Responsive Ad Slot

Central Interlocutor Pu AB Mathur CCPur-ah a hung; Political Solution hmu pui ngei an beisei thu a hril

Thursday, June 28, 2018

/ Published by VIRTHLI
CCPur, June 28, 2018; Hmasawnna Thar/Virthli (ONP): United Peoples Front (UPF) & Kuki National Organisation (KNO), sawrkar thlungpui le state sawrkar ha'n Tripartite Political Talks an nei huna Interlocutor dinga ruot A.B. Mathur chu zani hmasaa Imphal, Manipur a hung tlung hnungin zani June 27, 2018 khan CCPur-ah khawm a hung a, Lamka College Conference Room-ah UPF hnuoia Tribe Council hai le Frontal Organisation tum tum a ṭhuoituhai inpawlpuina a nei.

Pu AB Mathur hi United People’s Front (UPF) ṭhuoitu le Drafting Committee ha'n hun tawite inpawlpuina an nei hmasa a, chu huna chun ‘Territorial Council” ngenna an pek chungchang le thu pawimaw dang dang hai an hriltlang. UPF ṭhuoituhai in pawlpuina a nei zo hnung hin Lamka College Conference Hall ah ama AB Mathur lawmlutna hun tawite hmangpui a nih. Lawmlutna hun hi Pu T. Romeo Hmar in a kei ṭhuoi.

Hi huna Pu AB Mathur in thu a hrilnaa chun, CCPur khawpui a hin kum 40 liemta khan a lo hung um ta thu, CCPur mipui hai chu ditdan le an ngirhmun a hriet chieng thu a hril a. Inbiekna fe mek le inzawm hin inringhlatuona nei lo dingin a ngen a. Sawrkar thlungpui le state sawrkar ha'n titakna leh inbiekna fe mek a hung hlawtling ngei theina dingin hma an lak a nih tiin a hril a. Inbieknaa ṭhang UPF/KNO, sawrkar thlungpui le state sawrkar ha'n an mawphurna seng sukpuitling a, an level chena an thaw ding hai an thaw ngei ding thu a hril bawk.

Bilateral Talk nei thei a ni dim? tia indawnna dawnin, inbiekna fe meka hin stakeholder 3 an um a, chuonghai chu- sawrkar thlungpui, state sawrkar le nangni in ni a, pakhat va peithlak chu thil thei lo a nih tiin a hril. India sawrkar chun NSCN le pawl dang dang inbiekna a neipuina chu tuta UPF le KNO hai le inbiekna inanglo, issue dang a ni leiin inbiekna nei dan khawm a dang deu a nih tiin a hril a. Tuta nangni le inbiekna fe mek hi mipui dit dan le detindo tak a hung ra suok beisei a nih tia hrilin, sukpuitling hun ding hril el thei la ninaw sienkhawm theitawpa hma a lak ding thu le Political Solution hmupui ngei an beisei thu Pu Mathur chun a hril bawk. Chun, Political solution chu mitin pawm thei a ni ngei a ṭul leiin inthuruolna le inpumkhatna a pawimaw hle thu a hril bawk.


Lawmlutna huna hin Zomi Council hnuoia Tribe tum tum, Paite Tribe Council, Tedim Chin Union, Simte Tribe Council, Mate Tribe Council, Thangkhal Tribe Council, Komrem Union, Gangte Tribe Council, Vaiphei Peoples’ Council le Aimol Tribe Council, Hmar Inpui, Thadou Innpi ṭhuoitu ha'n lawmpuina thilpek inhlanna an nei bakah Memorandum khawm an pek a. Zomi Council hnuoia Frontal Organisation le UPF le an zawmpui Tribe ṭhenkhat a Frontal Organisation tum tum ha'n puon insiltirna an nei bakah Zomi Mothers Assn, Hmar Women Association ha'n puon insiltirna an nei a, Zomi Chief Association, Joint Innpi CCPur, Zomi Students Federation, Zomi Youth Assn, Zomi Council, Zomi Language and Literature Society le Zomi Human Right Foundation hai khawmin thilpek an inhlan bawk.

Presentation nei zo hin Tripartite Political Dialogue le inzawma indawn nuom nei hai ta dingin hun hawng a ni a, ṭhuoitu ṭhenkhat ha'n an hmatienga Political Solution hmu ngei an nuom thu Pu AB Mathur kuomah hrilin an intlun tawl. Pu A.B Mathur hi IPS Officer pension tah a ni a, December 17,1979 – February 9, 1983 inkar sung khan Churachandpur District ah Superintendent of Police (SP) in a lo hung um ta a nih.
>>
Thlalak suklang a um hi United Peoples Front (UPF) & Kuki National Organisation (KNO), sawrkar thlungpui le state sawrkar ha'n Tripartite Political Talks an nei huna Interlocutor Pu AB Mathur IPS (Retd.) le Ex-SP, CCPur, June 27, 2018 a Interaction neina hun a khan Hmar Inpui, Gen. Hqrs. in Hmar Thangsuo Puon le Hmar Women Association, Gen. Hqrs. in Hmar Puon an in bat tir le in sil tir lai a nih. Thlalak hnuoihnung taka inlang hi Pi Ṭhazo Pakhuongte (HWA) a ni a, ama hi Pu AB Mathur a nuhmei le khawm Sielmat Christian High School, CCPur tuta Sielmat Christian Higher Secondary School hung ni tah ah an lo thawk kawp hlak a nih. Pu Mathur chun ama hi a ngaina ve hle a, a mobile phone in thla a hranpa takin a la lak kawppui nghe nghe. Pu Mathur chun a naupa khawm CCPur a pieng a ni thu June 27, 2018 a Interaction neina hun a khan a hril.
Don't Miss
© all rights reserved
made with by Simon L Infimate