Responsive Ad Slot

Leisen FC in damnaw thisen an pek

Monday, June 4, 2018

/ Published by Simon L Infimate
CCPur, June 4, 2018 | Virthli (ONP): Vawisun June 4, 2018 khan Nk. Lalsuongzo of Leisen Village, Pherzawl Dist. thisen pek ngai a um, a petu ding um lo lei le thisen inchawk el nading nei naw leia Doctor-ha'n Dist. Hospital, CCPur a an Admit ta hnung khawma hospital a enkawl thei loa um, na tuor a um el chu Leisen Football Club (Leisen FC/LFC) haiin Thisen Unit 2 pein an ṭhangpui. Leisen FC member thisen petuhai chu Pi Lalhrietkim le Pi Lalṭanmawi Zote Veng, Rengkai a um ve ve hai an nih a, anni hi unau an nih bawk.


Leisen FC hi 2012 a indin niin indin a ni a inthawkin kum tin Leisen FC hin Manipur State Level a Hmar Martyrs' Trophy football tournament chu Hmar hnam tadinga Martyr-hai ngainat inentirna'n an lo suok ve hlak a, tu kum a The 15th MSL Hmar Martyrs' Trophy (football tournament) a khan Semi Final chen an kai a nih. Anni club hin player ṭha le inlar tak tak, ISL player chenin an club hmingin an inkhel tir ve tah hlak a nih.

Leisei FC bawk hin hungtlung ding June 10, 2018 (Pathienni) sun dar 1:00 PM khin Leisen khawsuok tukum a Class X le XII a hlawtlingna chang hai lawmpuina khawm LJ Memorial Hall, JJ Plaza, Rengkai Road, CCPur ah nei dingin program an induong bawk a nih.
Don't Miss
© all rights reserved
made with by Simon L Infimate