Responsive Ad Slot

PATHIEN CHÊNGNA EI NIH

Sunday, April 19, 2020

/ Published by Simon L Infimate
~ Jami Darngawn

Tulai ei khawvel tawng mêk hi thil hmû ding le hriet ding a tam êm êm a, thil țha naw a um chun thil țha khawm a pieng sa a nih ti chu hretu hai ei nih.Aw le, hi khawvela mi tam takin thina lê beidawngna ei tuok lai zing hin nang lê kei Lalpa ringtu tâ ding chun insiem țhatna ding a va tam ngêi dê, kei ngêi khawm nî danga ka lungril put nekin tuhin chu a danglam ta a nih. Kum 10 vêl liem taa khan ruithei salâ intâng hâi kuoma tirin ka um a, chu chu ka lungrila chieng taka mi hriltu Lalpa Thlarau Thienghlim a nih tî ka pawm tlat a nih. Chuongchun, ka thei ang angin thiem lê thiem lovin lungrila um hâi chu ka khêk suokpui hlaka, ruithei salâ intâng ni nâw deuva ei ngâi hâi kuoma chen tirin ka um hlak a nih.

"Ruithei" ti a hin zu le drugs chau nilo, hieng zarda, kuva, talab, khaini, dumziel etc hâi khawm hi ruithei chikhat a nih ti chu ei hriet seng ring a um. Kan  khawsakna Manipur phairuoma hin unau Meitei nupui haiin țhahnemngâi takin hieng thil ṭha naw hâi hi an dodâl a, chu el khela Sawrkarpa khawmin a dodâl bawk a nih. Chuong hai chu ei ni Kristien hâi khawmin ei dodâl ding chu ni âwm tak a nih.

Chuonga Kum 2007 a inthawka ka thei ang anga ruithei sala intanghai kuoma an intângna salâ inthawka suok dingin Lalpa hrâtna ringsana ka lo hril hlak laiin, hieng ruithei ve bawk Tobaco sala intanghai kuoma khawm ka thei ang angin ka hril vê bawk hlak. Vawikhat chu kohran țhuoitu pakhat kuoma zarda le raja a fak țhat nâw/mâwi nâw thû ka hril a, sien khawm ka ring nâw tieng dai hin ka thu hril chu a lo theida êm êm taa "l mi hril ka ngâi lê" a mi tia, chu taka inthawk chun ka pasal chun "Mi khâng khan ti ta ngâi nâw rawh" a mi ti hiel a nih. Kei khawm ka'n phalam hlê leiin Lalpa kuoma kei ni lo mi dang hmang lem ta dingin ka lo hni hlak a nih.  Vawikhat chu mikhuol dâr an ri a, kan hang inkhâwm chu mak takin  kan Biek ina chun  kohran upa  pakhatin hieng zardâ, khâini, dumziel etc fâk a  țhat nâw thû a hung hrila Lalpa'n hi thu hi khêkpui dinga a lo ti thu chu a hril lai zing chun  ka lo lawm êm êma inkhâwm țin khan chibai malamin ka um dân hâi kha ka hril a, kei nuhmeitê thu hril an ngainuom nâw khawma Berâmpu thu hril chu an lo ngâi tâwl ka ring tlat a nih. Upa pâ khan tlângram tieng khawm Lalpa'n a mi tira ka fê pei ding a nih a tia ka lawm hlê a nih.

Tulai ei khawvel buoi leiin fâk le dâwn thua harsatna a hung um zeu zeu ta a, chulaizing chun kuva zardâ fâk khat man le bufai 1kg man an ang thu ka hang hriet chun ka lungril a tâwk hle a, chuong baka kuva zardâ le shikhar, talab tî vêl dû leia buoi hmû ding an um nuol ta bawk. Zâni lai khawm khan unau Meitei nupui haiin kuva hna le zardâ motora an phur rûk an lo mana khap takte'n an khap a nih, Kristien nâw hâi kuhi felna kawnga chun ei tluk nâw chu a lo ni hi tie tia ngâituo ding a va tam ngêi dê  !!!

Ei Pathien thu chun ;

Bû ni si lova ieng dinga tangka in sêng am a na?
Khawp le tlaina ni si lova ieng dinga in tha in sêng am a na? Ka thu ngun takin ngâi unla, thil țha chu fa ro, in hringna chu hnienginhnâr takin hlim raw se.
Isai 55:2

A ni ngêi,  Lal țawngțaina ei neipha "Ni tin kan fâk khawp ding bû mi pe la" tiin ei Lalpa kuoma ei hni hlak a, Amâ chun ei taksa hratna ding bu le thlâihna le thil dang dang ei fak chu a phal lai zingin, thil dang dang tî hin ei taksa tâ dinga khawpna le tlaina nilo ei taksa sukse theitu ding ei fak chu a phal naw ding a nih. Ei sum sêngna hai hi thil țha inchâwkna a ni am ? tî hi ngaituo nawn tham a tling a nih.

Ni ê, "Ka pawisa chu ka thu thu annawm" ei ti thei, sienkhawm Lalpa Pathien nau indik tak ei ni chun taksa leh thlaraua ei thienghlim ding a nih. Ringnâwtu hâi hman thil țha lo a nih tia an fâk nuom nâw chun nang lê kei Pathien Thienghlim nâu hâi hin iengtin am fâ'ng ei tâ! Hî thil hi ka hril zâtin mi theidâtu an um ding a ni tî khawm ka hriet, sienkhawm Lalpa hmangainaa inthawkin kei  țawng mâwl takin ka hung khêkpui nâwk a nih.

Hieng thil țha nâw  chîng zawng sak ei lo um chun ei nî hrâtna ni lovin Lalpa hrâtna ringsanin hi thil tirdakum tak hâi hi bân san tum ei tiu, Lalpa le iengkim ei thâw thei a ni tî hre zingin țawngțaina le bei fan fan ei tiu leh. Ei nia Lalpa In um hi sukthienghlim ei ta, mi hâiin ei nia um Lalpa hmêl an hmû theina dingin.

1Korinth 3: 19-20
19 Pathien pêk chêu, nangnia um, Thlarau Thienghlim chêngna tempul chu in taksa hi a nih ti in hriet naw’m a ni? Nangni ta in ni ta nawh;
20 mana inchâwk in ni tah. Chuleiin, in taksain Pathien chawimawi ro.


LALPA'N MALSAWM RAW SE CHE.
Don't Miss
© all rights reserved
made with by Simon L Infimate