Responsive Ad Slot

Hmasawnna Thar | 24 September, 2016

Saturday, September 24, 2016

/ Published by VIRTHLI
Electoral Roll Special Summary Revision awareness nasa lema fepui tum
CCPUR: September 23, 2016, 2:00PM khan Mr Lunminthang Haokip, IAS, DC CCPur chun  DC Office­a BRGF Resource Centre­ah press conference a ko a, CCPur district sunga Electoral Roll Special Summary Revision le inzawma hmalak le thilthaw dan ding hai DC, CCPur in a hril. Press Conference a hin AC to DC, SDO Singngat; SDO SAngaikot; CEO, ADCC le Youth Icon dinga ruot mi 4 hai khawm an thang.

DC, CCPur chun, Special Summary Revision fe mek hi October 7, 2016 chen sunzawm a ni ding thu a hril a. Hi le inzawma mipui hai kuoma Electoral Roll­a hming zieklut a pawimaw dan le Election huna mani vote thlak seng a pawimawna hai hrilhrietna sin chu Youth Icon dinga ruot han an thaw ding bakah Campus Ambassador dinga ruot mi 12 han an college sengah vote nei thei, Electoral Roll­a hming la um lo hai form pein enrolment an thaw pui ding thu a hril.

Chun, September 25, 2016 khin Special Camp um a ta, chu huna chun BLO/BLAs han Election Purification tiengpang an hril ding thu; Election hung um huna electric tlungna le communication (mobile le internet) umna haia Polling stations hai chu CCTV hmanga thla lak zing a ni ding thu, chuong thlalak hai chu Delhi hmuna Election Commission in a lo en zing ding thu hai DC, CCPur chun a hril bawk.

AC to DC, CCPur chun, Special Summary Revision fe mek sung hin mipui hai chu area tina BLOs hai le thangruola thawtlang dingin a ngen a. Systematic Voters’ Education and Electoral Participation (SVEEP) le inzawmin Sept. 26, 1PM  hin CCPur  College­ah Special Awareness camp for Youth um a ta, BLOs, AEROs hai le Youth Icon le Campus ambassador hai thang an tih. Sept. 27, 1:30 PM in Rayburn college le Sept. 29, IPM in Young Pillar College ah hiengang special awareness um nawk a tih tiin a hril. October 15, 2016, 5:30PM khin DTC Hall­ah election le inzawmin Talk Show um a tih.

SVEEP thiltum chu a tam thei ang tak Voter list a thunlut ding, thienghlim taka election huna vote thlak ding ti hai a nih. Special Summary Revision thaw hun sunga kum 18 tling Electoral Roll­a thunlut thar hai chu Jan. 25, 2017 khin DC CCPur in Voters meet  um a tih.

A pa a kap hlum pal
TAITHU: Zani zantieng 4:30 PM vel khan Tv. Ramhlunsang chun an Lo tu sungah an silai an ensin (test) naah a pa Laldanmawi chu a kapfuk pal a,  a pa hi damzo lovin  a hmuna a thi nghal niin ei thu dawngna chun a hril. A ruong hi zani zan dar 8:30 vel khan an In zawn tlung a nih. Zanikhan zan mengpui a ni a, vawisun hin Muolveng tlanmuolah vuiliem ning a tih.

BSF constable khawhre lova tluin a thi
CCPUR: STC/BSF, CCPur­a um mek Constable No. 051330037 Kulwant Singh s/o Lilu Ram of Balwala Village, Hisar District Haryana state chu zani 4AM vel khan an barack a inthawk thingpui dawn dinga Dining hall a pan laiin khawhre lovin a tlu thut a, BSF hospital­a first aid pek a ni hnungin District hospital panpui a ni a, sienkhawm Doctor han san thei ta chuong lovin a thi. A ruong hi zanikhan post­mortem thaw dingin Imphal panpui a nih. Hi thil le inzawm hin CCPur Police chun UD case No. 4/CCP­PS 2016 U/S 174 CrPC an registered.

