Responsive Ad Slot

Pherzawl District Hqrs thu le inzawma Pu (Dr.) Chaltonlien Amo in a dawnna

Saturday, November 3, 2018

/ Published by Simon L Infimate
Virthli's Special Interview | Nov. 3, 2018

Pherzawl District Headquarters sawn tumna um anga hril rik le inzawmin Pu (Dr.) Chaltonlien Amo, MLA in (Virthli Online News Portal) indawnna hai a dawn.


Virthli (ONP): Pu Chalton, tulaia ei hnamin a lunginzingpui nia inlang, Pherzawl District Headquarters Thanlon a sawn tum thu Social Media (Facebook, WhatsApp, Tweeter etc) a an hril so vieu el tah hi ieng ti'n am i ngai a? I rawl hriet nuom a um baka?

Pu (Dr). Chaltonlien Amo, MLA: Pherzawl District, a piengna pa ka ni a, an siengna Pa hriet lova a Headquarters le a ieng ieng khawm nisien an suk danglamna ding san a um nawh. Thil ṭium ding an ri ret ret hrie inlo um a ni chun kei in aiaw tupa, “Pherzawl District Pa” hi inhriettir el lova ieng dinga in thlaphang am an leh!! “…Pathien in ring, kei khawm mi ring ve ro…” ti kha in hriet nuom naw tlat hlak leiin “Pu Sura’n a dum taphawt Savawm sawna a ṭi leiin a nuhmei puonbil dum a ṭia feiin a khaw chip hrep” an ti kha in thaw a ni awm hi tie!! Mi chun an nuom le an dit dithai hril ve tho naw ni hai am, District sawm tel khawm hmu ve hai sien iem a pawi leh? ei ni ei buoi naw phawt leh.

In thlaphang rawl ri ka hriet leiin thudik a um hiel am an tah, tiin Manipur sawrkar thuneitu lienhai, Chief Secretary ṭhangsain ka kan vel a, chuong ang proposal le process Government ah a um naw hrim hrim thu hriet a nih. Thil um thei ve tho, la um silo hril thanga mi ieng hrelo hai suk thlaphang ching naw a ṭha. Mihai “zawng-ha neilo zawng-ha” innei tir rawi ei tih.

I mi'ndawn lai nghal, ka hril nuom chu, ei hnam, ei ram invawi intihai, ṭhenkhatin ei unau mi hnam hai a ru inlang rak raka hril siet le dem an/in uor hi ching talo dingin kan fui cheu a nih.

Virthli (ONP): Ei thla a muong tawk i tina a ni?
Pu (Dr.) Chaltonlien Amo, MLA : Thlaphangna ding iem a um hrim hrim leh? Hriet in nei leh mi'nhriettir ta unla, ei naute piengthar la hratlo chu mi'n an pawm hmang phal teu hlak ei ti'm ie. Nang le kei le ei rengin ei pawm lumin ei hum tlat ding an nawm. Chun, Naute piengthar chu tlan hrat nghal dingin la beisei naw la tie…. Thei i tuh a, a mawng ṭan chaua ra ṭuk-ṭuk nghal dinga i ring chun invet hlaw lem naw tih ni'm….
Don't Miss
© all rights reserved
made with by Simon L Infimate