Responsive Ad Slot

HSA in Camp Office hawng nawk a tum hri nawh

Friday, February 1, 2019

/ Published by VIRTHLI
CCPUR, February 01, 2019, Virthli (ONP): Hmar Students' Association (HSA), Gen. Hqrs. in Pherzawl Dist. sunga SDO/BDO Parbung/Tipaimukh le Patpuihmun/Vangai Camp Office hai Churachandpur Dist. a CCPur khawpui laia um hai July 16, 2018 a inthawka in khar thu ah iengti'n am hma lak pei in tum a? SDO/BDO Pherzawl ding dam order a hung um nawk tah a ieng am in ngaidan? tia indawnna pawimaw tak um chu HSA aiawa ṭawngsuoktu Mr. Joshua L. Amo Secy., Information & Publicity, HSA, Gen. Hqrs. chun hieng ang hin a dawn.


"Camp Office hi HSA chun hawng nawk a tum hri nawh. Chun, hmalak pei ding dana chu an harsatna an hril hai hrezing pumin, le thil hrim hrim chu a huntawk a um ti lungril a pai zingin hma lang a tih. Pherzawl SDO/BDO order hung suok hi HSA chun a lawm khawpel a, order el chau la nisienkhawm, tak ram chang ngei dinga a beisei a ni a, camp office culture sunzawmna ni naw sien ti chu a ditdan a ni a, office staff ding hai ditsakna an hlan nghal" tiin a hril.

Hmar Students' Association (HSA), General Headquarters chun hieng SDO/BDO Camp Office, Churachandpur a um hai hi July 16, 2018 a inthawka camp office a kai ta loa an umna an headquarters ngeia kai ta dingin an kai hma khat a dingin an khar pek kha a nih a. Hi le inzawm pei hin Churachandpur lai chau ni loin HSA Vangai JHQ thuoitu le HSA Hmarram JHQ thuoitu le mipui hai chun SDO Office innghatna hmun Patpuihmun, Pherzawl le Parbung a hai ngeia mi 1000 tel fekhawmin sit-in protest le procession hai chen khawm an lo nei a. Vangaitlang dung khawm hieng Zeikhan, Ngampabung, Phulpui, Ankhasuo, Khangbor le khuo dang dang anthawkin hi taka ṭhang ding hin ṭhahnem tawk takin Patpuihmun an pan a nih. Parbung a khawm SDO office le quarter tuol a hai inchuklai tam tawk tak an pungkhawmin lam hrawna hai an nei a nih. Pherzawl a khawm inchuklai le mipui an pungkhawm a, inchuklai le mipui pungkhawm hai hin Office a hmun ngeia function an dit thu theitawp in an suklang a, Camp Office kan dit ta nawh; in hotu hai rawngbawl nekin, a hmuna hung inla mipui rawng bawl ro, in hun hai mipui hai leh hmang ro, Office thawktu bo umzie a um nawh ti hai le a dang dang an khekpui a nih. HSA chun mipui beidawng khekri hi sawrkar thuneitu haiin an hriet phak ngei an beisei thu kha huna khawm khan an lo hril tah a nih.