Pu Lalzarlien Zote in album
CCPUR: Hmar hlasakthiem chuoi thei lo Pu Lalzarlien Zote chun a hringnun kum 70 na a pal mek le inzawmin, hieng chen chen hriselna tha tak neia a la dam zingna thuah Pathien kuoma lawmthu hrilna ni fawmin music album siem dingin an buotsai mek niin ei thu dawngna chun a hril. A album siem tum hi a hung zo fel thei chun eini tlangmi hai laia Album siem upa tak a ni ngei ring a ni a, tuhin Aizawl hmuna a khawsa mek. (Sinlengnews)

SSDC in DC fethlengin Reminder an pek
CCPUR:  Saikot Sub­Division Demand Committee (SSDDC) chun Saikot Sub Division  an ngenna le inzawma Sept. 17, 2016 nia Manipur Chief Minister kuoma memorandum an lo pek tah reminder zanikhan DC, CCPur fethlengin Manipur CM kuomah Memorandum an pek. An memorandum hi zanikhan thawn CM kuoma thawn nghal tum a ni a, sienkhawm Fax machine a lo infuknaw leiin a thawn theinaw  leiin DC Office­ah an memorandum hi a la um a. SSDDC chun an rang thei anga an memorandum hi CM kuoma thawn pek dingin an ngen.

An memorandum hi a hin Saikot SDO puitlinga hlangkaina Gazetter Order insuo a nita le inzawmin Saikot SDO Office in sin tha taka a thaw theina dingin October 11, 2016 chenah MCS Officer neka inhnuoi lo qualified SDO le staff indaitawk  hung sie dinga an ngenna an ziek a. Sept. 22, 2016 nia general body meeting nei huna an lo rel ta angin an thil nawrnain nuorna chi dang dang an thaw tan ding thu hai an zieklang.

Upper Primary School an enfel
CCPUR: Ms Mannuamching, IAS, Director, Tribal Affairs & Hills le Mr Amstrong Pame, IAS, Jt. Director (TA & Hills) hai chu zanikhan CCPur­ah an hung a, New Lamka, CCPur hmuna Upper Primary School le Computer system hai enfelna an nei.

Mr Amstrong Pame hi ‘Miracle Man’ tia hriet, 2009 batch IAS Officer niin Zeme hnam hai laia IAS Officer hmasa tak niin sawrkar thangpuina thang der lovin Tamenglong district­a Tousem Sub­Division sunga Impa Village a inthawk Nagaland infepawna lampui km. 100 zeta sei ding a siem a, hi lampui hi “People’s Road” tia  hriet a ni nghe nghe a nih.

U­Dise thuah ni 2 sung aw dingin Training hawng
CCPUR: Zani 11:00AM khan YPA Hall, Hiangtam Lamka, CCPur­ah ni 2 sung aw ding Implementation of Student Database Management Information System (SDMIS) in syncroniszed with U­Dise (2016­17) hawng a nih. Hi huna hin Mr Soiminlen Lengen, CEO/ADCC le T. Goukhomang, ZEO/DPO hai chu Chief Guest le Functional President in an thang.

Hi huna CEO/ADCC in thu a hrilnaa chun, Health and Education Sector hi India ram chau ni lovin khawvel rambung po poin an ngaipawimaw seng thu; India in zalenna (Independence) a hmu a inthawk India chu Education tiengpang nasa takin hma a hung sawn a, Manipur­a Churachandpur District chu Education tiengpanga a thaw tha pawl tak (lekha thiem tamna) a hung nita thu le sawrkarin SSA le RMSA fethlengin quality education tiengpang a en kai thu; thang la hung thar pei hai ta dinga teachers hai an pawimaw hle thu hrilin Headmaster hai chu nasa nawk zuola hma la dingin a ngen.

