Responsive Ad Slot

NH-02 le JT Road, Pherzawl Districh ah Bandh/Blockade ngai ve lo!

Friday, August 10, 2018

/ Published by Simon L Infimate
Pherzawl, Aug. 10, 2018; Virthli (ONP): NH-02 le JT Road, Pherzawl District, Manipur a chun Bandh/Blockade thaw hranpa ngai loin a'nkhattawkin hieng lampui hai hi motor tlan theiloin a sie deu zing zing hlak.

NH-02 aka NH-150/Tipaimukh Road hi tukum Feb. 15 a kha Central Govt. in thu a pek anga BRTF hai kut a inthawka NHIDCL in a lak tah a nih. Tuhin sinthawna ṭan mek nia hril a nih. Chun, JT Road khawm DPR hai siem zo vawng tah le NHIDCL bawkin an enkai ding nia hril a nih. Hieng lai zing hin lampui siet suonlamin sawrkar thawktu tam tak chu an postingna hmun ah an fe naw pha a. Tu khawm hin HSA in CS, Govt. of Manipur Order Dt. 25th Jan. 2018 ṭhangsan a Tuiṭhaphai/CCPur laia SDO/BDO Tipaimukh le Vangai hai Camp Office an khar pekna le an nawrna thu ah inbiekna nei a ni hun haia DC le SDO ha'n an suonlam tak laiah lampui ṭha naw hi a ṭhangsa a nih.


Ei thu dawngnain a hril danin HSA chun an hmalakna hratlem a fepui pei an tum a, CM, Manipur khawm appointment hai lain an inhmupui vat ta ding thu dawng a ni bawk. HSA hmalakna hi Hmar Inpui, Hmar Kohran Inzawmkhawm le a dang dangin an thlawp a nih.

SDO/BDO Camp Office hai hi Apollo Veng, CCPur laia um a nih. Hi chungchang thu a hin bieltu MDCs le MLA hai chu hmalatu ding taka ngaina mipui lai a lien hle. Tipaimukh bieltu MLA chun hi chungchang a hin HSA hai inbiekpuina a lo nei tah a, inbiekremna um naw sienkhawm a thei tawp a ṭhangpui a'n huom thu a lo hril tah a nih. DC le SDO hai le inbiekna ruok chu DC le SDO, Vangai hai le inbiekremna a um thei naw lei ni taka hril a nih. SDO, Parbung ruok chun a posting a fe le um a rin naw thu HSA ṭhuoituhai a hril a. Amiruokchu, DC in order a pek naw leia fe le um naw niin ei thu dawngna chun a hril.

Pherzawl District ah tutak hin sawrkar department 18 vel a um a, sum le a dang dang CCPur District leh an in ṭawm a, DRDA/Revenue tieng a hai thuneina amain nei tah sien chu tuta a harsatna tak infrastructure chu a zie a hung um hle ding a nih.
Don't Miss
© all rights reserved
made with by Simon L Infimate