Responsive Ad Slot

Manipur State Level a Sikpui Ruoi 2016 inser tum

Saturday, October 1, 2016

/ Published by VIRTHLI
CCPUR: Oct. 1, 2016 sun dar 12 (noon) khan Manipur State Level a Sikpui Ruoi 2016 ursun taka inser dan ding ngaituoin Hmar hnam sunga pawl tum tum hai chu HSA Tribal Hostel, HSA Campus, Rengkai hmun ah an fekhawm a, Core-Committee hi huna hin an indin. Annihai kutah hmalak pei dan ding chu an sie a, Oct. 4, 2016 khin hi le inzawm hin inkhawm nawk an tih. Convenor chu Mr. Joseph R. Hmar le Co-Convenor chu Mr. Lalhrillien hai an ni a. Inkhawm nawk huna chanvo insiemrem ni dinga hril a nih.


Hi huna fekhawm Hmar hnam sunga pawl tum tum hai hin Manipur a State Level a Sikpui Ruoi hi ursun taka inser ngei tha an ti tlang a, Dec. 5 a Diphu a Assam sawrkar-in restricted holiday a a lo puong tah chu hi le hin an kal naw ding thu, hi huna hin a tam thei ang tak Manipur a inthawk khawma fe nuom a um thu, hi Sikpui Ruoi hi Manipur State Level a ni thu le Hmar Inpui GHQ inrawinaa Affiliated bodies inkhawm Oct. 4, 2016 sun dar 11 am a VTI, Rengkai, CCPur a a um huna khawm hi thu hi intlun ding le Hmar Inpui hrietpuina khawm lak ngei a ni ding thu hi State Level Sikpui Ruoi huoihawt tumtu hai hin an hril a. A hmun dingin Saikot, CCPur an remtitlang a, a ni ding ruokchu la sukfel a ni nawh. Sienkhawm December thla sung ngei a ni ding thu an hril. Manipur a hin 2005 khan State Level Sikpui Ruoi Saikot hmun ah inser a lo ni tah a. Kha huna khan Manipur CM Pu O. Ibobi Singh chu Khuollien in a thang a nih. Tuta tum hin Khuollien le fiel dinghai lai Manipur a Anti-Tribal Bills le inzawmin abikin MLA  hai Boycott-na leiin hi huna hin fiel an ni naw ding niin hi huoihawttu dinghai chun an hril. Hi thil hi hnam tum tum hai inunauna thalem intluntu a ni ngei theina dinga hmalakna a ni thu le Hmar Inpui 8th Assembly Feb.12-13, 2016 a VTI, Rengkai, CCPur a nei a ni huna Agenda le Resolution 3-naa Hmar hnam nunphung (culture) vawngzingna le suk hmasawnna dingin Sikpui Ruoi hi Hmar khuo tin annaw khawma Regional Headquarters a hai bek inser/hmang a ni theina dingin Hmar Inpui (Headquarters le Regional Headquarters) haiin hma la raw se, tia lunginruol taka an lo remti tasa a nih. Kum tin a thaw hlak angin khawvel hmun tum tum a hai khawm Sikpui Ruoi hi ursun taka inser ni nawk ngei dingin ring a um. 
Don't Miss
© all rights reserved
made with by Simon L Infimate