Responsive Ad Slot

Central a inthawk black topping Damdiei chen siemna ding Fund a um tah -Vungzagin Valte, MLA Thanlon A/C

Monday, August 1, 2016

/ Published by VIRTHLI
CCPUR/IMPHAL, Virthli (ONP): July 31, 2016 khan Pu Vungzagin Valte, MLA Thanlon A/C chu a chengna MLA quarter, Imphal ah hun tawite sung in pawlpui a ni a. Mipuia inthawka indawnna um hlak hai indawn a ni a, hiengang hin a dawn. Chief Association/Tipaimukh Area Village Authority Union hai lekha pek a bawzuipuina chu Central ainthawk Black topping thawna ding Fund a um ta thu le hma lak mek a ni thu, hi sin hi BRTF in an thaw ding thu a hril. Black topping hi ama biel sung Tipaimukh Road in a hraw khuo Damdiei chen siem ni dingin a hril. Hienganga Thanlon MLA in a thaw ang hin Tipaimukh MLA khawmin thaw thei sien ti chu mi tam tak nuom dan a nih.

Tuchenah MLA, Thanlon A/C nilai hin a biel sung ah PHC 11 lai a bawl ta thu a hril a. Chuong hai chu- Mualnuam, Songtal, Sinzawl, Sumtuk, Kaihlam, Hansip, Thanlon, Bukpi, Bungpilon, Pherzawl le Tinsuong hai an nih.

Village Electrify le inzawma indawnna a dawnna a chun Damdiei țhangsain ama biel sung Hmar biel a khawm electric in tlung tir dinga hma a lak zing thu a hril a, BSNL tuta hmaa an biekpui chungchang a chun GM transfer a ni leiin tum anga thil la zuk sukfel el thei a ni naw thu hai a hril. Hi thil hi a puitling thei chun Pherzawl le Damdiei țhangsain a biel sung ah BSNL tower hmun 4 ah ințhuț tum a ni thu a hril bawk. BADP Fund/Scheme um hlak chu BJP sawrkarin a hung drop tah niin a hrillangsa bawk.

Photo Credit: Pvtlimlak | Phualva Times
Don't Miss
© all rights reserved
made with by Simon L Infimate