Responsive Ad Slot

Parvachom Lamlien nawrna sin ṭan nawk

Thursday, June 21, 2018

/ Published by Simon L Infimate
Parvachom/Pherzawl, June 21, 2018, Virthli (ONP): Parvachom rama lam siem meka um June 9, 2018 a inthawka chawlsana lo um ta chu Parvachom Village Authority haiin ngenna an siem angin June 20, 2018 khan lamlien nawrna sin chu ṭan a lo ni nawk tah thu dawng a nih.


Lampui siemna sin sunzawm thei nawka a umna thu ah Parvachom mipui chun lawmthu an hril a, mi tuel khawma hienga lampui siemtu hai suk buoi zawnga hma la lova, a ṭhangpuitu ni tum lem dingin Parvachom V/A chun ngenna a siem a nih.

Ei thu dawngna-in a hril danin lampui nawrna hmangruo ṭha tak tak hai hmangin lampui siem ani nawk tah a, tuhin Parvachom khuo an nawr tlung tah a, Tuibum leilak khawm siem zing a nih. Parvachom lampui hi ṭha taka siem zo nisien ti chu Parvachom khawtlang ṭhuoitu le mipuihai beisei ani thu ei dawng bawk.


Don't Miss
© all rights reserved
made with by Simon L Infimate