Responsive Ad Slot

HPC (D), Manipur Region in Class X exam ding hai Study Camp kanin ṭhangpuina an pek

Tuesday, December 11, 2018

/ Published by Simon L Infimate
Tuiṭhaphai/CCPur, December 10, 2018, Virthli (ONP): Dec. 10, 2018 zantieng dar 5 PM khan HPC (D), Manipur Region chun Tribal Hostel, HSA Campus, Rengkai, CCPur hmun a Hmar Students' Association (HSA), Hmarram Jt. Hqr. hmalaknaa Hmarram, Pherzawl District sunga mi kum thar 2019 a Manipur board hnuoia Class X (pawl sawm) exam ding hai Study Camp kanna an nei a, an fak ding bufai bag 2 pein an ṭhangpui.

Hi hun a Mr. Alan Hmar, Secretary External Affairs, HPC (D), Manipur Region in a thuhrilna ah HPC (D), Manipur Region in hieng ang kawnga mi ṭhahnemngai le mi tlawmngai hai hmalakna chu lawmum a ti hle thu a hril a, HPC (D) hmalaknaa Mizoram a Sinlung Hills Council a pieng tah thu, Assam a khawm Hmar Autonomous Council hmu vat beisei a um thu hai hrilin hi Study Camp a um inchûklaihai chu Hmarram tadinga ṭhang la nasa nawk zuol ding le hung hlawtling ngei dinga in fuiin ditsakna insangtak an pawl aiawin a'nhlan a, nangni hai zarin "Kan ram ngei ah ro la rel kan tih" ti ang ngeiin ei ram ngei, Hmarram a khawm officer dam hung ning in ta, ro ei la rel ding/in la rel ding a nih tiin a hril a, hmatienga hai khawm an ṭhangpui theina a um a ni chun ṭhangpui pei an nuom thu a hril bakah an hmalak mekna a hrillangna a chun UPF/KNO-India sawrkar inbiekna khawm Naga framework fel ruola fel ve el tadinga beisei a um thu hai a hrillangsa bawk.


Tuchen ah hi Study Camp a hin inchûklai 14/16 an lut/um tah a, 30 vel an lut/um dinga beisei a nih. Anni hai hi Hmarram le Vangai, Pherzawl District sunga khuo tum tum Parbung, Talan, Tuolbung, Patpuihmun, Sipuikon aka Hmarkhawpui le a dang dang haia mi an ni tawl. Hi taka inchûktirtu ding hin mi ṭhahnemngai le tlawmngai thei hai tadingin kawt lientak hawng a ni a, mi inpe an um mek a, inpek thei zing a nih. Ṭhangpuina chi tum tum pe nuom hai tading khawma pek thei zing a ni bawk. Thuchieng hrie nuom hai chun Mr. Lalchansang Nungate, President, HSA Hmarram Jt. Hqrs. (Mob. Ph. +91-9366073358) le Mr. John Lalramthang (Mob. Ph. +91-9366101879) hai biek a hriet fie thei ning a tih. Anni pahni hin tuhin inchûklai naupang hai hi an enkai a, thlaisuong pek le a ṭul ṭul an thaw a nih.

Ṭhangpuina petu le mi tlawmngai an tadinga inpe hai kuomah lawmthu hril le Pathien-in malsawmna tam tak a vur dinga ditsakna inhlanin Pathien kuoma ṭawngṭaina haia khawm lo san pei dingin hi Study Camp buotsaitu hai chun an hmalakna thlawptu taphawt kuomah fielna an siem bawk.

Don't Miss
© all rights reserved
made with by Simon L Infimate