Responsive Ad Slot

Muolhoi Play Ground, Mini-Stadium a siem tumna le inzawmin Consultant an ruoi

Saturday, May 18, 2019

/ Published by Simon L Infimate
Muolhoi, May 18, 2019,Virthli (ONP): Muolhoi Village Play ground chu Mini-Stadium a siem dinga riruong siem mêk a nih a, a hmun chu ISF ṭhuoitu haiin Consultant hung ruoiin Organisation dang dang hieng Hmar Inpui, ISF, IWF, Village Authority le HSA Gen HQ hai le entlângna nei a nih. NCHISF ṭhuoitu han zani laia Assam sawrkara Minister le mipawimaw ṭhenkhat hai an inhmupuina a chun Mini-Stadium chu Dima Hasao district hmunkhat taka um thei ding angin an lo hril a, NCHISF chu Memorandum le DPR hung pelût a, ahmun ding hai khawm hung sukchieng dinga an lo hril pêk le inzawmin 13th May khan Inpui dang dang, ISF le IWF hai chu ISF office a joint meeting nei a nih. Hi meeting ahin Hmar Inpui haiin Mini-Stadium hi Pu Sum Ronghang, HAD Minister Government of Assam Muolhoi Village a Sikpui roui a Chief Guest a ko ani lai khan Hmar Inpui chun thil pali a lo hnina a ṭhang ani thu hai hrilin hnam dang dang hai chun Muolhoi hi a khuo lientak ani bawk leiin tiin Muolhoi hmuna um dingin remti tlâng a nih. Hi ruol ruol hin hnamtin chun a puitling thei ngei nadingin nasa nawk zuola ṭhangtlâng a ṭhatzie an hril bawk.
Vawisûn khan Consultant hai chu NCHISF in an ruoi angin Haflonga an hunga, NCHISF hai chun Landmark a bu fâkpuina hai neiin Stadium siemna ding hmun chu entlângna an nei. Stadium siemna ding hmun hi ring nêkin a lo chîn a, nasatakin suklien a ṭul ding a ni thu hai Consultant pa chun a hril. A hmun enzo a ni hnung hin Pu Nicholas Ṭhiek, General Secretary Hmar Inpui a in ah, hohlim tlângna le thingpui dawn tlangna nei ani a, chun hmatieng peia hmalâk dân ding hai hril a ni bawk. Consultant pa hi Hmar Inpui chun Hmar Muffler an hlân bawk.

Consultant pa chun Student ṭhuoitu hai le sinthaw tlâng ding hi a phûr hle thu hai hrilin, thil tamtak eini tribal hai hmasawn nading hin hmalâk tlâng pei a nuom thu a hril bawk. Ama chun 23rd May hma ngei a DPR zo thei nisien tia an hril chu a harsa ding thu hai hrilin May thla sung ngeia estimate le a ṭul dang hai sawrkar kuoma submit hman dingin a theitâwp hung suo dingin an tiem bawk.

Chun ISF le IWF in Sawrkara an bawzuina le iengkim thaw ding ṭul hai po po an thawna ah Inpui hai chun an ṭul ang peia an ṭhangpui pei ding thu le sengso ding hai chu a ṭul izir in inrawntlang pei dinga ti a nih.
Don't Miss
© all rights reserved
made with by Simon L Infimate