Responsive Ad Slot

Hmasawnna Thar | 15 July, 2016

Friday, July 15, 2016

/ Published by VIRTHLI
Na hrietna thalo hai ta dingin screening camps
CCPUR:  NPPCD program hnuoiah  July 18­28, 2016 inkar sung khin CCPur distrtict sunga PHCs tum tum haiah na­hrietna (hearing impairment) tiengpanga harsatna nei hai ta dingin Screening camp um a tih.

July 18, 2016, 10:00AM  khin Pu Lunminthang Haokip, IAS, DC, CCPur in hawng a ta, screening nei ni nghal a tih. July 19, 2016 in Singhat PHC, July 21, 2016 in Henglep PHC, July 23, 2016 in Thanlon PHC, July 25, 2016 in Parbung PHC le July 28, 2017 in Songtal PHC haiah zing dar 10 a inthawk screening camp hi nei ning a tih.

Screening camp­a haia hin naupang kum 6 a inthawk a chungtieng thang thei ning a ta, a thang ding hai chu kum tlinglo (minor) an ni chun Indentity proof (AAdhar/Voter/Ration card), Income certificate, passport size thlalak copy 3 chawi ding a ni a, Camp nei huna pek awm hai kuomah Disability Certificate pek ni bawk a tih.

Thu chieng lem hre nuom han Dr Jire L. Pudaite (Ph. No. 8131815131) ah indawn thei ning a tih.

ZRO in hrilfiena an siem
CCPUR: Defence PRO, ZRO, Moses hming hmanga ZRA President intawptir a nih ti thu July 13, 2016 a Press Release le social media hran hran haia insuo a nina thuah zanikhan Moses, Director,  Defence PRO in a hnuoia ang hin hrilfiena a siem.

Press Release insuo a um hi thu bulbal neilo, phuokfawm a nih. Kei, Moses, Defence PRO, ZRO in ka hrietpui nawh; Defence PRO in President intawptir theina power a nei nawh, a thu khawmin a fe thei nawh; Hi thilthawtu pawlpuiin a enzui mek a, pawlpui sietna dinga thil thaw le pawlpui dan kala che taphawt, a suksuolna le inphuin action lak ning a tih ti le pawlpui thil le inzawm  po po sukchiengna um hmasa lova tukhawma printed media le social media hran hran haiah thu insuo lo dinga inhriettir ei nih.

Lampui siemthatna sin an sunzawm
CCPUR: Muolvaiphei Village Authority inrawinaa  Muolvaiphei khaw mipui han an khawsunga Sugnu road lampui siemthatna sin an thaw chu zani khawm khan an la sunzawm nawk a. RCC pipe 3,  pakhatah Rs. 12000/­ peia Imphal hmuna an inchawk chu an phum zo ta a, zanikhan lampui­ah  lungphit vurna sin an thaw a, vawisun khawm hin an la sunzawm nawk ding niin VA Secretary a inthawk ei thu dawngna chun a hril.


Hi lai lampui chungthu hi concern department bakah MLA hai kuoma an intlun hunah, lampui hi National Highway a ni leiin a bieltu MLA in thaw thei a neinaw thu a lo hril a, DC kuoma khawm intlun a ni a, sienkhawm department a bawk a forward peknawk leiin an beidawng tawp khawka sum  thawkhawma lampui siemna sin hi an thaw el a ni thu VA Secretary chun a hril bawk.

Lampui siemna ding hin bieltu MDC Pu  Lalhrillien chun Lung­phit Truck khat a tum pek bakah Pu T.K. Simte, Additional Commissioner, CCPur khawmin Rs. 5000/­ thangpuina a pek a, Muolvaiphei VA chun an chunga lawmthu a hril. Lungphit hi Truck 10 vel bek la sung tum a ni a, vawisun hin an sunzawm nawk ding a nih. Sum neisaa thaw an ninaw leiin a bikin hi lampui hrawthleng khuo hai khawma thangpui thei inla thiltha a ni ngei ring a um.

