Responsive Ad Slot

Mizoram le HPC (D) inbiekna le inzawmin Sinlung Hills ah Public Awareness nei

Monday, October 31, 2016

/ Published by VIRTHLI
Saiphai, October 31, 2016, Virthli (ONP): Vawisun dar 11:00AM khan Saiphai Community Hall, Sinlung Hills, Mizoram ah Mizoram Sawrkar le HPC (D) inbiekna fe mek le inzawmin public awareness nei a ni a, hi hun a hin Mizoram sawrkar le HPC (D) inbieknaa palai (delegate) a thang Dr. John H. Pulamte, Pu Lalthlamuana Hmar le Pu Lalthanglien Hmar, Working Chairman, HPC (D) hai an thanga anni hai bak a hin Pu Darliensang le Jerry Hmar, CEC, HSA GHQ haiin an hung zui bawk a nih.


Sawrkar le HPC (D) inbiekna fe mek le hmatieng peia hmalak dan ding hai inhrilhrietna neiin mipui a'nthawk khawma indawnna hai siem a nih. Hi hun a hin Saiphai le khawthenum hieng Saipum le Phainuam anthawk All Party, All NGO le Village Council hai an thang kim vawnga. Mipui fekhawm patling ngat mi 167 vel an nih. Mipui fekhawm hai chu an phur tlang el khelah hotuhai hmalakna le thahnemngaina hai inzaum an tiin an inpak tak zet a, hun hlimum taka hmang a nih. Hi hun/program hi HSA Serlui Block in alo huoihawt a nih.

 (With input from: Thlira Thiek)
Don't Miss
© all rights reserved
made with by Simon L Infimate