Responsive Ad Slot

Muolhoi ah SHC thuoitu, Peace Team Assam, Hmar Inpui le a hnuoia CSO hai hohlimtlangna nei

Friday, August 10, 2018

/ Published by Simon L Infimate
Muolhoi, August 10, 2018, Virthli (ONP): Vaituk dar 7:30 khan Hmar Inpui Office, Muolhoi-ah Assam Region Peace Team huoihawtnain Sinlung Hills Council hotuhai, NC Hills & Karbi Anglong a Hmar Inpui, HSA, HWA, HYA, HPU, Muolhoi Khuo thuoitu hai le mi pawimaw tak tak hai hohlimtlangna/inbiektlangna hun hmang a nih.

Hi inbiektlangna hun hi Assam Peace Team hotu Pu David L Hmar, @Roger Zote. Secy, HPC (D) Assam Region in a ka keihruoi a, Mizoram SHC thuoiu hai anthawk Council chungchang kimchang tak a ngaithlakna nei a nih. SHC chungthua indawnna le dawnna hun hmang a ni a, member fe khawm hai indawnna hai chu SHC thuotu hai hin felfai takin an dawn a nih. Hieng hai baka hin SHC hmalak dan ding le thurawn tha tak tak Hmar Inpui NC Hills & Karbi Anglong Region anthawk pek a ni bawk.

Assam movement report kimchang takin Pu Ch Varte anthawk ngaithlak a ni a, member fe khawm hai chona nasatak a pek bawk. SHC memberhai anthawk Assam movement chungthua hma ei lak nasat a tul zie hai hril a ni a, Hmar hnam hming bik liu liu chawia movement ei nei vena a ni el bakah a pawimaw hle thu hai an hril a, beiseina an sang hle thu hai an hril bawk.

Hun tawp tieng Pu Elvis L Hmar @Beisei in member hai kuomah lawmthu hrilna a nei a, Upa L Râwna Darngawn in hun suk tawp tawngtaina le Ruoi inhlanna neiin meeting tin a nih.
Don't Miss
© all rights reserved
made with by Simon L Infimate