One Day Legal Awareness
CCPUR: Siamsinpawlpi (SSPP) GHQ le District Legal Services Authority thangruola huoihawtnain July 16, 2016, 11:30AM khin Hiangtam Lamka YPA GHQ Hall­ah One Day Siamsin Legal Awareness Program um a ta, Chief Guest in Justice N. Kotiswar, Judge, High Court of Manipur & Executive Chairman, Manipur State Legal Services Authority thang a ta; Guest of honour in RK Memcha, Member Secy. Manipur State Legal Services Authority & Vigilance High Court of Manipur; Kimneinieng Shoute, Dist. Session Court Judge, CCPur; Letkho Kipgen, CJM/CCpur le  Advocate CH Noren Singh,High Court of Manipur hai thang an tih. Justice N.Kotiswwr chun “Awareness on Constitutional Rights & Career in Law” ti le Advocate CH Noren in “Awarness on Consumers Rights” ti thupui hai hmangin thu hril an tih. Hi huna hin private schools le Govt. school haia student hai khawm thang an tih.

NFSA thua indawnna dawnin a hrilfie
CCPUR: National Food Security Act  (NFSA) chungchanga mipuiin hrietthiem lo le indawnna tam tak um chungthua indawnna dawnin Tipaimukh MLA le Chairman, HAC Dr Chaltonlien Amo chun, mipuiin an chan ding indik taka an hmu theina dinga hmalak a nih tiin a hril. A biel sungah kg. 1­ah Rs. 3 peia zawr a ni a, BPL Card la neilo hai siem belsa a ni ding thu a hril a. Bufai semsuokna dingin  DC in direct a tender a ko hlak ani thu, MLA  a rawn naw thu, DC hai recommend izira thil fe pei a ni thu; NFSA bufai phur indiknaw Agent hai chu suktawp pek an ni ding thu a hril a. NFSA hnuoiah Hmarkhawlien, Assam a chun kg 1 ah Rs. 5 a zawr a ni bakah Jiribam (Manipur) a chun Card boin NFSA bufai zawr a ni thu, khaw thenkhatah chun In khatah kg. 10 le kg. 20 dam le mimal kuomah kg. 5 pei ang zawnga inchawktir khawm an um a, a bul tan chau a ni leiin sukdik pei a ni ding thu, mipui ditsak bik neia hril um chungthuah remruot pei a ni ding thu a hril bawk. Thil indik le thalem a um theina dinga thurawn a lawmlut zing thu a hril bawk.

Pherzawl khera ADC inumtir a ni chungthuah, hmatieng peiah mipuiin an la sawr ding ngaituo lei a ni thu, Sipuikawn hmuna Thanlon a mi ang Power Sub­Station inthut tum a ni a, Patiala a inthawk  hung phur mek a ni a. Feet 400 a sei ding Taithu­Patpuihmun inkar leilak dawna sin thaw mek le Bailey/Suspension bridge siem tum khawm zo vat a ni theina dinga hma lak a ni a, Parbung Hr. Sec. School upgrade ding le inzawmin Lecturer le Laboratory Attendant ding hai chu contract basis a lak a ni ding thu hrilin Cabinet meeting hmasa taka sukfel a ni ding thu a hril.
– LRS Puruolte

Prepaid box 13050 inbuk tah
CCPUR: Electricity Department, CCPur chun July 14, 2016 chen khan Pre­paid Electric meter box 13050 vel an inbukzo ta a, tuchena hin  pre­paid meter 12050 activate a nitah tiin Department report chun a hril.

Senvawn mipuiin lawmthu an hril
CCPUR: Manipur tlangram kilkhawr, lampui harsa tak kara Nurse Mrs Lalhmangai ANM le Mrs Rody Vanlalsang han, naupang hai damdawi kapna (Immunization) regular taka an thaw pek zingna thuah Senvawn khaw mipui chun an chunga lawmthu an hril a. Hienganga Immunization tha taka thaw a ni theina dinga hma lapektu CMO Dr Thangchinkhup Guite le DFWO Dr Vumchinpau hai chunga Mr L. Ropieng, Chairman, Senvawn Village Authority chun lawmthu a hril bawk.


