Responsive Ad Slot

The 14th Manipur State Level Hmar Martyrs' Trophy 2017, Football Tournament

Thursday, April 6, 2017

/ Published by Unknown
-LRS Puruolte, Sinlung Khawpui

(President, Hmar Inpui, GHQ chun Organiser hai an sawl a. Lawm an um a, sikret man ding khawm a tluk naw el thei, Hmar in tin ah thangpuina sum la hung dawl a ni khawmin lo peng ei tiu. Ei thangtlang ding a nih tiin a thuhrilna hun ah ngenna a siem.)

The 14th Manipur State Level Hmar Martyrs' Trophy 2017, Football Tournament April 5 - May 16, 2017 chen aw ding chu April 5, 2017 zantieng dar 2pm vel khan Saikot Playground, CCPur hmun ah Opening Ceremony nei a ni a. Hi hunser a hin Zomi Idol India 2015 title latu Miss Lawmnakim Hrangate in hun vawngtu niin lawmlutna thucha a hril a, hun kar lak a hai Special Nos. Mizo Idol 2011 Top 3 Miss Lalengvari Sinate le Mizo Idol 2015 Top 3 Mr. Thawhlehnaniropuia @Puipuia (Mizoram) haiin rimawi leh hla’n mipui an in awi a. An changchavai (performance) a tha a, mipui mit le na a suktlai hle.

Hunser hmang a ni huna hin Opening Prayer Rev. Lalthanglung AG (Localise) in a nei a, Chief Guest in Pu Thangjang Haokip, President, Kuki Inpi, CCPur (KIC); Guest of Honour in Pu B. Dongzalian, Chairman, Zomi Council (ZC) le Functional President in Pu Joseph Lalrothang, President, Hmar Inpui (Hmar Supreme House), Gen. Hqrs. hai niin thuhrilna hun an hmang a. Anni hai kuoma hrietzingna thilpek (Memento) inhlanna Mr. Lalvullien Hmar, Chairman, HMARTOB in a nei a, Hmar Martyrs' Official Flag keipharna Chief Guest in a nei bawk. Hunser hmasa hmang a ni zoin Closing Prayer Pastor Ruolneisang Hrangchal (EAC) in a nei zoin khelzawl ah hunser tawite hmang a ni bawk. Opening Match April 5, 2017 zantieng dar 3:18pm in nei a nih.

Hmar hnam tadinga an hringna hlu tak lo inhlan tah hai inzanaa hi tournament hi huoihawt a ni ang hrimin Martyr hai inzanain "Aw Kan Hmarram" ti hla (Official Anthem) chu sound track playin Players, Referee le Linesman haiin march an nei a, chu zo chun Chief Guest, Guest of Honour, Functional President le Organiser, Officials, HMARTOB in inspection of players an nei zoin Chief Guest in hi tournament hi a Kick-Off a, match tan a nih.

Opening Match hi Zawlbuk FC le Neihsial Veng Youth Club (Neihsial Veng YC) in an inkhel a. 1st Half a chun 0-0 niin an inhne tawk hle a. A en khawm an hawi hle. A tutu tieng khawm an in sawp thei naw ve ve a, a hrat bik ding hriet an tak hle laiin 2nd Half a chun Neihsial Veng YC chun goal 2 thunin Zawlbuk FC chun goal 1 an thunlet a. Neihsial Veng YC chu 2-1 in Zawlbuk FC lakah hratna a chang tah a nih. Goal Scorer hai chu Neihsial Veng YC - 1st goal Michael (11) 67", 2nd goal Thangkhum (20) 69" le Zawlbuk FC - Joel Neihsial (4 ) 71" hai an nih.

Hi tournament a hin team 33 an thang a, Pool 8 a siem a ni a. Chuonghai chu Poll A, B, C, D, E, F, G, H a thein League Round a khel ning a ta, Pre Quarter Final, Quarter Final, Semi-Final hai khel zo ah Final Match chu Hmar Martyrs' Day May 16 ah Saikot Playground, CCPur ah inkhel ning a tih. Pool 8 a thedar a ni a, Pool 'G' ah team 5 an um a, a dang po chu team 4 pei an um a nih. Lawmman chu Champion team in Trophy + ₹ 1 Lakh, Runner Up in Trophy + ₹ 50,000/- bakah Best Discipline Team in ₹ 3,000/- le lawmman chi tum tum sem ni dingin huoihawttuhai chun an hril.
_Defending Champion Sielmat YC khawm tukum hin thang nawkin Pool 'A' an ni a. Anni hi tuta tuma team tha top 10 laia pakhat an la nih. Hril hlaw le mi ngaiven hlaw em em Club thar hlawk rihau hau em em el nawk chu FC Ridil a ni a. FC Ridil hi Mizoram a dil lientak Burma ram ah a um an i ti hlak Hmar pilepu hai lo khawsakna Rih Dil ti khawma hrietlar hming chawngchawi a phuok niin FC Ridil chun an hril. Anni hin Hmar Martyrs' Trophy football tournament a la um ngailo Medical Team ah Medical Practitioner Sawrkar Registered Doctor, Physiotherapist le Nurse an nei a nih. Chun, anni hin State hran hran ah fans neiin foreign a chen fans an nei a. Hrat le hrat naw thu niloin Hmar Martyrs hai hminga hieng anga tournament huoihawt hi inzaum, ngaisangum an ti em leia thang ve an ni thu an hril. Sum khawm thei ang angin an zawng fawm a, an nei lei niloin hi FC Ridil hi mitin a ngainatu taphawt ta a ni thu hrilin pahnam ta bik ang zawng le inlakhranna a ni naw thu an hrillang bawk. Mithenkhat chun Leiri pahnam ta bik liu liu a ngai pawl an um nia hril a nih.

