Responsive Ad Slot

HSA-JHQ CCPur in Charge inhlanna nei

Thursday, June 14, 2018

/ Published by Simon L Infimate
CCPur, June 14, 2018 | Virthli (ONP): HSA-JHQ CCPur chun vawituk dar 8 AM khan HSA-JHQ CCPur Office, HSA Campus, Rengkai, CCPur hmun ah ṭhuoitu hlui le ṭhuoitu thar ding hai Charge inhlanna an nei. Hi hun hi term hlui a Adviser- Pu Lalnghaklien Khawbung le Pu Rochunghnung haiin uopin hun hawng le hun khar ṭawngṭaina an nei a nih. HSA-JHQ CCPur a ṭhuoitu President hlui chun inawpdan ang taka ṭhuoitu hlui le thar hai charge inhlan vat theiloa a umna thuah pawi le inphalamum a ti thu a hril a, ṭhuoitu thar hai chu a ditsakna a'n hlan. President dinga thlang thar Pu (Tv) Lalthanzau Hmar chun ei palai indawnna dawnin ṭhuoitu thar hai hmalak tum dang chu hun dang ah la hril ani ding thu a hril.

HSA-JHQ CCPur a ṭhuoitu thar dinga thlang thar a um hai chu-
President: Lalthanzau Hmar
Vice President: S. Lalramhlun
General Secretary: Jeffrey Saihmang
Asst. Gen. Secy.: Ramkumhlun
Finance Secretary: Chawngneilien Infimate
Treasurer: Sarah Lungṭau


Anni hai bakah hin Inawpdan dungzuiin Departmental Secretaries ding hai chu Office Bearers' dinga thlangthar ha'n an la ruot ding a nih.

Don't Miss
© all rights reserved
made with by Simon L Infimate