Responsive Ad Slot

Sakawrdai Siettuokhai ta dingin HSA in bawm daw ding

Wednesday, August 22, 2018

/ Published by Simon L Infimate
Tarik 20, August, 2018 a Sakawrdai a ei unau mi iemanizatin an fak zawngna kawngah Tuiruong vadungah siet an tuok le mi pali- Pu Lalpawlliana, Pi Lalchhandami, Pu Lalroliana le Tv J. Hranglura haiin an hringna hlutak an chânna thuah Mizorama Hmar Students' Association(HSA) Joint Headquarters pathum hieng Aizawl, Kolasib le Sinlung HIlls hai chun pawi an tiin hringna chânhai an lainatin an sûn tak zeta, vangduoina tuok sunghai an tuorpui tak zet a nih.

Hi le inzawm hin HSA chun ralna/ thangpuina thawlawm (Charity) bawm dawl an tuma, tarik 23-25, August, 2018 hin Sizo Hmepawk festival, thawna hmun Berawtlang ah bawm hi daw ning a tih.

Hi baka hin thangpuina bawm hi dawr hran hran hieng- Loisbet, Chanmari (Pu Andy Ngurkhuma dawr); Light House, Chanmari; LH, Thanga Enterprise, Ramhlun North; Malsawm store (Pu Johnson a dawr), Bawngkawn le Pu Lala Khobung a dawr, Bazar Bungkawn a hai daw ni bawk a tih.

Chun tarik 22, August, 2018 a HSA joint meeting in a lo rel angin Sawrkar thuneitu le khawtlang thuoituhai in phalna a pek thei chun hung tlung ding tarik 1, September, 2018 (Inrinni) hin Aizawl hmun hran hran hieng- Mission veng bazar, Khatla kawn, Tennis Court le Vaivakawn a hai Mobile Charity Concert buotsai tum a nia, mi tin mani phal ang tawk tawk ei unau siet tuokhai ta dinga hung thawlawm dingin intlawmngaina insangtak ei hung ngen a nih.

Chun charity bawma thlak thei lo/ hman naw, thangpuina thawlawm pe nuomhai ta dingin kawt lientak ei hawnga, hieng a hnuoia HSA thuoituhai kuoma hin inhriettir thei a nih.

VL. Khawbung, President. Sinlung Hills Joint Headquarters.
Mobile number. 8257917582

K. Lalramṭana, President. Aizawl Joint Headquarters.
Mobile number. 8414095035

Henry L. Khojol, Vice President. Aizawl Joint Headquarters.
Mobile number. 9774734530

Zothanmawii Zote, President. Kolosib Joint Headquarters.
Mobile number. 8787323725


HSA ṭhuoituhaiin thawlawm hi a remchang dan angin in ah hung khawn/lam el an tih.Issued by Hmar Students' Association(HSA)

Aizawl Joint Headquarters, Kolasib Joint Headquarters & Sinlung Hills Joint Headquarters


Don't Miss
© all rights reserved
made with by Simon L Infimate