Responsive Ad Slot

Hmasawnna Thar | 14 July, 2016

Thursday, July 14, 2016

/ Published by VIRTHLI
Sawrkarin a ngaisaknaw leiin lampui siemthatna sin an thaw
CCPUR: Manipur­a National Highway laia pakhat ni ve Sugnu Road lampui chu tulai fur ruotui hung tlak leiin a se zuol hle a, hi lampuiin a hrawthleng khuo le mipui hai chun harsatna namenlo an tuok mek. Hi lampuiin a hraw Muolvaiphei Village Authority, HYA, HSA, HWA le MYC hai chun an thei ang ang pawisa dawl khawmin RCC pathum Rs. 12,000/­ senga inchawin zanikhan an khaw sunga lampui siet zuolna hai siemthatna le Culvert ding pipe/tuidawt phumna sin an thaw tan.

Motor inlawn vel a sukbuoi nawna dingin zanikhan khawtlang thuoitu le HYA han Culvert pakhat phumna sin an thaw phawt a, vawisun hin mipui nawlpuiin Culvert phumna sin an thaw ding niin ei thu dawngna chun a hril.

Sugnu lampui siet chungthu hi concern MLA bakah PWD department le thuneitu dang dang hai khawm vawi tam tak inhriettir a nita a, sienkhawm tuchen hin ngaisak a la ninaw leia mipui beidawng in sum dawl khawma lampui siemthatna sin hi an thaw el a nih.

Muolvaiphei lal Pu Lalzar Darngawn chun sin thiem taka insema entawn tlaka lampui siemna sin hi thaw tlang dingin mipui hai a ngen. Saikawt MDC Pu Hrila le Pu T.K. Simte, Addl. Commissioner hai khawmin HYA tlawmngaina lawmum an ti thu hrilin an thei dan dana an thangpui ding thu an hril.

Hi lai hmun tak lampui hi an hnuoi  bakah pil a nghetnaw bawk leiin a fur­a­thal­a lampui that ti um thei lona hmun a ni a. Pil vur pawng phawt a, lamsak tieng nula tha tak siema tuihawk luongsuokna ding Culvert tha tawk siem a ninaw chun hi lai lampui hi that hun tak tak a um thei ring a um nawh.
(with input from Lalnunthang Songate)

LLIN/ITN semna thawkkhat zo a ni tah
CCPUR: District Malaria department team pahni hai chu Sagang le Saikawt PHC hnuoia khaw tum tum haia LLIN/ITN sem dingin zanikhan an suok a, team khatin Sagang PHC hnuoia Siden PHSC  huomsungah LLIN/ITN an sem a. Team dang pakhat chun Saikawt PHC hnuoia Kumbi PHSC le Leisang PHSC huomsung haiah an sem. Zanita hieng hmun haia LLIN/ITN sem a ni le inzawm hin  CCPur district sunga  LLIN/ITN semna sin chu thawkkhat zo a ni tah tiin Dr Liankhawjam Guite, DMO, CCPur chun a hril.

LLIN/ITN semna khuo le veng haiah hin malaria department chun follow­up program nei a ta, sem kim a ni le ninaw  enfelna nei an tih tiin DMO, CCPur chun a hril.

Promotional Tour Concert Joint in an mikhuol ding
CCPUR: Tingteila Production House, Chingmeirong, Imphal hmalaknaa Tribal Euphony ‘SOLO’ Hunt, Manipur Season 1 ti hming chawia Manipur­a Tribal um hai laia Solo Competition buotsaia um  chu top 20 chen a tlung ta a. July 18, 2016 khin Hiangtam Lamka YPA GHQ Hall­ah Promotional Tour/Concert hung nei an tih. Hi le inzawm hin July 13, 2016, 7AM khan ZAA Office, Lengtonghoih Studio, Hiangtam Lamka­ah Hmar Artistes’ Association (HAA), Kuki Artistes’ Progressive Union (KAPU) le Zogam Artistes’ Association (ZAA) chun joint meeting an nei a, tribal inpumkhatna ditna leiin Promotional Tour/Concert hieng Artistes Association pathum han thang ruola an mikhuol dingin an rel a, Sub­Committee an indin nghal bawk.

