Responsive Ad Slot

Tipaimukh bieltu MLA in Official Tour a nei

Wednesday, March 25, 2020

/ Published by Simon L Infimate
Senvon, March 25, 2020, Virthli (ONP): Pu Dr. Chaltonlien Amo, MLA, Tipaimukh Constituency le Chairman, PAC, Manipur Legislative Assembly chun Official Tour 13 - 23 March 2020 inkar sung khan Vangai biela inthawka Hmar biel khawtin sirin a fang a, hi hun sung hin HNU Gen. Hqrs. Gen.Secy. le a team haiin an ṭawiawm ve pei. A biel mihai an lawmin an tha a fan tlang hlê thu dawng a nih. Senvon le Lungthulien a hai mawi takin mipuiin an lo tuok leiin MLA le a Teamhai khawm an lawm tlang vieu a, hun remchanga inzin nawk vat an nuom thu dawng a nih.

Tulai Covid-19 inleng leia India ram puma curfew um leia mipui harsatna tuok mek hai kuoma Sawrkar thuneituhaiin NFSA bufai a thlawna sem ding ti thu uma hin ei MLA Pu Dr. Chaltonlien Amo chun Tipaimukh biel mipuiin an dawng vat thei dan dingin theitawpin hma a lak zing thu a hrila, biel mipuihai lo lungngai lo dingin a hril.


Don't Miss
© all rights reserved
made with by Simon L Infimate