Employment Exchanges 17 a um
IMPHAL:  Manipur­ah Employment Exchanges 17 a um a, hieng haia hin March 31, 2016 chen khan sin dita inzieklut mi 7,51,376 (pasal 5,31,313 le nuhmei 2,20,063) an um a, Tuta kum fe mekah March 31, 2016 chen khan hming zieklut thar mi 5,927 (pasal 3051 le nuhmei 2876) an um tiin Samjetsabam Bijoy Singh, Additional Directorate of Employment, Manipur chun zanita DIPR Complex, Imphal­a Press Conference  huna a hril. Thawktu 123 um dinga ti a ni a, sienkhawm thawktu 88 chau an um a, thawktu 88 hai hin Employment Exchanges 17 an enkawl a nih tiin a hril.

Wakotphai ADC bypoll le Panchayat election
IMPHAL: Wakotphai ADC, Kangpokpi byelection le 5th General Panchayat elections huoihawt dingin State Election Commission chu an singsa tan ta tiin Radharani Mutum, Secretary, State Election Commission, Manipur chun zanita DIPR Complex, Moirangkhom, Imphal­a press Conference huna a hril. Panchayat election hi kum thar 2017 a nei ding a nih.

PS 2704 rationalisation zo tah
IMPHAL: Zanikhan Old Secretariat Conference Hall, Imphal­ah Chief Electoral Officer (CEO), Manipur le political party tum tuma thuoitu han meeting an nei a, EVM chungthu an hriltlang.  Manipur­a Polling Stations 2704 hai chu rationalisation zo le Election Commission of India kuomah thawn a ni ta thu, EVM enfelna July 16­25, 2016 inkar snga nei a ni ding thu le September, 2016 chena Draft Electoral Roll insuo hman dinga thang lak a ni thu CEO, Manipur chun a hril.

Lt. Gen. K. Himalay Singh in a va sir
IMPHAL:  Zanikhan Lt. General K. Himalay Singh, UYSM, AVSM, YSM, Commandant, The Infantry School chun Sainik School, Imphal a va sir. Student­hai leh an inpawl huna students han  indawnna an siem hai chu Lt. General K. Himalay Singh hin dawnna a pek tawl. Thangthar han  thiemna le varna tieng nasa taka hma ei sawn a thu le intelligent tak ni a pawimaw thu student hai a hril.

Congress MLAs thenkhat BJP­ah
IMPHAL: Kum 2017 Assembly election hmain Congress MLAs thenkhatin BJP an zawm el thei tiin S. Premananda, Organising Secretary, BJP Manipur Pradesh chun zanikhan Chainchinbumi thenkhat kuomah a hril. Congress MLAs thenkhat bakah  political party tum tuma an thuoitu le member hai khawm BJP hung zawm an tum tiin S. Premananda hin a hril bawk.

Nabam Tuki July 16 ah majority a command zo le zonaw Assembly a inentir dingin AP Governor in an hriettir
ITANAGAR: Zanikhan Arunachal Pradesh Governor Tathagata Roy chun Nabam Tuki chu Arunachal Pradesh Chief Minister an cheltir nawk ta bakah majority a command zo le zonaw July 16, 2016 khin Assembly­ah inentir dingin an hriettir. CM a ni nawkna hi July 13, 2016 a inthawk tiem tan a ni thu Raj Bhavan spokesperson Atum Potom chun a hril. Assembly proceedings le Nabam Tuki in majority a command zo le zonaw an entir lai hi Video Camera hmanga thla lak ding le sawrkar bukna hi Voice Vote a lak lo a, division a lak ding a ni a, hi hi Governor dit dan a nih tiin Atum Potom chun a hril.

Nabam Tuki chun July 13, 2016 a inthawk khan New Delhi­a Arunachal Bhavan­a intahwk Arunachal Pradesh CM  sin hi a  chel sunzawm nawk a, zani zantieng khan New Delhi a inthawk Itanagar a tlung tah. Nabam Tuki chun thlawptu MLAs tam lem a nei a, majority a command zo zie an entir thei ding niin a hril.