Mipui hai chu inpumkhatna ngaipawimaw a, u le nau tukhawm hi hun le insuktuo dinga programm siem lo dinging Artistes’ Assn. pathum hai chun ngenna an siem.

Manmasi Digest Magazine
CCPUR: Manmasi Digest June­July, 2016 issue chu inchawk thei dinga sutzo  a ni ta a, CCPur khawpui sunga lekhabu zawrna  hran hran le Agent haia inthawk Rs. 30/­ a inchawk thei a ni tah.

3­Bills buoina, Sinlung Hills buoinaa  sawrkar le Mizoram mipui mawphurna, 13th State level Hmar Martyrs Day, Thlantui Thisen; Mizo tawng hi Duhlian tawng­ Duhlian tawng chu Hmar tawng a nih; Tar Hringnun khawvel; Mihrat danglam tak Khuplal JR; Class XII topper le a dang dang tiemnuom um tak tak tiem ding a um.

A tamlemin ADC thusuok an la zawm nawh
CCPUR:  June 14, 2016 nia ADC, CCPur a MDC han meeting an nei huna CCPur khawpui sunga dawr kai le sa zawr hai zawm dinga dan le dun an siem hai chu dawr thenkhatin an zawm tan mek a, sienkhawm duthusamin zawm famkim a la ni nawh. Arsa zawr thenkhat hai chun an Arsa zawr a hmul pawtsa hai glass container sungah an sie tawl tah. ADC thusuok dungzui hin Arsa zawr han glass container sunga an sie ding, thil dang le Arsa zawr pawl/kawp lo ding; Vawk sa zawrtu han an sa zawr ding hai raw loa a hmul a pawta an pawtfai ding ti le Dawr kai hai po poin bukna (weighing scale) khawm electronic weighing machine an hmang vawng ding ti a nih. Vawksa zawrtu hai lai a hmul raw lova a pawta pawtfai zawrtu hmu ding an la um nawh.

Ration Card pekir mi 314
CCPUR: National Food Security Act (NFSA) hnuoia July 13, 2016 chen khan CCPur district sunga Ration Card pekir (surrendered) mi 314 an um tah. NFSA hnuoia Ration Card nei thei ding hai chu sungkhata sawrkar sin thaw um lo, four wheeler neilo, kum khat sunga sum laklut Rs. 1 lakh tling phak lo hai an nih. Hi dungzuia hamthatna dawng ding chi nia an inhrietnaw leia Ration Card hi an pekkir a nih.

Gokul le Bala han Film Shooting
CCPUR: Zanikhan Manipuri Film star thenkhatin Sielmat, CCPur le hmun hran hranah film shooting an hung nei. Film Shooting a hung hai lai hin Bala le Gokul khawm an thang.

Sub­Dealer hai kuomah direct­a lak thei
CCPUR: Churachandpur district a dinga June, 2016 khan Kerosine Oil152 KL a hung a, July, 2016 in 136 KL chau a hung leiin thla hmasa nekin 16KL (litres 16,000) in ei dawng tlawm lem a, CCPur quota K.Oil kiem zat hi 11% a nih.

June thlaa lo thaw ta ang bawkin DC Office in Advise list a pek dungzuiin SK Oil Sub­Dealer han  identity Card chawiin S.K. Oil Dealer hai kuomah la thei an tih tiin DC, CCPur chun inhriettirna a siem. S.K.Oil an peksuok zat, peksuok ni le signature tha taka la dingin DC/CCPur chun Dealer hai an hriettir bawk.

SC in Arunachal Pradesh Congress chu rorelna chel nawk dingin thiem an changtir;
Congress in Governor ban dingin an phut
NEW DELHI: India rama Court insang tak Supreme Court in zanikhan Arunachal Pradesh ah Congress sawrkar chu rorelna chel nawk dingin thiem an changtir. Hi chungchanga Supreme Court rorelna le thutlukna hi February, 2016 a zo ta a ni a, sienkhawm hi thutlukna hi puong lova sie that, zanita puonglanga nih. Supreme Court rorelna le thutlukna sinsie thlak takel hi Judges 5 umna Constitution bench in a siem a nih. Justice J.S. Khehar chun, Governor in Constitution Article 163 (reat with article 174 of the constitution) bawsiein a kal a nih tiin a hril. Justice J.S. Khehar hi Constitution bench a lukhaitu tak a nih.

