Responsive Ad Slot

SSDDC in CCPur DC Office ah an thil nawr ieng chen am a tlung tah ti an kan

Saturday, May 28, 2016

/ Published by VIRTHLI
Tuithaphai | May 28, 2016 (VIRTHLI): Vawisun khan Saikawt Sub-Division Demand Committee hai chun May 12, 2016 nia revenue tienga Saikawt Sub-Division sunga village cover (village final list) SDO, CCPUR fetlenga an submit chu DC Office, CCpur kuomah file iengchen am a fe tah ti an kan.

SSDC ai awin Pu Timothy Z. Zote, Chairman, Pu R. Lalkaisanga, Secy le Pu Thangrohlun, Treasurer hai chun vawisun khan Ccpur DC office ah an thil nawr ieng chen am a tlung tah ti an kan. Hi an kan na a hin Pu Lunminthang, IAS, DC, Churachandpur chun an thil submit hai chu an hmatienga a lo bawzui dingin an tim.

Saikawt SDO/BDO hi kum liem tah April 24, 2015 nia Manipur CM Okram Ibobi-in a cabinet mi 6 hai leh hawngna an lo nei ta kha a nih. Hi tum hin SDO/BDO hmun 4 lai a hawnga, TD Block pakhat a hawngsa bawk a nih.
SSDC Chairman Pu Timothy Z. Zote in a hril peina a chun, hi an thil nawr hi Sawrkar tieng an ti anga thil a fe naw chun nuorna (agitation) nasa tak thaw an tum a, chu ding chun biel mipuihai tawngtainaa lo san ding le lo support pei dingin a fiel.

Pic. - File Photo

Don't Miss
© all rights reserved
made with by Simon L Infimate