Responsive Ad Slot

HYA GHQ in Relief Bufai phurtu 407 Truck enfel le vailiem

Wednesday, June 1, 2016

/ Published by VIRTHLI
CCPUR: June 1, 2016 9:35 AM khan DTC Hall Campus, Tuibuong hmunah SDO Parbung Block le ADC Pherzawl area a khuo hieng Damdiei, Tuolbung, Maulien le Thingpan haia ding, tulai hnaia thlipui hrang, ruopui, riel tla, tuilet etc leia sietthutna tlungin a tawkpawi hai chan ding sawrkar a inthawka Relief Bufai HYA Gen. Hqrs. thuoitu hai hmu hawi ngei ah load le hi ni lala a 407 Truck MN 02A 8010 hmanga phur suok a nih. Hi huna hin Shri Shyamchandra Sharma, SDO Parbung/ADC, Pherzawl, MLA Workers le HYA GHQ tieng ah Mr. Alan Famhoite Asst. Gen. Secy., HYA GHQ le Mr. LRS Puruolte Executive Member/Member, Information & Publicity Dept., HYA GHQ hai an thang. Vailiemna hun (flag-off) khawm HYA GHQ in thawtir a ni a, hi flag-off hi Mr. Alan Famhoite Asst. Gen. Secy., HYA GHQ in a nei a, hienganga mipui harsatna tuokhai chan ding bufai thawn suok theia a um chu HYA GHQ chun lawmum a ti hle thu a hril a, tulai hnaia HYA GHQ thuoituhai Hmarram an inzin huna mipuiin harsatna an tuok hai hrilin sawrkar thuneituhai le thangtlang a tul zie thu hai a hril.

Sawrkar thuneitu hai le HYA GHQ thuoitu hai chu hmatieng peiah thangtlang a ngai ziehai an hriltlang a, HYA GHQ chun hmatienga hai mipuiin an chan ding ang tak an hmu ngei theina dinga hma lak zawm pei an tum thu an hril. Tuta tuma Relief Bufai hi 70 bags chau a ni lai zinga stock a tlingzo tah nawna chungthu ah chun a la nuhnung tienga mi anni lei, la hung ngaituo nawk a ni ding thu SDO/ADC le MLA Workers hai hin an hril bakah an dai tawk hi ni dang khawm hmu an tak hlak thu, pawi an ti thu le hmatienga hai a ni dan ding ang taka thil a hung um pei theina dingin hma la tlang ei tiu tiin HYA GHQ thuoituhai chu an lo ngen.

Photograph: Lalruotlien Duhlien | HYA File Pictures


Don't Miss
© all rights reserved
made with by Simon L Infimate