Responsive Ad Slot

Chairman HAC & Tipaimukh MLA Delhi inzin a hung kir

Sunday, September 4, 2016

/ Published by VIRTHLI
Lamlien, Tuiruong Inland Waterways, AIR Imphal Hmar program suksei le dang dang a zu buoipui

Imphal, September 4, 2016, Virthli (ONP): Dr. Chaltonlien Amo, Chairman, Hill Areas Committee (HAC) chu ministry hran hrana inthawka development program ei biela laklut dan dinghai buoipuia Delhia ni sawm vel a cham hnungin dam le hlim takin Imphal a hung tlung nawk tah. Dr. Chaltonlien Amo hi Delhia a cham sungin a fepui Manipura Engineer iemanizat hai leh Ministry of Road Transport & Highways a thuneituhai an inhmupuia. Ei ram sunga Lamlien siemna sin thawmek le la thawlohai a bikin BRTF (BRO) hai sinthaw lai mek National Highway-2 (CCpur–Tipaimukh) lampui sin chawlsan a um chu an hma thei anga sin thawzawm vat a ni theina dingin Centrein sum a hung sanction vat a tul thuah an inbiektlanga, a hlawtlingna result hmu vat beisei a ni thu Dr. Chaltonlien Amo chun a hril.  Jiri-Tipaimukh Road (ManBahadur Road) Thir-leilak hmun tam tak ami tuhaiin amani an inruk zo ta leia lamlien nei ta lova ei um chu siem nawk vat a tul thu vawi tamtak hril a ni hlaka, tuhin Chief Minister mi bawzui pekna leiin NH-Rd. a hung ni vat ta ding thu a hung hawn bawk.


Chun, Ministry of Shipping, Govt. of India thuneituhai le Inland Waterways Authority of India (IWAI) thuneituhai le khawm inkhawmna neiin “National Waterways Act 2016” in Tuiruong (Barak), Cachar ramsung huop National Waterway-a a declared ta leiin Barak upstream (Manipur) tieng hung sunzawmpei a tul thu an hriltlanga. Tuiruong (Barak) a Fur-a-Thala Lawng lien inlawn a ei biela Lo hmasuok le Huonthlai suokhai le nitin mamawhai phurlut le phursuok theina dinga siem a ni ding thu an hriltlanga, Manipur sawrkar fethlenga hmalak tan nghal a ni thu a hril bawk. Prasar Bharatia thuneitulienhai khawm inhmupuiin,  All India Radio Imphal Station-a Hmar program hun suksei dinga ngenna lekha pein a tul le ei phu zie hriltlangna an nei thu a hril.

Don't Miss
© all rights reserved
made with by Simon L Infimate