, 2020, Virthli (ONP): Tulaia COVID-19 natna hri inleng, lockdown leia mipuiin harsatna an tuok mek le inzawmin Saikot MLA- Pu T.N. Haokip le Social Worker Pu Richard Lalsawrlien hai hmalaknain vawisun khan 59- Saikot A/C, Saikot Sub-Division sunga khuo tum tum a hai nitin mamaw fak-le-dawn food items hieng- alu, dal, mangan, chi, purun le chi hran hran semna nei a nih. Hi huna hin Pu Richard Lalsawrlien, Social Worker le a volunteer haiin Saikot biel sunga khuo 25 hai fangin mihriem chengna In 2634 hai kuomah fak-le-dawn chi hran hran hi semna an nei a, April 15 zingkar hin Saikawt khuoa le Saikawt biel sunga Orphanage home hai kanna neiin thangpuina sin hi sunzawm nawk an tih.Lockdown leia mipuiin harsatna namenlo an tuok hi a ngaipawizie thu le hma tieng peia hai khawm hma nasataka an lak ding thu Pu Richard Lalsawrlien chun a hril a, khuo thenkhat a hai an chengna in ngeia hai thangpuina an pek thu hrilin khuo thenkhat a hai chu Village Task Force hai kutah an inhlan thu le an ni hin an khuo chit a hai mipui mamaw chi tum tum hi an sem ding thu a hril a. Mipuiin harsatna an tuok lai zinga hieng ang sawmdawlna sin lo bawizuia, a tul na na a lo tlan vir le thil tul hai po po lo buoipui pektu- Pu Richard Lalsawrlien, Social Worker a chungah khuotina thuoituhai chun an lawm thu nasatakin an hril a. May ni 3 chen lockdown pawtseia um chu hrein Pu Lalsawrlien chun bieltu MLA leh inrawn zing pumin hma nasataka an lak ding thu le mipui lo chiai lo dingin hi huna a khuo fangna huna hai a hril.

Don't Miss
© all rights reserved
made with by Simon L Infimate