ZEO, CCPur chun, Database Management Information System (SDMIS) hi thil pawimaw a ni zie, SDMIS­a student hai date of birth ziekluta um hi an damsunga an hmang ding a nita leiin a form fill­up huna Headmasters han students le nu le pai hai inrawnpuia fimkhur taka fill­up dingin an hriettir. Technology hung in hma a hung sawn pei angin hmangruo changkang tak tak a hung um pei a, enrolment huna number chau a  thei tanaw a, hming bakah nuhmei or pasal (sex) hai khawm zieklut vawng a hung tul ta leiin sawrkar khawm a hung fet (strict) deu deu a, tuhin student han Scholarship le hamthatna dang dang an hmu theina dingin Aadhar Card nei a, chu Bank account le thlungzawm (linked) vawng a tul ta thu; U­Dise 2016­17 thuah CCPur district hi Manipur­a a thaw tha tak ei ni theina dinga Headmaster hai chu hma la seng dingin an fui. Chun, students hai hi thila zieklut an ninaw chun sawrkarin student an nina a hrietpui tanaw ding ang a ni leiin a pawimaw hle a nih tiin  ZEO chun a hril bawk.

Zanita training huna chun  CCPur le Henglep Block haia Private school thuneituhai thangin SSA/RMSA functionaries hai an thang a, resource person in Biren Singh, District Coordinator/MIS le K. Dhanabir, State Coordinator/RMSA hai an thang. Training hi vawisun khawm sunzawm ning a ta, Singngat, Tipaimukh, Thanlon le Samulamlan Block a mi hai thang an tih.

MPCC in ADC tling an lawmpui
IMPHAL: 8­Wakotphai ADC, Sadar Hills a inthawka Congress ticket­a MDC dinga thlangtling thar Seilen Lhoujem chu MPCC in zanikhan Congress Bhavan, Imphal­ah an lawmpui. Hi lawmna huna hin MPCC President T.N. Haokip, N. Biren, MLA; K. Ranjit, MLA; R.K. Imo, MLA le MDC­hai an thang tawl. ADC, Sadar Hills a members 26 um naah Congress in MDCs 20 an nei ta a nih.

UPF le KNO hai ta dingin Rs. 4.4 crore
IMPHAL: September, 2013 a UPF le KNO hnuoia cadres um hai thla tin stipend dingin Union  Ministry of Home Affairs, New Delhi chun Rs. 4,40,20,000/­ a sanctioned niin ei thu dawngna chun a hril. UPF hnuoiah cadres 1004 le KNO hnuoiah cadres 1096 an um niin a hril bawk. State sawrkarin pek dinga sawrkar thlungpui kuoma a hni chu Rs. 7,07,28,000/­ a ni a, sanctioned a um hi 60% nia hril a nih.

Nurses han an nuorna an tawpsan
IMPHAL: State sawrakr leh inbiekremna an nei ta leiin zanikhan JNIMS hnuoia thawk Nurses han an sinthaw chawlsana nuorna an nei chu an tawpsan tah. Nurses nuorhai le state sarwkar inbieknaa hin CM le Health & Family Welfare Minister hai an thang. Nurse­hai hin an sin suknghet dinga ngenna leiin nuorna hi Sept. 21, 2016 a inthawka an tan a nih.

Irom Sharmila Senapati­ah a van zin
IMPHAL:  Manipur­a inthawk AFSPA lakdawk dinga ngennaa kum 10 chuong zet bungheia nuorna lo nei ta le tuta hma meta a bunghei lo tawpsan nawk tah Irom Chanu Sharmila chu zanikhan Senapati­aha van zin a, Senapati thangsana um NGO Manipur North Economic Development Association (MANEDA) in a enkawl piengphunga ruolbanlo hai umna Home a va sir a, home a um naupang hai an pawlpui.

