Responsive Ad Slot

Tripartite Talk ZC, HI le CSOs in an thlawp, PM lekha thawn an tih

Tuesday, August 8, 2017

/ Published by VIRTHLI
CCPUR, Aug. 8, 2017, Virthli (ONP): Zomi Council (ZC) le Hmar Inpui (HI), Gen. Hqrs. in UPF-KNO le Sawrkar tieng haiin Aug. 9, 2017 a 3rd Round of Political Tripartite Talk, New Delhi hmun a an nei ding chu lawmum an tiin mipuiin an thlawp ngei a nih ti suklangnain HSA JHQ, CCPur le ZSF kut a an dande angin CCPur Town le a sevel haia chun Poster le Banner an lo tar tah. Zomi Council le Hmar Inpui, Gen. Hqrs. chun zing a khin DC, CCPur fethlengin PM of India Lekha thawn an tih.


Aug. 7, 2017 zani zantieng dar 2:40pm-4:48pm khan PTC Office, Hiangtam Lamka, CCPur, Manipur hmun a Zomi Council le Hmar Inpui, Gen. Hqrs. Meeting pawimaw tak el nei a ni huna an thu rel hai lai Manipur a tlangram biel haia Domicile Certificate pek dan ding chungchang, JCILPS hmalaknaa ILP suk thar nawk tumna um mek chungchang thu hriltlang a nih a, an hmatieng a JCILPS thuoitu hai leh in hmu le Manipur tlangram biel haia peoples' representative MLAs le MDCs hai leh khawm in hmu a, ILP thu hriltlang le la'n rawntlang dingin an rel a. Aug. 9, 2017 a UPF-KNO le Sawrkar tieng ha'n Tripartite Talk an nei ding support-na Jt. Memorandum PM of India kuoma pek ding le Kohran hai tawngtaina/Mass Prayer a lo san ding le Poster/Banner khawm HSA le ZSF, Students Bodies haiin hi Tripartite Talk lawmpuina le thlawpnain lo buoipui a, hi ni a lo tar dingin an dandein hi hun a hin an rel a. Hi thil a ding hin ZC chun Rupees 20,000/- a sanction a nih. HSA JHQ, CCPur le ZSF hai mawphurna pek an ni anga an sukpuitlingna thu ah Hmar Inpui, Gen. Hqrs. chun lawmthu a hril. Hmatienga hai khawm a pawimaw ang peia lo thlawp dingin mitin a ngen bawk.
Don't Miss
© all rights reserved
made with by Simon L Infimate