Tukum hi Hmar Martyrs' Trophy hi a latu ding a hriet an tak hle a. Team an in set tha tawl hle a. Player hai hi District le State level el chau ni talo, NE India le India rama football inkhelna haia hrietlar dam an ni tawl. Foreign a lo play ta dam chen khawm team thenkhat ah an um nia hril a ni bawk.

Hi Opening Ceremony huna an thuhril pawimaw hai lakkhawm:
Chief Guest: Pu Thangjang Haokip, President, Kuki Inpi, CCPur (KIC) chun CCPur ah football chu game pawimaw tak a ni thu a hril a, Game inhnik hi a tha a, thangthar tam takin drug an thaw lem hi thil pawi tak a nih. Hlasak le Sport thiem hi talent tha tak a nih tiin a hril a, Hmar hnam ta dinga Martyr hai hrietzingna dinga hieng ang huoihawt theia a um chu inpakin Hmar Community leader hai inpakum a ti thu a hril a, International level chena khel phak thei dinga thang la dingin hi tournament a player hai chu a fielin an fui. A thu hril zo hin a ditsakna hi tournament hi inhlanin huoihawttuhai chu an tul, an mamaw hai a lo sawk thei chun tiin thil pek an hlan bawk.

Guest of Honour: Pu B. Dongzalian, Chairman, Zomi Council (ZC) chun hieng ang huna Hmar Martyrs' Trophy Organising Board (HMARTOB) in Zomi Council ditsak taka a fielna chu lawmum a ti thu a hril a. Ama mimal a lem chu hieng ang function a a thang vawi khatna a ni thu le lawmum a ti thu a hril. Kuki-Mizo-Zomi-Hmar inhmelhrietna remchang, sak-le-thlang-in unauna, Kristienna suklangna hun a ni thu a hril a. Tuta Manipur MLA Election a khan ZC chun Election Free and Fair a puong thu a hril a. Tuta Hmar Martyrs' Trophy a khawm hin Fair taka Play a, Kristien nun mawi tak suklang dingin hi tournament a inkhel ding hai chu a fiel a nih. Chun, hringna chan Hmar Martyr hai ngaisangum a ti thu a hril a. Thiemna, varna, hmangin ei ram suk vul nawk ei tiin mipui fekhawm hai chu a fiel.

Functional President: Pu Joseph Lalrothang, President, Hmar Inpui GHQ chun hieng ang hun tlung theia um chu thil lawmum a ni thu a hril a. Ei thangna san ei hriet senga, ei ta dinga hringna lo pe tah hai ei hrietzingna a nih. Tuta a dam hai tadinga hringna lo pe hai an ni leiin ei inza hle a nih. Communal harmony, inremna dingin ei thaw mek a, a tha. In unauna, inruolthatna hai hung intlun a, a tluon suok a inunauna final chen hi tournament hin intlun sien nuomum a ti thu a hril a. Khawvel ah ei inkhelna san a um a. Sum le pai, inlarna, mani taksa suk hratna ding a ni thu, football khel chun mihriem tadinga thil tha lo a hnawl vawng a, mitin tadinga a that thu a hril a. Ei rengin thalai popo in inkhel vawng inla nuom a um thu a hrilsa bawk. Theory pakhat- Why do we play? - Surplus energy; ei tha an za zawk zawk a, chu leia play, taksa sawizawina a play dam, miin sum le pai hmuna ding dam, dan hnuoia inkhel a ngai a, tienlaia ke pet thliek, mi va suk nat tum kher kher ang chi dam thaw lo dingin a ngen a. Skill/Combination nei a ngai thu uor takin a hril a, Organise hai an sawl a. Lawm an um a, sikret man ding khawm a tluk naw el thei, Hmar in tin ah thangpuina sum la hung dawl a ni khawmin lo peng ei tiu. Ei thangtlang ding a nih tiin ngenna a siem a. Tluong taka hi tournament hi fetluong pei dingin a ditsakna insangtak a'nhlan.

*Group classifications
*Pool A*
1. Siemat YC
2. VASA
3. Megadas FC
4. Tuiţhapi YC
*Pool B*
1. FAST A
2. Zenhang Lamka YC
3. Zawnglai FC
4. Bungkhawpui FC
*Pool C*
1. Kanglei FC
2. ABC Saidan
3. Faxton FC
4. Teksiepu FC
*Pool D*
1. Lamka SC
2. Zawlbuk FC
3. Zoheisa FC
4. Neishiel Veng YC
*Pool E*
1. FC Phailenders
2. TMT
3. Zeal SC
4. HYA Imphal
*Pool F:*
1. FC Ridil
2. Central Lamka FC
3. Thenmuol FC
4. Hmarveng YC
*Pool G*
1. United Khawzim Brothers
2. Kapţhuom Memorial Team
3. Shanveng FC
4. Young Brothers FC
5. Leisen FC
*Pool H*
1. Muvanlai Athletic
2. Korte Brothers
3. Lenlai Club
4. FAST B.


Don't Miss
© all rights reserved
made with by Simon L Infimate