Responsive Ad Slot

Futsal Fest 2017 'In Aid of Orphans' țan, mipui hlutsak a hlaw hle

Tuesday, December 5, 2017

/ Published by VIRTHLI
CCPUR, December 12, 2017, Virthli (ONP): Zawlbûk FC huoihawt (5-a-side football/soccer tia khawvela hrietlar), Futsal Fest 2017 'In Aid of Orphans', Dec. 4-9 chen aw ding chu HSA Campus, Rengkai, CCPur hmun ah Dec. 4 zan khan Pu Lalrobul Pudaite State Co-ordinator, CorCom, HSA (Manipur) & AGS, HSA-GHQ in ribbon cutting neiin hawngna a nei a, Pu JC Chongkholien Chief of Rengkai in a Kick-Off bawk. Hi hun a hin Artiste inlar tak tak Lalthangkung F. Tusing (Kanghling Father), Aspy (Sapte), Zawlkapthang Thiek, Christina Shakum, Merilyn Varte le Dancer inlar tak el Kevin Lalrintluanga Khawlhring haiin an talent țha tak tak Orphans (Fahra) hai ta dinga an tuok hai chu an suklang a, mipui na le mit a tlai hle. Hi hun a bawk hin Thuhril (Speech) Pu Lalrobul Pudaite, Upa Laldawnlien Varte President, HYA-GHQ, Pu Mung Guite President, CDSA, Pu Lalvullien Hmar President, HAA le Pu Rochunghnung Manager, Zawlbûk FC haia inthawk ngaithlak a ni a, hiengang thiltum țhatak neia football tournament Futsal Fest 2017 huoihawt theia a um chu lawmum an ti thu hai hrilin mipui le pawl tum tum hai khawma thlawp dinga awm an ti thu le ngenna hai an siem tawl. Manager, Zawlbûk FC chun hi hun hlawtlingna dinga chanvo peka um sukpuitlingtu le hmalatu hai kuomah lawmthu a hril bawk.


Hi hun hi PC Lalrawngbawla le Niangngaihlun Buhril in an keițhuoi a, hun inhlanna le Pathien kuoma Futsal Fest 2017 inhlanna țawngțai Rev. Fimthasang Infimate Bieltu Pastor, EFCI Rengkai in a nei a, lawmlutna le thilpek inhlanna Manager, Zawlbûk FC in a nei a nih. Donation box daw a ni a, mipui fekhawm haiin sum an phal an seng an thlak tawl a nih. Futsal Fest sung hin entry ticket um naw ni a, donation box daw ni hlak a ta, sum chau niloin thuomhnaw, bufai, fak le dawn thil hai khawm pek thei vawng a ni ding a nih. Chun, advertisement donation malama thaw nuom hai tadingin kawt lien tak hawng zing a ni a. Per 1x2 ft sq ah Rs 500 & above mani phal ang anga thaw thei zing a ni thu huoihawttu hai chun an hril. Hieng ang inkhelna hi CCPur a la um tamlo a ni leiin mipui en nuom, hlutsak le ngaiven a hlaw em em a. Chun mi țhahnemngai hai thawlawm le țhangpuina zara huoihawt thei a ni thu a huoihawttu hai chun an hrilsa bawk.


Hi Futsal Fest 2017 hi zana hai inkhel ni hlak a tih. Team 43 an țhang a, a țan zan hin team 12 in 1st-6th match umin an inkhel a nih.


Don't Miss
© all rights reserved
made with by Simon L Infimate