Car inru tum pasal pakhat man
IMPHAL: Zani 1:30PM vel khan Electricity Office, Keishampat tuola Maruti Car WBO2X3178 inru tum Md. Sanathoi (41), s/o Md. Nijamuddin of Thoubal Leishangthem chu Lady Private Security Guards han an man a, an vuok hrep hnungin Imphal City Police Station­ah an peklut.

Ama le ama an sun hliem
IMPHAL:  Sept. 22, 2016 zan dar 7:30 vel khan Leishangthem Ongbi Tombi @ Abem (23) w/oi  L. Ranjit Singh of Moreh Heinou Makhong Ward No. 7 chu Chemtin ama le ama an sun a,  Chemte hi an tang leiin RIMS panpui a ni a, Doctor han chemte hi lasuokin a hringna an sanhim. A pasal hi Moreh Police han an man.

Court lunga deng leiin mi 16 lungin a khum; Judge-hai lakkir vawng an nih
AIZAWL: Zani hmasa khan Mizoram Stae sunga Lunglei District and Session Court le Civil Jude chengna In (Official residence) chu Lunglei town  sunga Zohnuoi khaw mipui lungsenin lung le |eklei hmangin an dengsiet. Hi thil tlung le inzawm hin mi 17 Police han an man a, Court hmaah inlangtir an ni a, Court rel angin mi 16 hai chu Distrtict Jail, Sazeikawnah khum an ni a, mi pakhat chu kum tlinglo a la ni leiin Juvenile Justice kutah inhlan a nih.

August 27, 2016 zan khan C. Lalsawmliana (33) of Zohnuai, Lunglei chu that a ni a. Tuolthattu Stephen Lalchawiliana (24) chu September 22, 2016 khan District and Session Court, Lungleiah inlangtir a ni a. Zohnuai mipui chun tuolthattu hi a hmel inhmutir dingin an ngen a, sienkhawm thuneitu han lunginah sie a ni tah tiin a hmel an inhmutir naw a. Chu lungsen chun District and Session Court, Lunglei le Civil Judge chengna In chu teklei le lung hmangin an dengsiet a nih. Court building an deng siet hi Rs. 4,24,000/­ manhu vel le Civil Judge In an suksiet hi Rs. 17,600/­ manhu vel nia hril a nih.

HI thil tlung le inzawm hin Registrar General, Gauhati High Court H.K. Sharma chun zanikhan District and Session Court, Lunglei­a Judge­hai, Lunglei District & Session Judge R. Thanga, Additional District & Session Judge Helen Dawngliani le Civil Judge­cum­Judicial Magistrate First Class R. Malsawmdawngzuala hai lakkirna Order an suo a, District and Sessions Court, Aizawlah attached in a sie bakah thuthar um nawk hmakhat chu Lunglei District and Session Court chu khar (rorelna nei lo dingin) Lawngtlai District Session Civil Judge­cum­ Chief Judicial Magistrate Laldinpuia Tlau chu thu a pek.

KPLT helpawl 6 kap hlum an nih
DIPHU: Assam­a Karbi Anglong district sunga Banipathar area­a chun zani zingkar 1AM vel khan Security forces hai le Karbi Peoples Liberation Tigers (KPLT) helpawl hai nasa takin an inkaptuo a, inkaptuonaa hin KPLT hotu pahni thangin KPLT 6 kap hlum an ni a, Army personnel pakhatin hliemna a tuok bawk. Banipathar hmuna hin helpawl thenkhat an um ti thu report an dawng leiin Police le Army thangruol han dappui an va thaw a, chu huna inkaptuona hi tlung a nih tiin Superintendent of Police Debojit Deuri chun a hril.

Inkaptuona hmuna hin SLR rifle 1, INSAS rifle 1, Pistol 3 le Grenades 3 security forces han dapdawkin an man bawk. KPLT hi KLNF (Karbi National Liberation Front) in sawrkar le ceasefire an nei hnunga 2010­11 laia indin a nih.