Court rorel le thutlukna hi Centre a BJP thuoina hnuoia NDA sawrkar ta ding chun a hmasawnna  ding daltu lien tak a nih. Hiengang thil hi a vawihni tuokna a ni tah. March 27, 2016 khan Uttarakhand a Harish Rawat CM nina hnuoia Congress sawrkar fe mek chu Suspended Animation a siein President Rule hnuoia sie a ni a. Amiruokchu, May, 2016 khan Supreme Court thupek angin  Uttarakhand Assembly ah floor test nei nawk a ni a, Harish Rawat inrawinaa Congress in hratna an chang a, sawrkar thar indinin Harish Rawat bawk a hung CM nawk a, tuhin Congress in ro an la rel zing a nih.

Arunachal Pradesh CM hlui Nabam Tuki chun Supreme Court rorel le thutlukna Supreme Court in Centre a BJP thuoina hnuoia NDA sawrkar lesson an chuktirna a ni thu, Supreme Court thutlukna hi  democracy umzie inhriettirna a ni thu le Arunachal Pradesh Governor Jyoti Prasad Rajkhowa thil thaw dan (action) chu India danpui (constitution) kal a nih tiin a hril. Chun, Court rorel le thutlukna hi, thutlukna inchiktlak le hrietzing thlak a nih tiin a hril bawk. An sawrkar chun BJP phierrukna leia khangang thil kha a lo tuok niin Tuki chun a hril.

Congress chun Supreme Court thutlukna chu sinsie thlak a ni thu hrilin Arunachal Pradesh Governor Jyoti Prasa Rajkhowa chu an hmatienga gan dingin sawrkar a phut. Congress thuoitu hlun Kapil Sibal chun Court rorel dan le thutlukna chu democracy thatzie le hlutna suklangtu a ni thu le democracy  sandamtu a ni leiin ‘Supreme Court Salaam ka buk’ tiin a hril. AP a President Rule siena dinga inrawlna nei Union Minister hai thupha chawi dingin Mr Sibal chun ngenna a siem.

Supreme Court rorel dan le thutlukna hin sawrkar thlungpui a thawng hle a. Zani zan khan hmalak dan ding thuah Union senior Home, Law le Finance minister han Attorney General an inhmupui a, ieng thu am an rel ti ruok chu hreit a ni nawh. Arunachal Pradesh CM chel lai mek Kalikho Pul chun thlawptu tam lem a nei (majority a command) leiin a sawrkar chu a tluse el naw ding niin a hril.

Supreme Court thutlukna hi a lo hriet ruk  lei am a ni ding Arunachal Pradesh Governor Jyoti Prasad Rajkhowa chun chawl a lo lak a, Tripura Governor Tathagata Roy chun July 10, 2016 a inthawk khan Arunachal Pradesh Governor sin hi a lo chelsa tan a nih.

Manipur­ah Colleges 86 a um
IMPHAL: Manipur­ah Colleges 86 a um a, hienghai laia 28 hai chu Government College an ni a, 12 hai chu Government Aided College le 33 hai chu Private College an nih. Hieng College­hai hi National Policy on Education, 1986 le Programme of Action, 1992 thiltum anga enkawl le sukhmasawn tum an nih tiin C. Arthur W, Director Department of University & Higher Education, Manipur in zanita DIPR Complex a Press Conference huna a hril. Remchang hmasa takah Colleges 5, CI College, CCPur College, DM College, Petigrew College le Y.K. College haiah Virtual Class rooms hawng tum a ni thu a hril bawk.

