Responsive Ad Slot

MI BEIDAWNG JUDA Mathai 27:3-5

Saturday, April 11, 2020

/ Published by Simon L Infimate
~ Pastor Jonathan Varte

Juda mipui tamtakin an lo beisei angin Juda Iskariot khawm hin Isu (Messie) chu ROM sawrkar awpna ânthawka mipuihai sansuok a, hi khawvel a hin hmu thei Lalram zuk indin nghal el dinga beiseina alo neia, chu Lalram a chun nina insâng tak nei a, mi ropui le mi ngaisang ni inbeisei in Isu chu taima takin alo zui vea. Anhnikna zawn le a ngaiven zawng takah sum kawltu a khawm a thang nghe nghe anih (Johan 12:6).

Chuonga Isu chu ngirhmun insang tak in beiseina nei puma a zui lai chun, a beisei naw tieng dai chun Isu chun sukhluma a um ding thu vawithum(3)lai zet el a hei hril el ta chun(Mk.8:31; 9:31; 10:33-34) a beiseina chu a thlawn vawng nin a hriet tah ni ngei a tih. A beiseina chu beidawng nân ânchang zo ta a, taima taka alo zui ve na chu mi hmusit le endawng hlawna chau, thiempuhai le Juda roreltuhai laka thlaktlum nawna chau le inrim thlawn el nin ânhriet tah ni ngei a tih. A hotupa (Isu) hmelmahai tieng chun ava tlu lût ta hlawl ela, chuongchun a Lalpa chu tangka sawmthum chauvin alo zawr ta hlawl el anih.(Mt.26:14,15)

Chuongchun a beidawngna chun kiem tieng nekin zuol tieng a pan peia, a pawisa dawng khawm chu hmang ngam lovin ava deng kir nawk ta hlawla, a tawpa lem chu a van awkhlum ta anih. Ava vângduoi de(Mt.27:5).

Isu Krista zuitu inti sêng sêng lai hin ei beisei le ei zuina san hai hi hang in sût thar ei tiu awleh.
1. A thilmak thaw le a malsawmna beisei lei chauva zuitu ei ni am?
2. Mi ngaisang le inpâk hlawna ding chauva zuitu ei ni am?
3. Kohrana ngirhmun insang hnawt lei chauva zuitu ei ni am?.
4. Kohran sum kawltu ni a, kohran pawl ruol laia inluling ei nuom na lei chau am?
5. Ei rawngbawl pui hai laia thuneina chelek ei nuom lei am?.

Khiengang hai khi Isu ei zuina san alo ni chun ei nun buoi rawp ata, nuor hlak ei ta, mihai sukna rawp hlak ei ta, ei lungril le ei thlarau hliem zing zing bawk ata, Isu thuoihruoi anga inlang si in, Setan hmangruo a dam lo inchang hlak ei tih.

Tiemtu dit tak, ei Lalpa hin ieng thaw ding in am ami ko a, iem ei zuina san?. Hi khawvel hunkhir ei hmasawn mek lai hin, Biekin a chauva Pathien thu awi tum le, Biekin inkhawm chau rawngbawlnaa ngai pawl hai le Biekin thuomhnaw saw(show) na a hmang pawlhai chun, Biekin ah ei inkhawm ta naw el lem hin chu beidawng dân indik lova beidawngin, bêl ding tak bêl lova bêl lo ding bêl lem a awl ta hle ring a um. Mani insungah rawngbawlna family devotion khawm hmang thei map  lo hai ta ding le, tawngtai ngai lo hai ta ding lem chun um dân thiem ântak zuol awm khawp el. Chuleiin ei zuipa mizie le a thiltum hai hi ei hriet cheng nawk zuol a tûl takzet ta anih. Hun khir tak kara khawm rawngbawlna kawt ami la hawng pek a hai hin ringum takin bei fan fan lem ei ta, Juda Iskariot anga mi beidawng le mi vangduoi ni lo dingin thang la sau sau ei tiu. Lalpan a thu mal mi sawm pek raw se. Amen!
Don't Miss
© all rights reserved
made with by Simon L Infimate