Responsive Ad Slot

Vawk pakhat a thawtu hrietlo a lu tieng po um loa hmu

Monday, December 10, 2018

/ Published by Simon L Infimate
CCPur, December 09, 2018 (HT): December 7, 2018 zan dar 6:00PM vel khan Thingkangphai, CCPura Manngainiang hai In compound sungah Vawk pakhat, a thawtu hrietlo a thisa le a Lu tieng po um loa hmu a nih. Vawk thisa hi zani hmasa zan ma khan Police han anlak. In neitu hai hril dan chun Vawk hi an veranda-ah a lu tieng po um lo bakah a ril hai pawtdawksaa an hmu niin an hril. Vawk hi a Lu a umnaw el bakah a hmatieng ke pakhat a um nawh. Vawk hi Police han an lak hnungin blade in an at a, thisen hmu ding a um nawh. Thla hmasa khawm khan storeroom sungah vawkte pakhat a thisain an lo hmuta niin an hril a, sienkhawm an vuihmang niin an hril.

Hienglai zing hin Manipur hmun hran hrana ranhai mak tak taka that an nina thu le inzawma thil umdan enfel dinga hung Wildlife Institutue of India (WII) scientist hai chun ramsa mak taluo ni lovin Ui sathiem le Ui vakvai (stray dogs) hai thil thaw nia an lang thu an hril a, ran thihai po po sample lain DNA Sequencing thawa la suizui ṭhat an nih ding niin an hril.

Scientist hai hun iemani chen Imphal ah uma, ransa thihai suichienga hmun ramtina camera hai fita enthlatuhai chun an camera tam lemin zanah Ui chal lien deu deuvin ranhai an thaw lai a lak fuk bakah, ran thihai a inthawka an hmu dan chun, a ṭhen thi dan mak deuva thi an um lai zingin, ramsa mak danglam takin a that a nih tina ding fiena iengkhawm a um naw thu an hril.


Don't Miss
© all rights reserved
made with by Simon L Infimate