Responsive Ad Slot

Delhi Hmar Premier League 2017 (Fimlunghnem Memorial Trophy)-ah Zillai FC in hrattak nina an lâk

Saturday, August 12, 2017

/ Published by VIRTHLI
New Delhi, August 12, 2017, Virthli (ONP): Vawisun chawhnung dar 3 khan Rugby Ground, Vasant Kunj, DDA Sports Complex, New Delhi hmunah Delhi Hmar Premier League vawisawmna chu a hmawr inbawk a lo ni tah. Delhi Hmar Premier League vawisawmna a hin Zillai FC le Muvanlai FC haiin final an inkhêl a, Zillai FC haiin goal khat thunin hrattak nina an lak. Muvanlai FC hai khêlmi Tv. David Lalthangsei chu ‘Player of the Tournament’ inhlan a ni a. Best Goalkeeper in Papui FC hai khêlmi Pu Lalthuoisang Joute thlang a ni bawk.

Delhi Premiere League 2017 hi July 14, 2017 khan tan ni in, team 8 an inkhêl a nih. Famtah, Fimlunghnem hrietzingna dinga a nauhai, Upa Phirthangsei Varte le Nk. Elizabeth Varte haiin lawmman dinga sengso an tum a nih. Vawisun a lawmman sem hunah Tv. Japheth Vuonrohlun Darngawn, President, HSA Delhi in hi tournament hlawtlingna san chu, DHPL Board, mipui, lawmman tumtu, inkhêlmihai bakah Zillai FC, Zono FC hai inpekna le tlawpna lei ni’n a hril a. Kum thar tieng khawm a neka ropui lem le lien lema la huoihawt nawk pei ding ni’n a hril bawk. Upa Phirthangsei Varte in thuhril tawi a nei hunah sum le paia an inpekna hih mitinin nuhai hmangaina an hrieta, an chawisang nuom lei ni’n a hril. Nk. Thelma Ramthienghlim, Secretary, HSA Delhi in lawmthu hrilna a nei zovah, lawmmanhai inhlanna nei a ni a. Pastor Lalditsak Inbuonin Pathien kuomah lawmthu hrilna neiin Delhi Hmar Premier League vawisawmna chu zo fel a lo ni tah.

Delhi Hmar Premier League hi kumtina Hmar Students Assocation, Joint Headquarters Delhi in a huoihawt hlak, Delhi khawpuia Hmarnau hai area hrang hranga umhai ‘football tournament’ a nih. Kum iemanizat liem ta inthawk khan Zillai Delhi (Vaiphei Students’ Organization Delhi) le students organization thenkhat fiel sa an ni hlak a. Tukum hin Zillai FC le Zono FC (Teddim Chin Students' Association) hai an thang a nih.
Don't Miss
© all rights reserved
made with by Simon L Infimate