Hieng laizing hin Kalikho Pul chun Arunachal Pradesh (AP) CM a la nizing thu, thlawptu MLA a hau lem thu, ama thangsain thlawptu MLA a neizat chu 43 niin a hril. Hienghai lai hin Peoples Party of Arunachal Pradesh (APA) MLAs 30, BJP MLAs 11 le Independent MLA 2 an thang a, Nabam Tuki chun thlawptu Congress MLA 15 chau a nei tiin a hril. Court in thutlukna siem sienkhawm CM chel ding chun majority a command zo le zonaw Assembly­ah an entir ngei a tul a nih tiin a hril bawk.

Ka sawrkar chun Arunachal Pradesh mipui thlangtling  ngat MLAs 47 nei le majority Government a nei a, sienkhawm ruol thenkhatin Congress suoksanin party dang an zawm a. Nisienlakhawm  hienganga Supreme Court in ro a rel lei hin Congress party­ah hung kir nawk seng dingin ka ngen a nih tiin Nabam Tuki chun a hril.

Assam­ah mimkei tlung leiin mi 2 an thi
GUWAHATI: Assam state­a South Sarania le Noonmati area haiah chun zanikhan ruosur nasat leiin mimkei a tlung a, nuhmei pakhat thangin mi 2 pilin a vur hlum. Mimkei in mi pahni a vur hlum hai ruong zawng le lasuoktu dingin Disaster Response Force tirlut an nih. Mimkei tlung hin In khawm a suksiet bakah electric supply khawm a sukbuoi pha. Kamrup DC chun thina tuok sung hai kuomah dan umsa angin zangnadawmna pek an ni ding thu a hril.

UP Congress CM candidate dingin Sheila Dikshit
NEW DELHI: Congress chunk um 2017­a Uttar Pradesh Assembly Election hung um dinga an party Chief ministerial Candidate dingin Delhi CM hlui Ms Sheila Dikshit an ruot. Delhi sawrkar kum 15 zet lo inrawi ta le experience tha tak nei a ni leia an ruot niin Congress leader Ghulam Nabi Azad chun a hril.

Ms. Sheila Dikshit hi Election strategist Prashant Kishor in a recommend a ni a, zani hmas khan actor a inthawk politician hung nit ah Raj Babbar chu UP Congress chief dinga ruot a lo nit a bawk.

PM in UK PM thar a lawmpui
NEW DELHI: Prime Minister Narendra Modi chun zani hmasaa inthawka Britain Prime Minister sin chel tan Theresa May chu a lawmpui thu a thawn. Britain mipui han European Union (EU) a inthawk suok dawk ding le dingnaw thua vote lakna Brexit Referrendum a nei huna EU a inthawk suok nuom pawl in hnena an chang leia Britain PM David Cameron in PM a ninaa inthawk an ban leia  Ms  Theresa May hin Britain PM sin a hung chel a nih. Ms Theresa May hi Britain nuhmei Prime Minister pahnina a nih. Britain nuhmei Prime Minister hmasatak chu Margaret Thatcher kha a nih.

SP thina thuah Police 5 suspended
LUCKNOW: Uttar Pradesh­a chun June 2, 2016 nia Jawahar Bagh hmuna Swadheen Bharat Subhash Sena (SBSS) activist han an sawisak hlum SP (City) Mukul Dwivedi san tum lova tlansana intumna leiin Police 5 hai chu an sina inthawk suspended an nih. Mr Dwivedi thina le inzawma Departmental inquiry thawtu hai chun, SP City Dwivedi hi hieng Police personnel 5 hai hin Jawahar Bagh hmuna an zui ngei a, sienkhawm mipuiin an lo bei huna an hotupa ngaisak loin anni in sanhimna dingin an tlansan ti an hrietsuok a, hi leia an sina inthawk suspended an nih. Mr Dwivedi sunghai chun, officer pakhat ve, ralthuom chawi vengtu nei si a, hienganga mipuiin an sukhlum el thei hi an ngaimaw in an lung a awinaw hle a, hi thil tlung hi suizui mek a la ni bawk.

