Responsive Ad Slot

Pherzawl ADC ngirhmun chieng takin an va en/sir

Wednesday, July 20, 2016

/ Published by VIRTHLI
Pherzawl, July 20, Virthli: 18th July, 2016 khan Hmarram Kohran Inzawmkhawm (HKI) thuoituhai le  Pherzawl Jt.Churches Leaders hai le Village Authority hai chun  hun iem a ni chen lo liemta, siemzo le hawng a um Pherzawl ADC building a hmun ngeia va fein a ngirhmun chieng takin an va en/sir a. Thuoituhai hin ADC pek a ei um hi ei lawm hle laizingin, iengtik am sawr in a um thei ding ti hi lungkham a um hle, a puitling vat theina dingin Kohran thuoituhai chun an thaw thei sun a  ngaiin Thanlon MLA , Tipaimukh MLA le thuneitu insang lem hai ta dingin nasa takin Pathien kuomah tawngtaina an nei.


Hieng lai zing hin building en chun lawm a umin lungawi a um hle lai zingin khing tieng nawk ah, building sung hang lut meu chun leh  lainat umluot in tap pum a tawngtai a tul nawk. A san chu, electric hrui fit sa a um hai, switch box, window glass, ceiling fan hai suksiet in a lo um tawl . Khawtlang, ram-le-hnam hmasawnna ding a theitawp suo a nawr a ni lai zing a, a suk chavai ang a a hang um el hi thil inzak um thlak le a thawtuhai (sawrkar/funding thawtu) thafan nawna tam tak an tlun thei, ti hi mipui in ei hriet tlat a tul. Mitin el hin public properties suksie lova venghimtu sinthaw hi ei mawphurna  a nih ti hi, thei nghil lova hma la tlang dingin HKI thuoituhai chun ngenna an seim.

(Input: Lalnunthang Songate)
Don't Miss
© all rights reserved
made with by Simon L Infimate