Admit Card lak tan thei ding
IMPHAL: Manipur Police Department hnuoia Police Constables (Male/
Civil) lakna ding le inzawma June 6, 2016­ July 10, 2016 inkara Physical Efficiency test (PET) neia um a tling hai ta dingin July 14­20, 2016 inkar sung, nitin 10AM­4PM chenin Admit Card lak tan thei ning a tih tiin K. Radhashyam Singh, Chairman, DPC chun inhriettirna a siem. Admit Card neihai chau written test­ah an thang thei ding a nih. Admit Card  siemna ding hin thlalak passport size copy 2 peklut a ngai.

CCPur, Chandel, Senapati, Tamenglong le Ukhrul district haia candidate hai ta dingin July 14­15, 2016;  Bishnupur le Thoubal district hai ta dingin July 16 & 17, 2016; Imphal West, Imphal East district le Jiribam a mi hai ta dingin July 18&19, 2016 le hieng hun  ruot haia la lo district tina mi han July 20, 2016  in lak thei ning a tih.

Bike eksidenah 1 a thi
IMPHAL: Zani 11:30AM vel khan PCTC Oil Pump tuolah Bike pakhat eksidenin a tlu a, Bike a chuong Sanjenbam Sunilkanta (30) s/o S. Dilip of Takyelkhongbal Maning Leikai chu na takin a hliem a, RIMS panpui a ni a, sienkhawm a hliemna tuorzo lovin a thi.

Schools 4865 a um niin a hril
IMPHAL: Manipur­ah Class I to X inchukna Govt. Schols 4865, Zonal Education Offices 13 (Hills­ah 6 le valley­ah 7), Deputy Inspector of Schools Offices 7 (hills ah 5 le valley­ah 2) a um tiin N. Praveen, Director of Education (S), Govt. of Manipur in zanita DIPR Complex a Press Conference huna a hril.

JNIMS Director in compound­ah Grenade
IMPHAL: Zani zing dar 6 vel khan JNIMS Director Dr Laishram Deben In compond sung, Kakwa Ashem Leikai­ah Grenade hmu a ni a, Police­a bomb squad han zing dar 6:30 velin an va lak a,  pawitawklo dingin an siem. Jan. 4, 2016 khawm khan hi In compound sunga hin live Lethode Shell hmu a lo ni ta a, Maoist Communisty Party chun anni pawl va sie a niin an hril.

EVM le VVPAT le inzawma meeting
IMPHAL: Election Commission of India (eCI) thusuok dungzuiin vawisun 12 noon hin Chief Electoral Officer (CEO), Manipur huoihawtnain Old Secretariat, South Block, Imphal Conference Hall­ah EVMs le VVPAT le inzawmin meeting nei ning a tih. Hi meeting a hin Manipur a recognised National/state political party tum tuma thuoituhai thang dinga fiel an nih.

B.Sc. (Hort) inchuk thei dinghai
IMPHAL: Academic Session, 2016­17 a Department of Horticulture & Soil Conservation, Govt. of Manipur tira B.Sc. (hort) course inchuk dinghai hming puonglang a ni ta a, hming list hi Directorate of Horticulture & Soil Conservation, Sanjenthong, Imphal notice Board­ah en thei dinga tar a nih. Hi Course inchuk dinga thlanghai ta dingin buoipui tul a um leiin ngaiven ding a nih tiin Director, Hort. & Soil Conservation, Manipur chun inhriettirna a siem.

Bank thawktu han July 29­ah strike
CHENNAI: Public  and private sector bank thawktu hai chun July 29, 2016 khin ni khat sung aw dingin strike thaw an tum. Sawrkar thlungpuiin banking reform policies a siem chu “anti­people” a nih tia an dodalnaa strike hi an thaw tum niin All India Bank Employees Association (AIBEA) General Secretary C H Venkatachalam chun a hril. Strike hi United Forum of Bank Unions (UFBU), India ram pumpuia Trade unions 9 haia Bank thawktu 10 lakh chuong in an zawm ding a nih. Bank thawktu hai chun public sector banks hai privatise thaw lo dingin sawrkar an ngen bakah Banking sector –ah FDI an dodal bawk a nih.

