Responsive Ad Slot

Legal Services Authority hai chung ah lawmthu a hril

Friday, December 16, 2016

/ Published by VIRTHLI
CCPUR: The 2nd Manipur State Level Sikpui Ruoi 2016, Dec. 13 a Saikot, CCPur hmuna hmang a ni huna CCPur Dist. Legal Service Authority (CDLSA) in Legal (Dan) le inzawma mipui hmakhuo ngaituonaa a nuom taphawtin dan hremi a thlawna rawn theina hun hlu tak el “Free Legal Aid Clinic” an hawngna le hi Sikpui Ruoi Sponsor-tu pakhat laia Manipur State Legal Services Authority (MSLSA) an thang vena chung thu ah Organizing Committee (MSLSROC) aiawin LRS Puruolte HoD, Media, Info & Pub, Advertising etc, MSLSROC chun lawmthu a hril a, Pathien-in an thiemna le varna, an hrietnahai chu sukpung peksa peia, mihai tadinga thangpuitu thatak ni zawm pei thei dingin a ditsakna an hlan a, eini lai hieng anga dan inhrilhrietna Free Legal Aid Clinic hi ei mamaw hle a, CCPur Dist. Legal Services Authority (CDLSA), Manipur State Legal Services Authority (MSLSA) le National Legal Services Authority (NLSA) hai hi an thilthaw dan ah inpak an um tak zet a nih tiin LRS Puruolte chun a hril bawk.

Hi huna hin District & Sessions Court Complex, CCPur a innghat CCPur District Legal Services Authority (CDLSA) le National Legal Services Authority (NLSA) chun Hmar tawng le English in Case hran hran haia Legal (Dan) le inzawma hriet ding bengvar thlak tak tak el hai chu Sikpui Ruoi hmangna hmun sir khat ah clinic/stall hawngin inhrilhrietna lekha (leaflet) leh chenchilin, mipui lai an semdar a, chu taka chun Man umlo le dan in a phal thangpuina- a thiltum tak, "Legal Services (Dan i phal thangpuina)", Hieng thangpuina pek dan, a thlawna thangpuina hmu theitu hai, thil thaw dan ding hai, thangpuina hni dan hai le Lok Adalat le a dang dang hai chingfel thei dan felfai takin an ziek a nih. Inhrilhriet tul um ang ang le indawnna um hai chu inhawng taka dawna umin mipui hmakhuo ngaituonain an hun hlu tak an pek a nih.

Photo Credit: Jeffrey D. Tusing Films & Photography Production | Official Photographer, The 2nd Manipur State Level Sikpui Ruoi 2016, Dec. 13 #Saikot, CCPur

Don't Miss
© all rights reserved
made with by Simon L Infimate