Operation ‘Sankat Mochan’ tan
NEW DELHI: Tulaia Sudan rama buoina tlung mek le inzawma South Sudan khawpui Juba hmuna India mi um hai thuoisuokna dingin India sawrkar chun zanita inthawk khan operation ‘Sankat Mochan’ a tan a. Juba khawpuia India mi intang hai phursuoktu dingin C­17 military transport aircraft  tirsuok a nih. Operation ‘Sankat Mochan’ hi Minister for External Affairs General (Retd) V.K. Singh inrawina hnuoia thaw a ni a, India mi hai phurtu dinga tir vuongnaa hin General Singh khawm a chuong ve tiin MEA spokesperson Vikas Swarup chun a hril. Sudan rama buoina hi President thlawptu le helpawl hlui Vice President vengtu hai inkara inkaptuona leia tlung a ni a, mi 200 chuong zetin thina an tuok ta a nih.

Nagaland Monsoon Session zo
KOHIMA: Ni 3 sung aw dinga Nagaland Assembly Monsoon Session neia um chu zanikhan zo niin Speaker Chotisuh Sazo in tiemchin um lovin a khar nawk tah. Session inthung sung hin Nagaland Lokayukta Bill, 2015 le inzawma Assembly Select Committee Chairman le member hai hun (term) keisei dingin a rel bakah  Bill  tharpahni­ St Joseph Catholic University (Nagaland) Bill 2016 le the Nagaland Appropriation (No 3) Bill 2016 and an amended bill Nagaland Salaries, Allowances and other facilities of the Members of Nagaland Legislative Assembly and Pension for ex­Members (Fifth Amendment) Bill, 2016 hai an passed.

VP Hamid Ansari in Mongolia a pan
NEW DELHI: Vice President Mohammad Hamid Ansari chu 11th Asia­Europe Meeting (ASEM Summit ) ­a thang ding Indian delegation team inrawiin zanikhan New Delhi suoksanin Mongolia a pan. Mr Mohammad Hamid Ansari hin Mongolia ram a cham sungin Mongolia ram thuoituhai an hmupui ding bakah Summit­a thang rambung thuoitu tum tumhai inbiekpui bawk a tih. Tukum ASEM summit thupui chu “20 Years of ASEM: Partnership for the Future through Connectivity” ti a nih. India chun January 2007 a kha ASEM hi a zawm a nih.

NATGRID CEO dingin  Ashok Patnaik
NEW DELHI: Senior IPS Officer le  PM hlui Dr Manmohan Singh makpa Ashok Patnaik chu   National Intelligence Grid (NATGRID) CEO dinga ruot a nih. NATGRID hi terrorist hai dona kawnga intelligence network project a nih. Mr Patnaik hi 1983 batch IPS Officer Gujarat cadre a ni a,  tuhin Intelligence Bureau­a Additional Director sin chel lai mek a nih. A nuhmei hi Dr Manmohan Singh naunu Daman Singh a nih. A sin thaw that leiin  kum 1994 khan special duty medal, kum 1999 in Police medal le kum 2007 khan President’s Police medal hai lo dawng tah a ni a, sin a zawma inthawk December 31, 2018 chen hi sin hi chel a tih.

VAWISUN THUPUI
Nangni thil thanaw thawtuhai, mi maksan ro, Ka Pathien thilpekhai ka vawng that theina dingin. Ka hring theina dingin i thu ang peiin mi chel zing la, Ka beisei chunga hin inzakin min umtir naw rawh. ~ Sam 119:115­116

Editorial: Pathien programme

Pathien programme ti thumal le tawngbau. hi ei hmangrawn hle. A bik takin mithi ral nikhuo haiah  ei hmang uor hle. Pathien programme ti hi hmang suol thei le bawsiet thei a ni leiin ei hmang dan hi chik taka ei ngaituo dinga tha niin an lang. Vangduoina, sietna le thina ei tuok changa Pathien programme ei hang ti thla rawk rawk el hlak hi ngaituo chet chet chun pang an thli deu a, ei hmang dan hi an dik chie am ti hi ngaituo chet chet dinga tha a nih. Ei hlim ni le ei lawm ni haiah programme ei hmang huna hin chu Pathien programme ei ti ngai meu nawh. Ei vangduoi ni, ei siettuok hun le ei thi ni hai chau Pathien programme ei ti el  hlak hi ei Pathienin iengtin am ngai a ta?  Pathien programme ti tawngbau ei hmang dan hi ei Pathien dit dan le lawmzawng a ni dim ti hi ngaituo chet chet a tul khawp el.