Kejriwal nuhmei in IRS  voluntary retirement a lak
NEW DELHI: Delhi Chief Minister Arvind Kejriwal nuhmei Suntia chun Indian Revenue Service (IRS) Officer nia kum 22 sung zet Income Tax Department­a sin a thaw hnungin voluntary pension a lak. Ms. Sunita sin nuhnung tak chu Income Tax Appellate Tribunal (ITAT), Delhi­ah Commissioner of IT sin a nih. Voluntary Retirement (VRS) hi tukum kum bula kha a lo ngen ta a ni a, hi thua hin Board of Direct Taxes (CBDT) chun order an suo ta a, kum 20 chuong zet lo thawk ta a ni leiin  pension benefits hai a dawng vawng ding a nih.

BSF han Heroin kg. 21 an man
AMRITSAR: Border Security Force (BSF) chun zanikhan India le Pakistan ramri ah Heroin kg. 21, international market rate­ah Rs. 21 crore manhu ding an man a, a phurtu hai ruok chu zan inthim hnuoia an inrel hmang leiin man an nei nawh. Zani zingkar 3:30AM vela BSF night patrolling­a fe han ramri zula mihriem ringhla um taka inlawn an hmu, an va enfel huna Heroin hi an hmu a nih.  Heroin hai hi kg. 1 senga infun packets 21 a ni a, Italy siem Shot Gun pakhat an man sa bawk.

July 17­ah All party meeting ko
NEW DELHI: July 18, 2016 a inthawk Parliament Winter Session hung um ding le inzawma Parliament inthung tluong tak le buoina um lova nei a ni thei ditna leiin sawrkar thlungpui chun July 17, 2016 zantieng khin all party meeting a ko bakah Lok Sabha speaker khawmin hi ni zantieng hin all party meeting a ko bawk. Parliament Monsoon Session hi August 12, 2016 chen aw ding a ni a,  inpui inthung ni 20 sung um a ta, Goods and Services (GST) Bill thangin bill pawimaw dang dang hai pass beisei a nih.

Theresa May in Britain PM  a chel tah
LONDON: Britain Prime Minister David Cameron chun zanikhan Britain Lalnu (Queen) kuomah PM a ninaa inthawk inbanna a pek. Cameron in inbanna a pek le inzawm hin Ms Theresa May (59) chun Britain nuhmei Prime minister pahnina ni dingin Britain PM sin a chel tan. Kum 1979­1990 inkar sung khan Ms Margret Thatcher chun Britain PM sin a lo chel. Mrs May hi kum 1997 a inthawk British Parliament­a MP lo nit a le  kum 50 chuong zet home secretary sin lo cheltah, Britain rama home secretary sin chel sawt tak a ni nghe nghe a, politics a lut hmain Bank of England a lo thawk a nih.

VAWISUN THUPUI
I thununna thuhai chu ngaituong ka ta, I lampuihai chu ngaisak  bawk ka tih. I thuruothai chunga chun lawm ka ta, I thu chu theinghil naw ning. ~Sam 119:15­16

Editorial: Mani inpak le chanchin hril

Mithi ralna, mo lawmna, inkhawmpui le mipui pungkhawmna haia hun changtu le thu hriltu thenkhatin mani inpakna le mani chanchin hril hi an ching hle hlak. Amiruokchu, mani ramri pel rak khawpa  mani inpekna thu, mani chanchin hril ruok hi chu mi han an fak naw a, lem harsa an ti hlak ti ruok hi chu hriet a tha. “Mi invet lungril chu a bauah a um a, mivar bau ruok chu a lungrilah a um” an lo ti angin mani hriet po po hril pur pur el dam, uongpui ang ziezanga mani inpak rak rak hi a thanaw hle. Miin an ngaithlak sawt pei nawh. Mihai nghawkum nina le an lungril ruk takah an lo innui tet tet a, mihai nuisaw hlawna mei mei a nih. Mani chanchin hril a lo tul a ni khawmin tawi fel taka mani hming, mani nu le pa hming le mani umna hril el kha a huntawk hle.

