Responsive Ad Slot

NBA FINALS 2016 - Cleveland Cavaliers hai an Champion

Monday, June 20, 2016

/ Published by VIRTHLI
Virthli Sports, 20/6/2016: Cleveland Cavaliers hai chun 93-89 a Golden State Warriors hai hne in Larry O'Brein Championship Trophy an lo dawm tah. Cavaliers hai hin Finals series 3-1 a an chau ta hnung 4-3 in an hung hrat a, NBA Finals chanchina 3-1 a'nthawka 4-3 a series la thei umsun an nih.

1st Quarter ah Cavaliers hai in 23-22 in hma an thuoi a, 2nd Quarter ah Warriors ha'n an game hung suk tha in 49-42 in hma an hung thuoi thung a. 3rd Quarter le 4th Quarter ah ruok chu Stephen Curry le a rawihai an chethei naw ani deu tak. Cavaliers ha'n Kyrie Irving le LeBron James hai taimakna le an tumruna zar an zo ani deu tak. 4th Quarter a hin hun sawt tak 89-89 a in draw ani a, hun tawp tawm ah Irving in 3-pointer a hung denglut a, LeBron James in foul anthawkin point khat hmusuok bawkin 93-89 in Cleveland Cavaliers hai chun kum 52 hnunga an Champ nawk hmasatakna ni dingin hratna an lo chang antah.


NBA Finals 2016 Most Valuable Player dingin LeBron James thlang ani a, ama hi MVP ni awm hram khawm anih. Game 5 le Game 6 khan 41 points ve ve a nei a, kum 2000 a Shaquille O'Neal a hnunga NBA Finals a a zawna point 40 chuong nei thei hmasatak ani nghe nghe. Chu el khelah LeBron James hin kum 2014 a Miami Heat anthawka Cleveland Cavaliers a hung zawm khan an khuo/khawpui Cleveland, Ohio ah Championship nopui a dawmlut ding thu an tiemkam a, a thutiem a hlen meu chu a lawm lut in a tap hiel anih.


A zawna kum hni lai lo Champion tah Golden State Warriors hai chu NBA chanchina team ropui tak an ni hiel ta awm de ti a mitin in hrat dinga an lo beisei ni sienkhawm LeBron James le a ruolhai in chu beiseina le NBA chanchina team ropui tak an ni theina ding huntha chu an hung thaihmang pek tah anih. 
Don't Miss
© all rights reserved
made with by Simon L Infimate