Responsive Ad Slot

DYASO in CCPur a Sports Class hmasatak ding a hawng

Thursday, March 22, 2018

/ Published by Simon L Infimate
CCPUR: March 22, 2018, Virthli (ONP): vawisun dar 1:30 PM khan CCPur District sunga school um hai laia Sport Class nei hmasatak ni dingin Shri H. Mohendro Singh, District Youth Affair's & Sports Officer, CCPur le Pherzawl chun Khuollien a ṭhangin North Eastern Children's Academy, Rengkai hmunah hawngna a lo nei tah.

Hi huna a thuhrilna a chun Sports chu naupang hai hmakhuo (future) chau niloin hriselna le nundan (discipline) a ding khawma a ṭhat hle thu hai a hril a, NECA in hi kawnga a thawṭha pei ani chun theitawp a thlawp an huom thu hrilin District aiaw ding chen khawma hmakhuo engtak an nei thu hai a hril.

CCPur a hieng ang school nei theia a um ta hi lawmum an ti hle thu sports ngainatu hai chun an hril a, tuchen a hin student enroll 53 an um tah a nih. Hi school a kai kher lo hai khawm enroll thei zing a ni thu School thuneitu chun a hril a. A hril peinaa chun Coach khawm India ram a dinga qualified, AIFF D License nei ngei a ni thu hrilin tuchena sport items um hai chu football, volleyball, table tennis le badminton hai an la ni hri a. Hi lai zing hin basketball le a dang dang neisa vat dinga hmalak mek le Sports Class hi school class pangngai zo a nei hlak ding, Category chu class 7 hnuoitieng hai Junior Category le Class 8 chungtieng hai chu Senior Category a ṭhe anni ding thu hai a hril a bawk.

Khuollien hin a lawmpuina'n kar liemtah khan Volleyball, Net, Table Tennis Ball Package le a ṭul ding thil iemani zat NECA hi a lo pek tah bawk.
Don't Miss
© all rights reserved
made with by Simon L Infimate