Fiemthu hrillang sa hi a tha, sienkhawm a huntawk hriet a tha. Chun, a hun le hmun izira fiemthu hi thaw hlak ding a nih. Lusunna hmun le damnaw inrik umna hmuna fiemthu lo thaw rak rak hi a bengvar naw thlak hle a nih ti hi hriet ding a nih. Fiemthu thawna hmuna khawm midanghai chanchin nekin mani tiengpang chungchang ni thei sienla a tha. Mihai chungchang fiemthu thawnaa hmang hi a thienghlim naw a, mihai lungril natna intlun thei a ni leiin fimkhur hle ding a nih. Lei chawi theina a nih. Mihai fiem ei theida ding a ni chun midang khawm fiem ngai lo ding a nih.

Ei ramah mihriem thina hi a tlung inzing ta khawp el a. Mithi ralna hmuna hin hun changa thu hril hlak hi ei thahnem thei hle hlak. Mithi inleng pakhata chun puhai hun a hungtlung a. Puhai aiawa thu hrilna hun chu a pu hnai takin a chang a. Chu pa chun thu a hung hril ta a. An tupa chanchin nekin anni tiengpang sungkuo chanchin a hril hrep el a. Mihai fak le lem a hlaw naw hle. An tupa an ngainatzie le an sunpui thu tiengpang nekin anni insung chanchin a hril rawn lem el bakah an makpa, mi hausa, mi inlar le mi che thei takel chanchin a hung hril hrep el a. Mithi inlenghai chu inring rak lovin an innui tet tet a, a thu hril chu mihai lawm a sawn amani ding, a la hril uor deu deu, a mak khawp el. A thu hril ngaitu han pa fel nekin mi uongthuong mi niah an ngai ring a um.

Lekhathiem thei deu el, Competitive exam haiah khawm tling thei zar zar nau nei hi a tha a, ngaisang a umin a hlu em em el. Hiengang nauhai hi chu nu le pa sukhmingthatu, chawimawitu le suklartu an nih. An insung el chau ni lovin a hnam chanpuihai khawmin anlawmpui hle hlak. Hiengang nau nei papui pakhat hi a um a, a fena taphawtah a nauhai chanchin ruok a hril el a. A taluoin a nauhai lekhathiemzie, an felzie le competitvie exam a an hlawtlingna hai a hil uor taluo a, hi lei hin mi han a thu hril ding an hriet sa a ni leiin ngainat nekin an fehmang san hlak anti chu! Hi thil hi hmun danga tlung a ninaw a, ei society sung ngeia tlung a nih.

Mani nun dan le inmil lo, mani zui lo ding le zawm thei ding pulpit tlang le mipui pungkhawmna hmun haia hril thiem em em el khawm ei society sungah hin ei tam tah. Ei thu hril hai hi mani zui ding le mani zawm ve lo ding niawm taka ngaina khawm a um hiel ta niin an lang. Hi lei hin thu tha tak tak inhril hlak inlakhawm ra tha an suo hi hmu le hriet ding a tam naw hle. Mani zui le zawm thei ding chin hi hril hlak inla ei tangkaipui lem ring a um. Mihai sietna, suolna le tlin nawna hai nekin an thatna tiengpang hril uor lem inla ei renga ta dinga ei that tlangna a ni ring a um.

Thu hril thiem hi a hlu a, mihai ngaisang le ngainat hlaw theina a nih. Thu hril thiem han anni le anni an inpakna thu le an ni chanchin hi an hril tam ngai nawh. Thu hril thiem inti thenkhat hi chu, thu hril thiem ni lovin tawngbau sep thiem an nih. Mihai an dem le an hril siet chang khawmin awm le thiem em emin an hril a, mihai an dem le hrilsiet a nih ti khawm hriet hran thei lo hielin tawngkam an  hmang hlak. Thu hril thiem hai chun mihai inhnik zawng le ngaisak zawng an hriet a, chuong thu chu an ngaituo chet chet a, an hril hlak. Mani le mani inpakna thu le mani chanchin hril hlak hai hi chu a tlangpuin mi uongthuong le mi chapo an ni hlak. An chapona le uongthuongna leia mani le mani an inpak a, an chanchin an hril uor hlak.Don't Miss
© all rights reserved
made with by Simon L Infimate