Responsive Ad Slot

HPC (D), Working Chairman le Palai-hai Aizawl ah

Tuesday, May 29, 2018

/ Published by Simon L Infimate
Aizawl/CCPur, May 29, 2018, Virthli (ONP): April 2, 2018-a Mizoram sawrkar le Hmar People’s Convention (Democratic) haiin Aizawl hmun a Memorandum of Settlement (MoS) an ziek bawzui a Rehabilitation Packages le Council puitling um hmapo a thla 6 (6 months) sung Interim Council inngir dan ding thu le thil pawimaw dang hai sukfel dingin HPC (D), Working Chairman Pu LT Hmar le inbieknaa an palai a ṭhang Upa Lalṭhalien le Dr. John Pulamte hai chun May 29, 2018 in Aizawl an pan a, May 30 hin Home Department hai leh appointment um sa angin in hmung an tih.


Hriet thei chin a chu, Mizoram sawrkar le HPC (D) inremna dungzuiin HPC (D) cadres mi 113 haiin April 13, 2018 khan CTI, Sesawng, Mizoram ah an ralthuomhai intungin in an inlawi a, sawrkar dan pangngai anga Rehabilitation Package, cadre pakhat a cheng Nuoi 3 (Rs. 3 lakh) chu kha hun le hmun a khan inhlan nghal a tu tieng tieng ta ding khawma a remchang naw leiin a hnung met a dinga remti tlang a nih. May 16, 2018 ni a Saikot, CCPur, Manipur a Hmar hnam ta dinga hringna chan hai hrietzingna ni Martyrs’ Day insernaa Khuollien Mizoram Home Minister Pu R. Lalzirliana thuhrilna a khan hi pawisa sum hi May 25, 2018-a inhlan fel dinga peifel a ni thu le inhlan hun a hin HPC (D) cadres in inlawihai lai ‘Skill Development Training’ nei nuom hai le Police le sawrkar department danga sin zawng nuom hai ta dingin in zieklutna hun remchang siem pek anni ding thu a hril a. Home Minister bawk hin tuta Sinlung Hills Development Council (SHDC) femek hi a ‘term’ May 31, 2018-a a tawp ding thu le chu zoa chun 2018 a Mizoram-HPC (D) Inremna anga Sinlung Hills Council (SHC) inngir hman a ni theina dingin Mizoram sawrkar chun a ṭul le pawimaw anga hma lain Special Assembly chen khawm ko a SHC Bill chu a putlut ding thu khawm a hril a nih. Chun, hun tiem lawk, May 25, 2018 chu May 21, 2018 zana HPC (D) Army Chief Pu Lalropui thi thut leiin sukpuitling thei a ni ta naw thu le a thina leiin chawlkar khat a sukhnuk pha a nih. 

Hieng lai zing hin Interim Council indinna ding thu ah HPC (D) sunga ngaidan inphir um leia Chairman nilai Pu H. Zosangbera khawm a nina hlip pek hiel a nina thu ah ei indawnna Working Chairman chun hieng ang hin a dawn- Politics a chu zaah za ngaidan inang vawnga um a thei naw el thei, SHC Interim thuah ruok chu official takin hming peklut a ni a; chu khel ah mani a lo maltla hai chu pawlpui thu ni lovin anni mimal thu a nih. HPC (D) intum thei ni naw nih tiin a dawn a, a ṭul le pawimaw anga pawlpui thutlukna chu mipui inhriettir pei a ni ding thu a hril bakah tuta ṭuma Mizoram sawrkar official le an inhmutlang hun a khawm hin hmasawnna ṭha le tluontling a suok sunzawm a beisei thu a hril bawk.
Don't Miss
© all rights reserved
made with by Simon L Infimate