Indo Vuongna 36 inchawk ding
NEW DELHI: India chun France rama inthawk Rafale Fighter Jets 36 inchawk a tum a, hi le inzawm hin India le France ram han zanikhan inremna an ziek niin Defence Ministry thusuok chun a hril. Rafale Fighter Jet 36 man hi euros 7.8 billion (Rs. 59,000 crore neka tam) nia hril a nih. Hi thil le inzawm hin France Defence Minister Jean­Yves le Drian chu Sept. 22, 2016 zan khan New Delhi a hungtlung a, zanikhan Inter Governmental Agreement (IGA) chu Defence Minister, Manohar Parrikar le Jean­Yves le Drian hmu le hrietpuia ziek a nih. Indona Vuongna 36 hai hi thla 66 sunga India ram hung tlung hman ding ti a nih. India chun first instalment in Rs. 9,000 crore a pek phawt ding a nih.

Ni 3 sung aw ding BJP Natl. Council meet
KOZHIKODE: BJP chun ni 3 sung aw ding National Council meet zanikhan an nei tan. Meeting hi BJP National President Amit Shah inrawinaa nei niin BJP general secretaries, office bearers le state leader pawimaw hai thang an ta,  BJP agenda ennawnna le Uri hmuna terrorist hai chetna chungthua Pakistan hmasawn dan ding hriltlang an tih. Hieng hai baka hin kum 2017­a Assembly election hung um dinga hmalak dan ding le GST chungthu hai khawm hriltlang bawk an tih. PM Narendra Modi khawmin vawisun hin va uop a ta, Pathienni hin National Council a thang BJP leaders hai hmaah thuhrilna nei a tih. Council a hin BJP inlalna state haia Chief Ministers, Union ministers le state tina party thuoitu palai 1,700 vel an thang beisei a nih.

Sipai thi nauhai  lekha inchukna sponsor a tum
SURAT: Gujarat thangsana um sumdawngtu (businessman) Mahesh Savani chun Jammu and Kashmir­a Uri sector­a Army base camp terrorist han an hlukhum huna thina tuok India sipai 18 hai nauhai chu an lekha inchukna a sponsor ding thu a puong. Mahesh Savani hi P.P. Savani Group neitu niin sipai thi hai nauhai chu an lekha inchuknaah an graduate chenin a chawm ding bakah nuhmei hai chu an pasal neinaa sum seng haiah mawphurna a lak ding thu a hril bawk.

Sipai thi hai laia pakhat naunu in a pa ruong taa a tap lai Television­a a hmu fuk chun a lungril a tawk hle leia hienganga sipai thi nauhai po po lekha inchukna chawm vawng dinga thutlukna a siem a nih. Hi chungthua hin sipai thi hai address le details sawrkara inthawk lang a ta, member 5 umna team han sipai thi sunghai hi an chengna in tinah an sirkuol ding thu  Savani hin a hril.


VAWISUN THUPUI
An unauhai laia chun rochan an nei ding a ni nawh a, an rochan chu an kuoma a hril angin Lalpa a ni sih a. Deuteronomy 18:2

Editorial: Thu pawimaw (major issues)

Manipur state a ding chun Inner Line Permit System (ILPS) chungthu chu thu pawimaw (major issue) tling phak a la nizing. August 31, 2015 a Manipur Assembly in ILPS le inzawma Bills 3 a passed a inthawk khan Manipur mihai lai ngaidan le ditdan a hung inkal a. Hieng Bills pathum hai lei hin buoina le harsatna tam takel ei tuok ta a, thil fe dan enin hieng Bills pathum hai leia buoina le harsatna ei tuok hi re nekin  zuol tieng a pan pei ding niin an lang. Manipur Assembly Election hung um dinga khawm hin major issue a la hung ni pei ding a nih. Kakhawk a nei dan ruok chu Manipur phairam biel le tlangram biela hai chun an ang naw el thei. Assembly election hung umdinga hin candidate thenkhat ta dingin harsatna le candidate thenkhat ta dingin vangneina an tlun el thei.

