Responsive Ad Slot

HSA JHQ CCPur Felicitation Programme hmang; Award le Memento chi tum tum sem

Wednesday, June 8, 2016

/ Published by VIRTHLI
CCPur: June 7, 2016 dar 10:30 am khan HL Daka Memorial Hall, HSA Campus, Rengkai, CCPur hmunah HSA Jt. Hqrs., Churachandpur huoihawtnain Felicitation Programme hmang a nih. Hi huna hin Award chi tum tum sem a nih. Pu Lunminthang Haokip IAS, DC, CCPur chu Khuollien-in a thanga, Pu T. Goukhomang ZEO, CCPur chu Khuol Inzaum le Pu Lalhmasawn DI, Tipaimukh, ZEO CCpur chu Khuol Chawngpu-in an thang. Hi hun hi Hmar hnam sunga inchuknain neitu, hnam le kohran tum tum a thuoituhaiin an uop bakah hnam tum tum a student organization thuoitu KSO, ZSF etc haiin an uop bawk, mi dang dangin thuhrilna an neinaa chun Lawmpuia um hlawtlingna changhai an lawmpuiin, HSA an ditsakna an inhlan tawl a, HSA in hiengang hun a huoihawt chu an lawmthu le hmel thar a nei a nih ti hai an hril.


Khuolien-in a thuhrilnaa chun hieng thu hai hi a hril- nu-le-pa haiin an nauhai an hlawtlingna dingin an thil nei popo an inhlan ngam a, in-le-lo chen khawm an dap/bawt ngam hlak, naupangha’n mark an hmu insang chun nu-le-pa hai naupanghai nekin an lawm lem hlak, varna Pathien hni dingin ei Bible in a mi ti a, varna hi Pathien hni a pawimaw, Pathien-in hun remchang (Opportunity) a mi pek seng a nih. Harsatna iengang khawm nei inla, Bible study hlak ei tiu, Pathien-in ama chawimawitu hai chu a chawimawi ve hlak, in nu-le-pa hai an lo rethei a ni khawmin Pathien ei nei a, lungngai ding a um nawh tiin a hril.
Khuol Inzaum chun mani mawphurna, inpumpekna, nundan ding le mani thil thawnaa hai detindo taka um a pawimaw zie hai uor takin a hril a; Khuol Chawngpu chun tulai huna chun ni dang nekin star mark, 2nd division a passed thei an tam tah thu hrilin nisienlakhawm, competitive exam a hai a hma neka thang lak a ngai zie, teirei peina nei a ngai zie, inchukna kawng ah harsatna tam tak tuok a ni hlak ding thu, nu-le-pa income neilo khawm an um hlak thu, a thiem thei hai chu Bank khawmin an sponsor/loan lak thei a ni hlak thu, a thiem thei hai chu thangpuitu an um pei hlak thu, Gun culture a tlo naw thu, mi hnawt phakna ding chun education a pawimaw tak thu hai a hril a, chingdan thalo sun-zana hun popo mobile hmetna huna hmang chun iengtik am lekha ei inchuk ding? ti hai ngaituo hlak dingin inchuklai hai chu a’n fui bawk.


HSA JHQ, CCPur Felicitation Programme hmangna huna hin Award/Memento chi tum tum mi 74 kuomah inhlan a ni a, Overall Toppers 4, Unit 18 a Toppers, Headmasters 14, MIL (Hmar) Teachers 13, Special Award 4, Guests 3 hai memento inhlan an ni bawk. Chun, JHQ hnuoia Unit sunga hlawtlingna changhai po po kuomah Certificates 412 vel inhlan a nih. Hlawtlingna changhai hi Rev. Dr. Lalhmuoklien Secy., HCLF in Pathien kuoma lawmthu hril tawngtai pekna a nei.
 


Meritorious Award le Memento dawngtuhai chu BoSEM-HSLC Exam (Class 10) ah MATHEMATICS TOPPER (Hosea Laldinsang Meritorious Award) mi 3, hienghai hin an dawng- (1) Miss Marilyn Darthangpui Sinate of Hmarveng, St.Mary’s High School, (2) Mr. E. Immanuel Buhril of Sielmat, Sielmat Christian Hr.Sec School, (3) Miss Jenny Lalremruot of Saikot, Douglas Memorial High School. SOCIAL SCIENCE TOPPER: Mr. Isak Lalrinmawia Joute of Rengkai, Young Learners School. ENGLISH TOPPER: Mr. Ronald Hmangte Kom of Rengkai, Young Learners School. SCIENCE TOPPER: Miss H. Lydia Lalnunzir of Lamka,Young Learners School. MIL (HMAR) TOPPER (Lienthasang Meritorious Award): Miss Sylvia Lalnunmawi of Saikot, Mount Carmel School. OVERALL BoSEM-HSLC TOPPER: Mr. Isak Lalrinmawia Joute of Rengkai, Young Learners School le Miss Marilyn Darthangpui Sinate of Hmarveng, St.Mary’s High School hai an nih.

CoHSEM-HSE (Class 12) STREAM TOPPER: SCIENCE: Miss Judith Ramtharmawi of Rengkai, Sielmat Christian Hr.Sec School. ARTS (Zothansei Meritorious Award): Miss Cindy Darthangmawi of Muolvaiphei, Sielmat Christian Hr.Sec School. COMMERCE: Mr. Fimlunthang of Saidan, V.K Tawna CollegeMIL (HMAR) TOPPER (Siellienthang Meritorious Award) mi 3: (1) Miss Elizabeth Darthangzuol of Saikot, Sielmat Christian Hr.Sec School; (2) Miss Nianglunching of Thingchom, VK Tawna College; (3) Mr. Thangnunmawi  of  Muolvaiphei, Rayburn College hai inhlan an nih.

CBSE (Class 10) Topper Miss KZ Zawlrotling St. Paul School, CCPur le CBSE (Class 12) Overall Topper Mr. Hamlet Lalringlien JNV, CCPur hai inhlan an ni bawk.
 
HSA JHQ, CCPur hnuoia hin Unit 18 an um a, a operational area sungah Govt. inchuknain 6, Private inchuknain 12 a um thu Gen. Secy., chun a hril. Hi huna hin Thangremsiem, Jennifer Nianglawmkim, Gloria Khawlhring, Christina Shakum haiin mipui hla mawi tak takin an inawi bawk. HSA JHQ, CCPur chun hi hun hlawtlingna dinga kawng tum tum haia lo thangpuitu, award donor le hi hun hmangpuituhai po po kuomah lawm thu an hril a. Hi award, memento le certificate semsuok a umhai hi hun bituk sunga submit a umhai po kuoma inhlan a ni thu huoihawttu HSA chun an hril bawk.  
Don't Miss
© all rights reserved
made with by Simon L Infimate