Responsive Ad Slot

Muolhoi lampui tlawmngai pawlin an siem

Tuesday, July 12, 2016

/ Published by VIRTHLI
Muolhoi, July 12, 2016, Virthli (ONP): Zani le vawisun Muolhoi Auto Driver Association (MADA) hai bul tanin Muolhoi lampui siem a nih. Muolhoi khawlaidung main road hi ruo sur hrat rak anthawk ta khan nasa rakin a sie a lampui a khur lientak tak umin mawtawr fe le hung a harsa pha hle a nih. Sawrkar anthawk iengkhawm siem tumna lungril a um naw leiin MADA hai chun bul hung tanin mi tlawmngai hai zawngin khawlai dungah Donation Box siemin zani khan sin anlo tan ta a nih.


Mi tlawmngai tamtak in Chips, Cement, Mawtawr, Lung le pawisa sumfai mani nei tawk ang le phal tawk hai hung thawlawm in khuosung thuoitu, HYA le HSA thuoitu thenkhat hai le thangruolin lampui hi a sietna lai po chu vawisun khan siem zo phuor alo ni tah. Sawrkar thanglo khawmin mipuiin ei thaw thei ti a sukchieng el khelah sawrkar ta ding chun thil inzak um takel a nih. Thuoitu hai chu mi tlawmngai le thahnemngai hai chunga an lawm hle thu an hril bawk. Muolhoi Auto Driver Association (MADA) hin Muolhoi lampui siet hi nikum liemta khawm khan anlo siem ta a nih.
Don't Miss
© all rights reserved
made with by Simon L Infimate