Thina, vangduoina le sietna  hai ei tuok chang chau a Pathien programme ei ti hi an dik thei ring a um nawh. Hlimna, lawmna, hlawtlingna, kaisangna, malsawmna le hausakna ei dawng changa program ei hmang hai khawm hi Pathien zara ei nei thei a ni leiin Pathien programme tho an naw maw? Thina, vangduoina le sietna ei tuok ni haia programe ei hmang hai chau hi Pathien programme ni thei dingin an lang nawh. Hiengang thil hai po po ei dawng khawm hi Pathien mi siempui programme anni ve tho a nih. A sietna tiengpang chau hrilnaa Pathien programme ei ti hlak hi chu ei Pathien dit dan le lawmzawng a ni ring a um nawh.

Pathienin Eden huon a siem a, a lailung takah sie le tha hrietna thing a phun a, kha thing rahai kha fak lo ding tia Pathienin a khap a nih. Thing ra fak lo dinga a ti kha Pathien programme a nih. Adam le Evi hai khawm kha thingra an fak lei khan  Eden huona inthawk hnawtdawk an nih. Pathien  programme bawsietna hi suol le thina a nih. Pathien programme hi inza le zawm hi a mi siemtu Pathien dit dan a nih. Pathien programme ang ni lova hmangsuol thei a nizie Eden huona Evi le Adam chanchin a inthawk hin chieng taka hriet thei a nih. Pathien programme chu a dit dana fepui ding a nih.

Pathien programme tia ei hril thenkhat hi chu mihriem programme a ni theina chin a um niin an lang. Entirna dingin pasal pakhat chu zu a dawn nasa leiin doctor a pan a, doctor chun Zu nghei ta rawh. Choung a ninaw chun i thipui vat ding a nih tiin a lo hril a. Amiruokchu, Doctor thurawn a zawm naw leiin a Zu dawn hlak chu sim lovin ni dang ang bawkin a hung dawn nawk a, a zu dawn chu a taksain a hung zo tanaw a, a hung thipui ta ngei a. Hi thina hi Pathien programme siem pek chu a ninaw chieng khawp el. Doctor thurawn a awi naw leia thi a ni a, a thina programme hi Pathien siem pek  ni lovin ama siem a nih ti inla ei hril suol taluo  ring a um nawh. Zu dawn naw sienla chu a siemtu Pathien chun damna le hriselna pein kum 70/80 chen khawm a dam ring a um.

Iengpo khawm nisienla, Pathien programme chu Pathien dit dan le tha ti zawnga ei fepui ding a nih. Pathien dit dan le Patien tha ti zawnga ei um naw a, mani nuom dan ang anga ei um chun Pathien dit dan zui lo, mani dit dana um ei ni leiin ieng thil khawm lo tuok inla Pathien programme ti thei nawng ei ta, mihriem programme a hung ni lem ding a nih. Hri le hrai, indona le eksiden a thina hai ruok hi chu ei tum lo le ei nuom thua tlung an ninaw a, hienganga thina hai ruok hi chu Pathien programme siem anga ei tuok a nih ti inla a suolna bek bek um naw nih.

Pathien programme ni anga ei hril thenkhat hi chu Pathien programme a ni hmel chie nawh. Mi hminga contract sin thaw dam, fakrukna dam, thamna lak dam, khel hril dam, mi hlem dam, tuolthat dam, nuhmei suolluina dam, uiretna dam le suol chi hran hran hai khawm hi Pathien programme induongnaah a thang ring a um nawh. Pathien programme induonghai hrim hrim a tha a, a thienghlim a, an dik a, a felfai vawng hlak. Mihriem programme induong thenkhat hi chu a tha naw a, a thienghlim naw a, felhlelna deu a nei a, natna, sietna, vangduoina le thina hai chen an tlun thei hlak.

Don't Miss
© all rights reserved
made with by Simon L Infimate