Responsive Ad Slot

HSA in electric meivar thu le inzawmin PMO ah representation a pek

Tuesday, May 15, 2018

/ Published by Simon L Infimate
New Delhi, Ma 15, 2018, Virthli (ONP): Zani (May 14, 2018) khan HSA GHQ chun Prime Minister Office a Representation a pek. Hi representation hi liemtah April ni 28, 2018 laia Prime Minister Narendra Modi in India rama khuo po po electric a var vawng tah ti thu a puong le inzawma HSA in Hmar bubit deuna hmun hai hieng Manipur a Pherzawl District, Assam a North Cachar Hills (Dima Hasao) Dist, le Barak Valley Cachar Dist. a khuo haia electric meivar ala tlung naw thu le electric la tlungnaw khuo hai list an peklut a nih.

HSA chun electric mei var nawna khuo Pherzawl District a hin khuo 50 a hmu a, NC Hills Dist a khuo 57 a hmu bakah Barak Valley Cachar District ah khuo 37 haia hin electric hi a var ala hmu naw bawk a nih.


Hi representation a hin HSA chun hieng hmun a tarlang hai hi India rama a thang sa ta naw am a ni ti indawnna hai a siem a, chu khelah PM hin a thil hril hi a hril suol hle a ni thu an zieksa bawk. Chun hieng anga khuo tinah electric meivar a tlung tah ti a, lo hriltu abikin Assam sawrkar le Manipur sawrkar hi thiemnaw an changtir a, hienga thu indiklo an thelut lei hin PM hi thudik a inthawk thima inkhum a ni ti an hril bawk.

PM kuoma hin ngenna siemin ama anga thuoitu tha rambungin a nei sung ngeia hieng khuo hai hi electric pe ngei ding le lampui hai siempek a, hmasawnna dang dang haia suk hmasawn dingin HSA chun India Prime Minister chu a ngiet bawk a nih.

HSA Representation ziek hi Pu Darsuothang, Chairman Delhi Hmar Welfare Association (DHWA) le Tv. Japhet Darngawn, President, HSA Delhi Joint Headquarters haiin HSA GHQ aiin Prime Minister Office (PMO) ah an lo peklut a nih.


Don't Miss
© all rights reserved
made with by Simon L Infimate