July 16, 2018 a CCPur a camp office hai an khar zo hin HSA ṭhuoitu hai chun HSA Office, HSA Campus, Rengkai ah Press Conference an koa, HSA chun sawrkar an kal naw thu, public property le private property suksiet tum le mi suksiet tum an ni naw thu mipui hriet dingin an puong a. HSA chun mipui ditdan tak le sawrkar ditdan tak a ni leiin Manipur Chief Secretary chun thla 6 deuthaw liemtah Dt. 25th Jan 2018 khan SDO/BDO Office hai popo an Headquarters hmun ngeia Office kai a, iengtik huna khawm mipui dawr thei dinga kai ngei ding le a ṭul anga office a um naw khawma in hluo ding zawngchawp a, motor hire ding zawnga office ṭha taka function dingin thu a lo pek ta thu hrilin le chu el chu ni loiin sawrkarin mipui hi chavai an ta, an chan sie taluong a tih ti leia "Go to Village" tiin ṭha takin khuo tina fe a, development intlungtir ding riruong a siem le inmil ani thu an hril a. Chun, hi thu hi HSA chun a suizui zinga; order a suok a inthawka kum a liem hnung khawma sub division office hai an headquarter a hai an la kai naw rawp a, suonlam an siem pangai an la siem zinga, kai tumna lungril an nei naw ti a hriet lei le mipui harsatna suk kieng dingin Dt. 30th June 2018 khawm khan HSA chun SDO hai ni 10 sunga an headquarters a office kai ta dingin a ngen a, amiruokchu an kai naw chu mipui hriet a lo ni tah thu an hril a. Chuleiin HSA chun camp office khar el naw chu thaw ngaina a hriet ta naw thu HSA chun chanchinbumihai kuoma an lo hril tasa kha a nih.

Sawrkar thil iengkim thaw ding hin Office a pawimaw a, a dawrtu ding le hamṭhatu ding mipui taksa khawsakna a khawm harsa ngawi ngawi le tlangram kilkhawr hmasawnna in a tlansan haiin SDO/BDO office KM 100 chuong a um hi chu an dawr phak naw a. SDO/BDO an headquarters a an function naw lei hin mipui ta dinga sawrkar thil dang dang le a ram sunga sawrkar department dang dang hai khawm an function thei naw vawng a nih ti hi HSA chun a hmu chieng hle thu le HSA chun tuta office khara um hai hi an hma tienga an umna hmun ngeia an function vat theina dingin thuneitu hai chu hma la vat dingin an phut bakah an umna hmun ngeia office an kai hma chu camp office khara um hai hi an inhawng tir ta naw ding thu an lo hril tah hrim bawk kha a nih.

An hril pei danin mipui ta dinga sawrkar hi siem a ni ang hrimin sawrkarin mipui a lunginsiet leia hamṭhatna a siem hai popo hi a hmutu ding le dawng ding tak hai kuomah tlung ngei sien ti hi HSA le mipui duthusam le phut ani thu le ei ram le mipui hi hmangai takin enkawl le ei ram Sana Leibak ti hiel a an lo ko hi sukvul dingin HSA chun a phut a nih tiin uor takin an hril nawn nawk a nih.

Hi inzawm pei hin January 29, 2019 ni a Virthli Online News Portal in 'Virthli Speak Out' tia a tarlang danin Manipur Chief Secretary order le inzawmin HSA chun Parbung le Vangai BDO/SDO hai an Office innghatna hmun ngeia um dinga ati le inzawmin Churachandpur a an Camp Office hai chu July 16, 2018 khan Camp Office um ta lo dingin a lo khar peka. Kha huna SDO haiin an suonlam bik deu- Motor an nei nawh, Lampui a tha nawh, Phone/internet network a um nawh, electric meivar a um nawh ti le Office infrastructure ti hai a nih.

An suonlam tak motor/Gypsy hlak sawrkar in September 22, 2018 khan a thar hlawk a pek tawl tah a, lampui khawm ahma nekin a tha taa, black-topping la zo naw hai sien khawm lampui chu nawr ruol/that deu vawng ani tah. Inzin vel hai khawm ahma nekin anhawi taa hril a nih. Electric meivar khawm an nei tawl taa, Phone/internet network a tha nawh tia suonlam kha tuhin chu Parbung le Patpuihmun hai a khawm a um tah a, Virthli khawmin chanchin le thlalak hai ei hmu zung zung thei tah.

Iengleia tuchena SDO hai hi an umna ding hmuna an la um naw zing am ana? ti chu mipui i ngaiven a tling tak meu a nih, tiin a hril.
Don't Miss
© all rights reserved
made with by Simon L Infimate