Responsive Ad Slot

Parbung Cultural Troupe Sangai Festival ah

Sunday, November 26, 2017

/ Published by VIRTHLI
CCPUR, November 26, 2017, Virthli (ONP):  Manipur a Sangai Festival 2017 fe meka thang ding Parbung Cultural Troupe, Pherzawl District hai chu vawisun  khan Churachandpur dam takin an hung tlung tah. Parbung Cultural troupe hi Tv. Lallawmthar President, HYA Parbung Branch, Pu L Tlanthang, Secy.  Parbung Val-Upa le Pu Sungremthang Fin. Secy, Val-Upa Parbung hai inrawina-in  troupe members mi 34 lai an ni a. Sangai Festival hmangna a hin, Hmar Lam hieng, ’ Mo lak lam, Salu Lam, Tlang Lam le Tinna lam’ hai inentirna hun an hmang ding a nih.


Hi huna hin India rama khuong lientaka ngai Parbung Centenary Khuongpui khawm pholang ni bawk a tih. Hi Parbung Centenary Khuongpui hi Sangai Festival hmuna pholang dingin Manipur Sorkarin a hung inhriettir anih a. Parbung Centenary Khuongpui hi Cherpui thing lien takel hmanga  siem ani a. Siel pahni vun hmanga khuong hmai hi a khing hni hni a tuom anih. Khuong hmai pum lienna lai tak hi feet 7 a tling phak anih.


Parbung Cultural Troupe hai hi November 28, 2017 zan hunah Hnam lam inentirna hun an nei ding a ni a. Zingah (November 27, 2017) hin Imphal dar 2;00 PM in  pan an ta. Pu Dr. Chaltonlien Amo, MLA, 55- Tipaimukh A/C Quarter ah an innghat ding thu le fak-le-dawn iengkim Tipaimukh MLA in a lo buoipui ding thu  Parbung Cultural Troupe thuoitu hai anthawk thu ding a nih. 

Don't Miss
© all rights reserved
made with by Simon L Infimate