Joint Committee on Inner Line Permit System (JCILPS) chun ILPS le inzawma Manipur sawrkarin Bill thar a la pasi nawzing dodalnain non­local people tia an ko hai hrim hrim chu Manipur hung lut thei lo dingin september 23, 2016 a inthawk an dang tan ding thu an puong. Chun, National political party thuoitu le members han Manipur an hung inzin ding an boycott­na khawm an la sunzawm pei ding niin JCILPS Convenor BK Moirangcha chun zani hmasa khan Imphal hmuna Chanchinbumihai an hmupui huna a hril.

Ei hriet seng angin tulaia Manipur a pawl hrat tak chu JCILPS a nih. An hmalakna dangtu Police­hai leh nasa takin hung inbeituo nawk an ta, chu taka thil tlung le inzawm chun bandh le public curfew tihai chu a hma ang bawk khan inzing utin a hung um nawk ding niin an lang. Bandh, General Strike le Public Curfew tihai hi nasa taka ei tuorhla tasa a ni a. Nisienlakhawm JCILPS hmalak tum dan enin hmatiengpangah khawm ei la tuorhla pei ding niin an lang. Manipur hmabak ding hi chieng takin hrillawk thei naw inlakhawm an thim a nih. Tuta hma nekin buoina le harsatna hi a hung zuolkai pei ding niin an lang. Hi lei hin sawrkar ta ding chun tosan el chi a ni nawh.

Sum le pai, law & order le sawrkar rorel dan haiah Manipur ngirhmun a tha tawk nawh ti chu inphat ruol a ni nawh. State sawrkarin a hnuoia thawktuhai hlaw tha taka a pek thei naw laizingin Department tum tum haia thawk ding mi a lak mek a. Hi sin lakna khawm hin buoina le harsatna intlun naw nih ti thei ding chi a ni nawh. Department thenkhata interview nei le fe lai mek chu hun tiemchin um lova sukchawl a nih. Hi thil hin nuorna le phengna hung rasuok a ta, ei hmabak chu buoina le harsatna a nih. Ei hmabak ding hi dit nawin pumpel tum inlakhawm a thei naw ding a nih. Sawrkar thawktu um tasa hai hlaw hman sawrkarin pek harsa a ti laia thawktu tam tak a lak belsa nawk chun sum le paia ei harsatna chu a hung zuolkai ding a nih. Sawrkar thar hung um dinga sawrkarna siemtu hai ta ding khawma hawphur um takel a nih.

Assembly Election hlak chu lo thei lova nei a hung ngai ding a ni a. State sawrkarin law & Order a enkawl zonaw a, rorelna tluong taka a fepui thei naw chun sawrkar thlungpui chun Manipur State hi President Rule hnuoia sie rin der naw nih. Hi lei hin President Rule hi puongkhum ni nawng ei tih ti thei a ni der nawh. Manipur hmabak hi an thim a nih. Hi lei hin state sawrkar chun major issue­hai a chingfel vat vat a tul a nih. A chingfel theinaw chun sawrkar thlungpui chet dan ding a pawm el a tul ding a nih.

Ei state ngirhmun hi kawng iengkimah a thanaw leiin President Rule hnuoiah Assembly Election khawm nei inla a thatna chin a um el thei. Election huna buoina le harsatna ei tuok dinghai hi ngaituo tham a tling bawk a nih. Law & Order ngirhmun a that naw leiin election duty a fe ding sawrkar thawktu thenkhat khawma President Rule hnuoia election duty a fe chu an nuom lem el thei bawk. Iengkhawm nisienla Manipur hmakhuo ding chu hunin a la hung rel ding a nih. Ei ngirhmunin a zir tlat naw leiin ei thil tuok tuok chu ei pawm thiem el a tul ding a nih.


Don't Miss
© all rights reserved
made with by Simon L Infimate